Rüyada Peygamber Görmek: Peygamber Efendimizin Kabrini

Peygamber görmek rüyaların en hayırlılarından biridir. Hz. Peygamberi­miz bir Hadis-i Şeriflerinde “Beni rüyada gören ancak beni görür. Zirâ şeytan benim şeklime giremez” bu­yurmuşlardır. Dolayısıyla bu rüyâ her bakımdan çok büyük hayır ve selâmettir. Peygamberleri görmek: Ahir Zaman Peygamberi Allah Rasülü (s.a.v.)’i rüyada görmekle ilgili yorumlar, kendi adıyla geçen bölümde geçti.

Rüyada Peygamber Görmek

Rüyada peygamberlerden herhangi birisini görmek anne ve babaya işarettir. Çünkü anne ve babanın çocukları üzerine olan şefkat ve rahmeti, onun dünya ve ahiretin ateşinden ve sıkıntılarından esirgemekte bulunduğunu bedihidir.

Bir peygamberi neşeli görmek zafer ve müjde, asık yüzlü görmek sonu selâmet olacak üzüntü ve hastalıktır. Bir peygamberden bir şey alan ve duyan, onun ilminden hissedâr olur. Sevinir. Bir peygamberi aslından çok iri görmek, halk arasında çı­kacak fitneyi haber verir. Peygamberin dünyâya âit bir şeyle örtündüğünü gören, sünneti ihmâl eder.

 • Peygamberlerden birini sevecen bir yüz ifadesi ile gör­mek: Dünyada hak yolundan ayrılmamış ve itikatlarına sadık kalmış biri ol­duğunuza, ahir zamanda da mutluluğu hak edeceğinize işarettir.
 • Kızgın bir ifadeyle görmek: Dünyada ve ahir zamanda lanetleneceğiniz anlamına gelir. Bir başka yoruma göre de; başınızda dolanan büyük bir beladan kurtulmaya ve zor bir işin üstesinden gelmeye yorumlanır.
 • Bir peygamberin size bir şey verdiğini görmek: Çok sevineceğiniz bir habere işarettir.
 • Peygambe­rimiz Hz. Muhammed’i görmek: Dünyada ve ahrette görevlendirildiğiniz her işin üstesinden geleceğinize, hangi işe el atarsanız başarılı olacağınıza, üzüntülerinizden ve sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza, hastalıklarınıza şifa bulacağınıza işarettir.

Diyanet Rüya Tabirleri: Ruyada Peygamber Gormek

 • İbn-i Şirin adlı rüya yorumcusu şunları söylemiştir: Büyük peygemberleri görmek mevki, makam, kadir ve kıymet sahibi ol­maya, diğer peygamberleri görmek zafere ve başarıya, dinin kuvvetlen­mesine ve emaneti sahibine teslim etmeye delalet eder.(NOT: Büyük peygamberler, kendilerine kitap veya sahife verilenlerdi; diğer peygamberler ise kendilerine kitap ve sahife verilmeyen, sadece Kur’an’da pegamber olarak isimleri geçenlerdir.)
 • Kirmanî adlı rüya tabircisi de şunları söylemiştir: Bir peygamberi ra­hat, sevinçle ve güleryüzlü görmek güç ve kudrete erişmeye, zafere işa­rettir;
 • Bir peygamberi sıkıntılı, yüzü asık bir halde görme, sonunda rahata ve mutluluğa dönüşmesi umulan şiddete ve illete;
 • Bir peygamberden bir şey aldığını ya da duyduğunu görmek, o peygamberin ilminden faydalan­maya ve mutluluğa delalet eder.
 • İster sağ, isterse ölmüş olsun peygamberlerden birini ziyaret ettiğini görmek üç şekilde yorumlanır: Rüya sahibi eğer takva sahibi ise, takva­sı (iyi hali) artar; eğer asi veya günahkârlardan ise Allah onu affeder, ba­ğışlar.
 • Rüya sahibi hayır ve berekete kavuşur, cennete girenlerden ve kurtu­luşa erenlerden olur.
 • Bir peygamberin kendi gerçek boyundan daha uzun, daha şişman ve daha iri olduğunu gör­mek, halk arasında karışıklık meydana geleceğine delalet eder.

İslami Ruya Tabirleri: Rüyada Hz Muhammedi Görmek

 • Bir pey­gamberi gayet yaşlanmış görmek o bölge halkının rahat ve huzura kavu­şacağına işarettir.
 • Bir peygamberin kendisine bir şey verdiğini ya da bir el­bise getirdiğini görmek bereket olacağına ve kıyamet gününde şefaate;
 • Peygamberlerden birini dünyaya ait bir eşya ile dürttüğünü görmek sünne­ti ihmal edeceğine; ona mübah olan şeylerden vermek hayra işaret eder.
 • Peygamberlerden birinin kendisine dine aykırı bir emir verdiğini görmek, kişiyi dinin emirlerine ay­kırı davranmaktan men etmektir.
 • Peygamberlerden birinin vücudundan bir uzuv eksik görmek, rüya sahibinin dinde eksiklerinin olduğuna işarettir.
 • Peygamberlerden birini çirkin ve kötü bir şekilde görmek, günahkârlığa ve isyana işarettir.
 • Cafer-i Sadık (r.a.) bu konuda şunları söylemiştir: “Peygamberlerin hepsini veya onlardan bir tanesini görmek, on bir şekilde yorumlanır.
  1. Rah­met,
  2. nimet,
  3. izzet,
  4. iyi kader,
  5. zenginlik,
  6. zafer,
  7. saadet,
  8. hükümdarlık,
  9. inanç,
  10. dünya ve ahirette hayır ve huzur.

Peygamber Efendimizi Hissetmek

Rüyada Allah Rasülü’nü hissetmek veya görmek, her bakımdan hayırlara, başarılara, mutluluklara vesile teşkil eder. O’nu rüyada gören kimsenin ne muradı varsa hasıl olur.

 • Peygamber Aleyhisselamı hissetmek: Sahih bir hadis-i şerifte Allah Rasülü şöyle buyuruyor: “Her kim beni rüyasında hisseder veya görürse o, uyanık bir halde de beni görecektir. Çünkü şeytan bana benzer bir sûrete giremez.
 • Bir başka sahih hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor: “Her kim rüyasında beni görürse muhakkak o, hak ve gerçek olarak beni görmüştür.”
 • Enes’ (r.a.) den bir rivayette: “Beni rüyasında gören kimse elbette cehenneme girmeyecek.” şeklinde varid olmuş.
 • Bir başka rivayette de: “Her kim ki beni rüyasında hissedip görürse, o gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytanın benim suretime girmesi mümkün değildir.” varid olmuştur.
 • İbn Ebi Cemre göre peygamber efendimizi hissetmek: “Allah Rasulü’nü güzel bir surette görmek, rüya sahibinin din yönünden güzelliğine, güzel bir surette görememek veya bedeninin bazılarında noksanlık görmek, rüyayı görenin noksanlığına işaret eder” demiştir.

Peygamber Efendimizin Cenazesini Görmek

Rüyada peygamber cenazesi görmek; Hoşlanmadığınız kimselerin sizi ziyarete geleceğine, konuşulan konuların sizi sıkacağına işarettir. Peygamber cenazesinde insanların yürüdüğünü görmek bazılarına liderlik edeceğinize delalet eder.

Ebu Sait El Vaiz’e göre, peygamber efendimizin cenaze törenini rüyasında gormek huzurlu olacak bir kimseyle tabir olu­nur. Peygamber cenazesi gören makam sahiplerinden birine bağlanır, ondan mal yönünden yararlanır, sözü geçerli biri olur ve halk ona muhtaç olur.

Rüyada Hz Muhammedi Görmek

O’nu rüyada görmekten daha büyük bir bahtiyarlık düşünülemez. Rüyada O’nun kabulüne mazhar olmak ise erişilecek şereflerin en yücesidir. (Allah’ın selâmı O’nun üzerine olsun.) O’nu sahabelerinin, aile efradının ve sevdiklerinin arasında görmek, erişilmeyecek şan ve şereflere erişmeye vesiledir.

Rüyasında Peygamber Efendimiz’i gören kimse, dünya ve âhiret mutluluğunu elde eder. Hangi işe başlarsa hayırlı ve faydalı sonuç elde eder. Rüyayı gören kimsenin bulunduğu şehir halkı hayırlı işler peşinde koşturur, mutlu ve sevinçli bir ortamı paylaşırlar. Daha önce sıkıntıları varsa o sıkıntıları üzerlerinden kalkar. Fakir ve yoksul iseler, bolluk ve zenginliğe kavuşurlar.

Peygamber Efendimiz’i rüyasında gören kimse, devlet başkanı ise,. savaştığı düşmanını yenip, ülkesini genişletir. Ülkesine tabii afet ve felâket gelmez. Emri altındaki insanlar başarıdan başarıya koşarlar. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “Ey Muhammedi Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya Sûresi, âyet: 107)

 • Rüyada Peygamberimizi gören iki cihanda aziz olur, her ne işe başlarsa hayırlı muvaffak olur, gam ve kederden kurtulur
 • Fakir ise zengin olur, ümit ettikleri eline geçer,
 • Gurbette ise selametle vatanına döner,
 • Kafir ise ihtida eder, korktuğundan kurtulur.
 • Memur ise mülkü artar, düşmanına galip gelir, evine bela ve afet gelmez. Ailesi rahat ve mesut olur.
 • Bir kimse Allah Rasülü’nü rüyasında kederli bir şekilde görse, o bölge halkının sapık bir inanca kapıldıkları şeklinde yorumlanır. Bu durumda tevbe edip inançlarını yenilemeleri gerekir. Öyle yaparlarsa başlarına gelebilecek bir felakete karşı durmuş olurlar.
 • Rüyasında Allah Resulü’nü gören kimsenin durumu iyi olur. Kederli ise üzüntülerinden kurtulur. Rüyayı gören hapis ise hapisten kurtulur. Bu rüya, sözünde durmakla da tabir olunur. Bu rüyayı gören kimse fakir ise zengin olur. Bazen de bu rüya, rüyayı gören kimsenin hiç kimsenin yetişemeyeceği bir makama nail olmasına işarettir.
 • Hazreti Peygamber’in sakalını taradığının görülmesi, rüya sahibinin üzüntü ve sıkıntılarından kurtulacağına işarettir.

Rüyada Peygamber Devesi Görmek

Peygamber devesi gormek; Kışları sıcak ülkelerde geçireceğinize işarettir. Rüyanızda peygamber devesi gördüyseniz; Yakınlarınızla aranızın iyi olacağına, sıhhatinizin düzeleceğine, çevrenize huzur ve fayda dağıtacağınıza işarettir.

Rüyada Peygamber Mezarını-Kabrini Görmek

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Medinesinde (şehrinde) bulunduğunu görmek (çünkü Hz. Muhammed (s.a.v.) orada gö­mülüdür.), tüccar ve kibarlarla arkadaş olmaya ve onlardan maddi ve ma­nevi fayda görmeye delalet eder. Peygamberden veya velilerden birinin mezarını kazdığını görmek, o zatın yoluna girmeye, onun yolundan gitmeye çalıştı­ğına delalet eder.

Hz. Muhammed’in (s.a.s.) evinde olduğunu görmek iyilik, selamet ve bereket sahibi olmaya; Harem-i Şerifin (Kutsal yer, medine) kapılarından biri önünde veya hücre-i saadet (Hz. Muhammed’in (s.a.s.) kabrinin bu­lunduğu oda)in kapısı önünde durup tövbekâr olduğunu görmek günahla­rın bağışlanmasına hak kazanmaya işarettir.

Hz. Muhammed’in (s.a.s.) nurlu kabrinden nârların fışkırdığını görmek dininde ve kişiliğinde gittikçe artan bir şerefe; Hz. Muhammed’in (s.a.s.) kabri ile mimber arasında bulunduğunu görmek cennet ehlinden olmaya işaret eder. Bir peygamberin mezarını kazdığını gören, onun sünnetine uyar. Eğer kabrinde kemik bulursa muradına erer. Bir peygamberin kabrini kazmak, onun sünnetine tâbir olmaktır. Kabri ziyâret etmek ise herkes için hayırdır.

 • Peygamberin (a.s.) kabrini evinde görmek onun şefaatine mazhar ol­mak gibi büyük bir mutluluğa,
 • Peygamber’in (a.s.) kabrini ve mübarek odalarını süpürdüğünü ya da yıkadığını görmek dünya ve ahirette mesut, ömürlü ve övgüye layık olmaya,
 • Hz. Peygamber’in (a.s.) mübarek odala­rına arkasını dönerek oturduğunu görmek Peygamber’in (a.s.) sünnetle­rinden uzaklaşmaya,
 • Hz. Muhammed’in (a.s.) kabri çevresindeki demir kafese yapışıp ağladığını görmek şefaate mazhar olarak dünyada mutlu ve bahtiyar olmaya, gayet ferahlığa ve sevince işarettir.
 • Peygamberimiz’in vefat etmesi: Rüyada Hazreti Peygamber’in vefat ettiğini gören kimsenin kendi soyundan mertebesi yüksek bir kimsenin vefat edeceğine işarettir.

Ruyada Peygamber Görmenin 1001 Rüya Tabiri

 1. Peygamberlere has bir elbise giydiğini görmek din ve dünyada iyiliğe;
 2. Kendinin Nebi olduğunu görme şehit olmasına veya sabır, ibadet ve gü­zelliklere erişmeye;
 3. Peygamberlerin fiillerini (hal ve hareketlerini) ve onla­ra mahsus ibadet ve dualardan birini işlediğini görmek dininin sağlam ve yakınlarının dindar olacağına;
 4. Peygamberleri kendilerine yakışmayacak bir halde görmek sapıklığa ve bozgunculuğa delalet eder.
 5. PEYGAMBER ÇİÇEĞİ: Tüm arzularınıza kavuşarak mutlu olacağınız anlamına gelir. Rüyada peygamber çiçeği görmek, her türlü dileğinizin zamanı geldiğinde gerçekleşmesine işaret eder.
 6. Peygamber Efendimiz’i ziyaret etmek: Rüyasında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i ziyaret etmek, salih amel işlemeye, ehl-i beyt’i sevmeye, hayırlı ilme, olgunluğa ve insanlar arasında mevkiice yükselmeye işarettir.

Rüyada Peygamberle Tartışmak Kavga Etmek

Peygamberlerden biriyle kavga ve mü­cadele ettiğini gören dinde ve sünnette herkesçe beğenilen davranışlarda bulunur. Bir peygamberi öldürdüğünü görmek, kişinin inancını büyük ölçü­de kaybetmesine ve toplumda lanetlenmesine işarettir. Bir peygambere hakaret ettiğini gören, onun pey­gamberliğini kabul etmez ve getirdiklerini inkâr eder. Peygamberlerden biriyle kavga etmek (vb.) din hayâtı için iyi değildir.

Rüyada dua görmek, dua etmek - 1001ruyatabiri.com
Rüyada dua görmek, dua etmek
 • Peygamber Efendimiz’i kızgın görmek: Bu rüyayı gören kimsenin amellerinin ve yaptığı hareketlerin çirkinliğine işarettir.
 • Peygamber’den dayak yemek: Rüyasında bir peygamberin kendisini dövdüğünü gören kimse, ahiretteki arzularına kavuşur.
 • Peygamberi öldürmek: Rüyasında bir Peygamberi öldürdüğünü gören kimse emanete hıyanet eder ve verdiği sözü yerine getirmez.

Peygamber Görmenin Psikolojik Anlamı

Bilgi, deneyim ve yetkinliğine saygı duyduğumuz bi­rinin yardım ve rehberliğine ihtiyacımız olduğunu vurgular.

Rüyada Peygamber Olmak

Peygamber olduğunu görmek: Rüyasında kendisinin peygamber olduğunu gören kimse şehid olur. Gelen musibetlere göğüs gerer ve sonunda zafere ulaşır.

Rüyada Görülen Peygamberlerin Anlamı

 • Peygamberimiz’in elinden tutmak: Bu rüya o yüce Peygamber’in sünnetininin yerine getirildiğine işarettir.
 • Rüyada Hazreti Adem Aleyhisselâm’ı görmek; zühd ve takvâya erişmek için vesiledir. Böyle bir şerefe nâil olan kimsenin duası ve tevbesi kabul olur. Adem Aleyhisselâm’ı rüyada gören kimse günahtan ve haramdan sakınmayan kimse ise, bir felâketle karşılaşıp, kendisine zulmedilebilir.
 • Rüyasında İbrahim Aleyhisselam’ı gören; kimseden Yüce Allah hoşnud olur. Üzerine nimet ve rahmet kapısı açılır, günleri hoş geçer.
 • İsmail Aleyhisselam’ı rüyasında gören kimse; Hak emrine bağlı ve saygılı olup, fena iş işlemekten uzak durur.
 • İshak Aleyhisselam’ı rüyasında gören kimseye; zalim olan düşmanları musallat olsalar da sonunda o kimse üstün gelip, düşmanlarını yenmeye muvaffak olur.
 • Salih Aleyhisselam’ı rüyasında gören kimseye; düşmanı fenalık etmek istese de bunu başaramaz.
 • Yakup Aleyhisselam’ı rüyasında gören kimseye; Yüce Allah birçok erkek evlat verir. Bunlardan bir tanesinin başına birtakım felâketler gelmesine rağmen sonunda bütün sıkıntılarından kurtulup önemli bir mevkiye gelir.
 • Zekeriyyâ Aleyhisselam’ı rüyasında gören kimsenin; doğacak evlâdı yaşar ve duası kabul edilen bir kimse olur.
 • Yahyâ Aleyhisselâm’ı rüyasında gören kimse; Yüce Allah’a severek kulluk eder. Ayrıca felaketlerden ve günahlardan korunur.
 • Yunus Aleyhisselam’ı rüyasında gören kimse; bir işte acele edip, hapse düşer. Birtakım sıkıntılar çeker. Yüce Allah, o kimsenin dua ve niyazlarını daha sonra kabul buyurup, sıkıntılarından kurtulur.
 • Eyyub Aleyhisselam’ı rüyasında gören kimse; sıkıntı ve acılara düşer. Bilhassa eşi hastalanır ve daha sonra da şifaya kavuşur.
 • Süleyman Aleyhisselam’ı rüyasında gören kimse; yüksek dereceli devlet hizmetine sâhip olur. Yüce Allah o kimseye yüksek dereceli devlet payesi nasib eder ve uzun süre o yüksek payede hüküm yürütür. Bu kimsenin geçici olarak bir süre mevkii elinden alınsa da, tekrar mevkiine ve yetkisine kavuşur. Cin ve peri gibi varlıkların şerrinden emin olur.
 • Musa Aleyhisselam’ı rüyasında gören kimse; düşmanına karşı üstünlük elde edip, şerrinden kurtulur.
 • İsa Aleyhisselam’ı rüyasında gören kimsenin; her işi mübarek ve muhterem olur, evladı dünyaya gelir ve düşmanlarına karşı üstünlük elde eder. O kimsenin hem dünyası, hem de âhireti mâmur olur.
 • NUH PEYGAMBER: Gören kimsenin hayırlı uğraşlarının devam etme­sine, çevresindeki insanlar arasında kötülüğünü isteyenlerini olduğuna, ancak başaramayacaklarına işarettir. Diğer değişik yorumlara bakarsak, Nuh pey­gamberi görmek: Bir evlilik teklifi alacağınıza, o senenin çok yağmurlu ola­cağına, uzun yaşayacağınıza işarettir.
Rüyada Allah Görmek
Rüyada peygamber Görmek

RÜYADA PEYGAMBER EFENDİMİZİ GÖRMEK İÇİN OKUNACAK DUA

Bu dua peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmeyi arzulayanların okuyacağı salavat-ı şerife duası. Rüyada istediğiniz her ne olursa olsun görmek istediğiniz şeyi rüyanızda görmek istiyorsanız onun için de buraya tıklayabilirsiniz.

Okunacak Duanın Türkçesi:

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin abdike ve rasûliken nebiyyil ümmiyy*”

Duanın sırları ve fazileti:

Deyrebi diyor ki: “Peygamber (s.a.v.)’i rüyasında görmek isteyenler bu salavat-ı şerife’yi okumaya on gün boyunca, geceleri abdestli olarak ve kıbleye dönük olarak devam etsinler. Mutlaka o Nebiyy-i Muhterem’i göreceklerdir.” (S.Dâreyn, 492)

Kim Kevser Suresi’ni geceleyin (1000) defa okur, sonra yatarsa Nebiyyi Muhterem (s.a.v.)’i rüyasında görür. Bu sureyi yazıp ta boynunda taşıyan kimse düşmanlarından muhafaza olunur.

Peygamberi görmek için okunacak duanın devamını okumak için buraya tıklayın lütfen.


Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.83 thoughts on “Rüyada Peygamber Görmek: Peygamber Efendimizin Kabrini”

 1. Bir dileğim için istihareye yattım sonra uyandım ama rüya görmedim namaz kılıp geri uyudum ve rüya gördüm. Ben ve iki kız kardeşim arka arkaya yürüyoruz ( biz ucumuzde ilim talebesiyiz) karşıdanda siyah Cübbeli sarıklı uzun boylu heybetli bir adam geliyor. Ama yüzünü görmüyorum rüyada yüzü gozukmuyor. Adam Yanımızdan geçiyor ortanca kardeşim önden gidiyor arkama bakıyorum küçük kardeşim adamın yanında kolu koluna değiyor bir mıknatıs gibi çekiyor sanki adam onu sonra benimde ayaklarım o adama dogru kendine kendine gidiyor ve içimi öyle bir his kaplıyor ki agliycak gibi oluyorum o kişinin mübarek bir zat olduğunu hissediyorum içimdeki his o kadar guzelki huzunleniyorum. Böyle sanki o kişi Rasulullah mis yada ona yakın önemli bir zatmiş gibi hissediyorum. Onu görmenin sevincini hissediyorum

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Biraz çabalayıp dertlerinizden ve sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza, itibarlı ve haysiyetli birisinin yanına gitmeye işarettir…

Leave a Comment