Her Derde Deva Dualar: Nazar, Beladan ve Kötülüklerden Korunma Duası, Bereket Duası, İş İçin, Yemek Duası

Merhaba saygıdeğer kardeşim, bu yazıda çok sayıda faydalı, şifalı, koruyucu ve günahlarınızı affettiren ve tüm isteklerinizin gerçekleşmesi için gereken birçok dua bulacaksınız. Nazar duası, Bereket duası, en güzel dua, korunma duası veya yemek duası gibi daha onlarca dua. kötülüklerden korunma duası, beladan korunma duası, yemek duası, rızık duası, şifa duası, dilek duası, tövbe duası ve sabah duası gibi daha birçoğu bu sayfada. Hem Türkçe okunuşu, arapça okunuşu, Türkçe anlamı, nerede, ne zaman ve nasıl okunacağını da bulacaksınız.

Beladan Koruyan, Belaya Karşı Koruyan Dua

Belalardan ve belaya karşı koruyan duanın Türkçesi: “Allâhü ekberu Allâhü eazzü min halkıhî cemiy’â Allâhü eazzü mimmâ ehâfü ve ahzer. Eûzü billâhellezî lâ ilahe illâ hüvel mümsiküs semâvâtis seb’ı en tekaa alel ardı bi iznihî min şerri abdike fülânin ve cünûdihî ve etbâıhî ve eşyâıh. Minel cinni vel ins. Allâhümme kün lî câran min şerrihim. Celle senâüke ve azze câruk Ve tebârakesmük Ve lâ ilâhe ğayruk.”

Beladan Korunma Duasının Faydası ve Fazileti: Efendimiz Aleyhisselam: “Kötülüğünden ve şerrinden çekindiğiniz kimseye karşı (bu duayı) okuyunuz” buyurmuşlardır. (İbni Ebi Şey be)

Beladan Korunma Duası Ne Zaman Nasıl Okunacak: Seni gücü ile ezmek isteyen zalimi tesirsiz hale getirmek için (41) gün “sadakatlabu” duayı (41) defa okuman yeterlidir. Ya vazgeçer, ya belasını bulur.

Sizi Beladan Koruyacak Duanın Arapçası:

beladan koruyan dua-belaya karsi okunacak dua-okunmasi gereken dua

HER KÖTÜLÜKTEN KORUNMA DUASI

Okunacak Duanın Türkçesi:

“Bismillâhirrahmânirrahıym. Kul hüvellâhü ehad. Allâhüs samed. Lem yeli d ve lem yûled ve lem yektin lehû küfüven ehad. Kul eûzü bi rabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. Kul eûzü bi rabbin nâs. Melikin nâs İlâhin nâs Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs.”

Beladan Kötülüklerden Korunmak için Okunacak Duanın Arapçası:

her-kotulukten-koruyan-dua-sizi-kotulerden-fenaliklardan-beladan-seytandan-koruyan-okunacak-dua

Kötülüklerden Korunma Duasının Faydası ve Fazileti: Efendimiz (s.a.v.) buyuruyorlar: Sabah ve akşamları üçer defa bu sureleri okursan her türlü kötülükten seni muhafaza ederler.”

Kötülüklerden Korunma Duası Ne Zaman Nasıl Okunacak: Zamanımızın fesadından korunmayı arzu edersen bu mübarek sureleri sabah ve akşamları üç defa oku. Allah’a tevekkül et. Böylece her türlü fenalıktan korunmuş olursun. “En kötü insan; yalnız başına yiyen, kimseye yardım etmeyen, çalıştırdıklanna zulmedendir.”

10 Sevap Yazan, 10 Günah Sildiren, Şeytandan ve Kötülükten Koruyan Dua

Duanın Türkçe Okunuşu:Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadir.”

Duanın Türkçe Anlamı: “Allah’tan başka bir ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’nadır. Dirilten ve öldüren O’dur. Ve O her şeye kâdirdir. ”

Okunan duanın faydası ve fazileti: Efendimiz (s.a.v.) bu tevhidi okumanın faziletini şöyle anlatırlar: “Kim sabah namazının farzından selam verip ayaklarını bozmadan önce on defa bu zikri okursa Allah Teala okuyan için on sevap yazar, on günahını siler, on derecesini yükseltir. O gün içinde her türlü kötülükten ve şeytandan korunur. O gün içinde amel defterine şirkten başka bir günah yazılmaz.” (Tîrmizî)

Okunacak duanın Arapçası:

Gunah Sildiren-seytandan ve Kotulukten Koruyan Dua

Bir başka hadisi şerifte: “Kim akşam namazının sonunda (bu zikri) on defa okursa, Allah Teala on silahlı melek gönderir, sabaha kadar onu korurlar. Cenneti vacip kılan on sevap yazılır. Cehennemi gerektiren on günahı silinir. On mü’min köleyi hürriyetine kavuşturmuş kadar ecre nail olur.” (Tirmizî)

Ey ümmetinin halini bilen benim biricik efendim! Sana sonsuz salâtlar, selamlar olsun.

Bütün Gün Şeytandan Korunma Duası

Duanın Türkçe Okunuşu: Eûzü billâhil azıymi ve bi vechihil kerîmi ve sultânihil kadîmi mineş şeytânir racîm.

Duanın Türkçe Anlamı:Şeytandan yüce Rabbime sığınıyorum…

Okunan duanın faydası ve fazileti: Efendimiz (s.a.v.) buyuruyorlar: “Kim camiye girdiğinde bu duayı okursa, şeytan şöyle der: “Bu adam bütün gün benim şerrimden himaye altına alınmıştır.” (Ebu Davud) Kısa fakat manası çok yüce olan bu duayı, bir defacık okumak, bütün gün şeytanın tasallutundan seni koruyacaktır.

Okunacak duanın Arapçası:

butun gun şeytandan korunma duası-okunacak dua

ŞİFA DUASI: 99 HASTALIĞIN VE DERDİN DUASI

Duanın Türkçe Okunuşu: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

Okunan duanın faydası ve fazileti: Efendimiz buyuruyor: “Bu mübarek kelimenin okunması 99 hastalığın geçmesi için bir ilaçtır. O hastalıkların en küçüğü sıkıntıdır.” (Hâkim)

Bu Dua Ne Zaman Nasıl Okunacak: Bu mübarek kelimelerde manevî ilaç kuvveti vardır. Bilhassa ruhî bunalım, stres, sıkıntı ve huzursuzluklara karşı günde en az (101) defa okunmalıdır. Buna (41) gün devam edilecek. Gün geçtikçe bunalımlar bir bir Allah’ın yardımı ile geçecektir.

Okunacak duanın Arapçası:

99 HASTALIGIN DERDIN ILACI- OKUNACAK DUA

72 DERTTEN BELADAN SIKINTIDAN KURTULMA DUASI

Duanın Türkçe Okunuşu: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi ve lâ mencee minellâhi illâ ileyh.

Okunan Duanın Faydası ve Fazileti: Resulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyor: “Kim bu duayı okursa Allah Teala yetmiş iki dert ve musibeti ondan bertaraf eder. Bu dertlerin en küçüğü fakirliktir.” (Tirmizî)

Bu Dua Ne Zaman Nasıl Okunacak: Türlü dertlerden ve musibetlerden kurtulmak istersen bu mübarek zikri günde (41) defa (41) gün okumalısın.

Okunacak duanın Arapçası:

72 DERTTEN BELADAN SIKINTIDAN ŞEYTANDAN-KÖTÜLÜKTEN KURTULMA DUASI

İÇİNDE BİR SIKINTI VE DERT OLUNCA

Duanın Türkçe Okunuşu: Hüvel evvelü vel âhıru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli şey’in alîm.

Bu Dua Ne Zaman Nasıl Okunacak: Resulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyor: “İçinizde bir şek veya bir sıkıntı ve tereddüt olunca bu ayeti kerimeyi okuyunuz.” (Ebu Davud)

Okunacak duanın Arapçası:

icinde bir sikinti dert beladan kurtaran kurtulma duasi-okunacak dua-arapca ve turkcesi-okunusu

FELÇTEN KORUNMA DUASI (HASTA veya FELÇLİ DUASI)

Duanın Türkçe Okunuşu: Sübhânel azıymi ve bi hamdih.

Felç Duası Ne Zaman Nasıl Okunacak: Sabah namazından sonra üçer defa bu teşbihi okuyan, körlükten, cüzzamdan ve felçden kendini koruma altına almış olur.” (İmamı Ahmed)

Okunacak duanın Arapçası:

felcli duasi-felcten kurtaran dua-felclilerin okumasi gereken-hasta duasi hastalik duasi

KONAKLAMA DUASI

Duanın Türkçe Okunuşu: Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min şerri mâ halak.

Konaklama duasının Türkçe anlamı: “Yaratılan şeylerin şerrinden Allah Teala’nm tastaman kelimeleri olan kelamı ilahisine sığmınm.”

Okunan Duanın Faydası ve Fazileti: Efendimiz bu duanın faziletini bizlere şöyle beyan buyurmuşlardır: “Bir yere konaklayan kimse bu duayı okursa oradan ayrılıncaya kadar hiç bir şey ona zarar veremez.” (Müslim)

Okunacak duanın Arapçası:

KONAKLAMA DUASI-turkce arapca okunusu

YEMEK DUASI (GEÇMİŞ GÜNAHLARI TEMİZLEYEN BİR DUA)

Duanın Türkçe Okunuşu: “Elhamdü lillâhillezî at amenî hâzet taâme ve razekanîhi min gayri havlin minnî ve lâ kuvveh.”

Yemek duasının Türkçe anlamı: “Bu yemeği bana yedirip onu bana çok kolayından rızık olarak ihsan eden Allah’ıma hamd ederim. ”

Okunan Yemek Duanın Faydası ve Fazileti: Sevgili Efendimiz Aleyhisselam yemek yendikten sonra okunan bu duanın fazileti hakkında şöyle buyuruyor: Yemeğini yedikten sonra bu duayı okuyanın geçmiş günahları affolunur.” (Tîrmizî)

Yemek Duası Ne Zaman Nasıl Okunacak: Çok kısa fakat fazileti çok yüce olan bu duayı yemek yedikten sonra okumayı ihmal etme. Biz günahkar bir kuluz. Bu yemek duası, günahların yok olmasına sebep oluyor. Günah kirinden bizleri yıkıyor. Böyle veciz dualan bize öğreten sevgili Peygamberimiz’e, Efendimiz’e Rabbimizin kelimelerinin adedince salâtü selam olsun.

Okunacak duanın Arapçası:

YEMEK DUASI GEcMis GuNAHLARI TEMiZLEYEN BiR DUA

BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.


https://1001ruyatabiri.com/wp-content/uploads/2019/12/hayirli-ruyalar-hayirsiz-ruyalar-hangi-ruyalar-hayirlidir-kotu-iyi-ruyalar-diyanet-dini-islami-bebek-yilan-altin-para-gormek-1001ruyatabiri.mp4
hayırlı rüyalar- hangi rüyalar iyi hangileri kötü

Her Derde Deva Dualar: Nazar, Beladan ve Kötülüklerden Korunma Duası, Bereket Duası, İş İçin, Yemek Duası konusunda 53 mesaj

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Dini bütün bir kimseden önemli nasihatler alınmasına, mal varlığınızın ve bereketinizin artarak zengin bir hayat sürmeye işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Zorluk çekmeden para geleceğine, kendi gayretinizle toplumda iyi yere sahip olacağınıza, sürpriz haberler almaya işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Senay Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Çok fazla para kazanacağınıza, sevdiğiniz insanlarla beraber vakit geçireceğinize, kendi işinizi kendiniz kuracağınıza işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Başladığınız ya da başlayacağınız her işi başarı ve alnınızın akı ile bitireceğinize, yakında mevki ve itibar sahibi olacağınıza işarettir…

 1. Merhaba Hocam,
  Rüyamda sevgilim benden 10-12 metre uzaklıkta başka bir tanıdık erkeğe bakarak, gülümseyerek soyundu sadece iç çamaşırıyla aşağıya oturdu ve o adamda ayaküstü kız tarafa yöneldi ama pek fazla yaklaşmadı, aralarında birşey olmadı, acaba zina mı işleyecek veya onunlamı evlenecek ? yorumlarsanız sevınırım.

 2. Hocam merhaba
  Rüyamda ben suan ki işyerimdeyim ama oşyerim daha büyük ve geniş. Eski eşimi dükkana arabamla getiriyorum. İçimden de diyorum ki eyvah işyerimi ve arabamı gordü. Şimdi onlari elimden almaya kalkacacak. Sonra bir bakiyor arabamın anahtarı temiz bir akarsu ya düşmüş. Anahtari oradan kurtarmaya calişyorum. Bir arftan da cikaramazsam diye korkuyor. Ama anahtarımi son anda kurtarıyorum
  Arabamı da kucagima alıp düstügü yerden kurtariyorum. Rüyam ne anlama geliyor. Yorum yaparsaniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. İyi akşamlar

  1. 1001 Rüya Tabiri

   GÜLKAR Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Kendi yeteneklerinizi değerlendireceğiniz bir başlangıç yapacağınıza, iyi kazanca, para darlığından kurtulmaya işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.