Coronavirüs Gibi Bulaşıcı Virüslerden Korunmak İçin Okunacak Dualar

Bu yazımızda coronavirüs gibi daha birçok bulaşıcı virüs ve hastalıklara karşı manevi yönden kendinizi koruyabileceğiniz birçok dua vardır. Coronavirus ve bulaşıcı hastalıklardan korunma dualarını aşağıda listeledik. Bu konuda hassasiyetinden ötürü Cübbeli Ahmet Hoca’mıza minnettarız. Önemli Not: bu dualar direk coronavirüs için değildir! genel anlamda bulaşıcı zararlı hastalıklardan manevi açıdan korunmak içindir.

Bütün hamdler Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur. Salât-u selâm bütün duâları kendisinden öğrendiğimiz Muhammmed Mustafâ (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in, Ehl-i Beyti’nin ve sahâbesinin üzerine olsun.

Sizlere hazırladığımız bu duâ mecmûasının başında; okunduğu sabah veyâ akşam hiçbir şeyin okuyana zarar veremeyeceği ve ânî belâ ile karşılaşmayacağı Tirmizî hadîs-i şerîfinde sâbit olan bir duâ bulunmaktadır.

İkinci olarak Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in kötü hastalıklardan sığındığı meşhur hadîs-i şerîf zikredilmiştir.

Ondan sonra iki uzun duâ hizbi mezkûrdur ki bu iki hizb-i şerîf hicrî sene 1270’de yâni bundan 170 sene kadar önce vefât eden Ebû Bekr el-Mullâ el-Ahsâî Hazretleri’nin tertiplerindendir.

Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’ne ziyâde muhabbeti olan ve onun halîfelerine intisâb etmiş olan bu mübârek zât bu iki hizbinde (korona gibi) bulaşıcı hastalıklardan tâun ve vebâ gibi illetleri def etmek için bu virdleri tertip etmiştir.

ruyada dua okumak-dua gormek-sure okumak sure gormek-kurani kerim gormek okumak-arapca yazi gormek okumak-ayet gormek
hastalık ve virus duaları

Bu iki risâlenin birincisinin ismi “Buğyetü’d-Dâ‘în li-Raf‘ı’n-Nevâzili ve’t-Tavâ‘în” şeklindedir ki bunun mânâsı: “Başa gelen musîbetleri ve özellikle bulaşıcı hastalıkları kaldırmak için duâ edenlerin özellikle talep edeceği duâlar” anlamına gelmektedir.

İkinci hizb-i şerîfin ismi ise “el-Müctebâ li-Raf‘ı’t-Tâ‘ûn ve’l-Vebâ”dır ki “Tâun ve vebâ gibi bulaşıcı hastalıkları def etmek için seçilmiş duâlar” anlamındadır.

Bu iki hizb-i şerîf de Müellif Hazretleri âyet-i kerîmelerden, hadîs-i şerîflerden vesâir rivâyetlerden yüzde yüz müstecâb olacak duâları ve İsm-i Âzam ihtivâ eden birçok rivâyeti cemetmiş bulunmaktadır.

İhlâs ile okuyanların mutlakā bugün dünyâyı saran korona gibi bulaşıcı hastalıklardan Allâh-u Te‘âlâ’nın izniyle mahfûz kalacakları vaad edilmiştir. En mühim mesele ihlâs ve huzur ile ve tam bir îtikād ile okuyabilmektir. Rabbim cümlemizi bütün mikroplardan ve virüslerden, şerlerden ve şerlilerden muhâfaza eylesin.

Yine bu duâlarda bu hastalıklardan korunmamız ve kurtulmamız için birçok salevât-ı şerîfe özellikle Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin salgın hastalıklar için her namazdan sonra üç kere okunmasını tavsiye ettiği ve “Denenmiş tiryaktır” buyurduğu salevât-ı şerîfeyi zikrettik.

Ayrıca okuyamayanlar için nusha (muska) olarak taşıyabilecekleri bir duâyı zikrettik ki o İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (Rahimehullâh)ın tertip ettiği bir duâdır. Bu duâ Bağdat’ta vebâ salgını olduğunda, on iki bin mübârek zâtın şehîd olduğu bir dönemde bu mikrobun hânesine bulaşmadığı bir tâcirin evinde bulunmuştur.

İmâm-ı Âzam efendimize âit bu duânın evinde asılı bulunması sâyesinde on binden ziyâde hâne halkı etkilendiği hâlde, bu hâne bundan halâs olmuştur. Hattâ bu duruma şaşıran o zamânın halîfesi kendisini çağırıp sırrını sormuştur. Çünkü o duâda da çok büyük ism-i şerîfler mevcuttur. O duâ okunabilir, abdestli olarak üstte taşınılabilir veyâ eve asılabilir ki özellikle hânelerimize asmamızda büyük faydalar melhuzdur. Hattâ âile fertlerinin tümüne ism-i şerîflerin koruması sirâyet edecektir. Biz bunların her birinin altlarına aldığımız kaynakları da ilâve ettik.

Allâh-u Te‘âlâ bu duâların sâhiplerine ve bunları bize öğretenlere dünyâda-âhirette yüksek dereceler ihsân eyleyip şefâatlerine nâil eylesin. Âmîn!

Geçen günkü tweetimizde de bildirdiğimiz üzere bunları kendisi okumak için indiren, çıktı alan ve sevdiklerine dağıtmak için teksîr edenlere (çoğaltanlara) bu hususta haklarımız helâl ettik.

Lâkin bunları menfaati için, istismâr için kullanan ve parayla satmaya kalkanlar bizim bedduâmıza dâhil olurlar. Onlara hakkımızı haram edeceğimizi tekrar tekrar ifâde ediyoruz. İnsan bu gibi hususlarda Allah-u Te‘ala’dan korkmalı ve bunları istismâr malzemesi yapmamalıdır!

BULAŞICI MİKROPLARDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAKLAR

Her gün » ُ ِن ْ م ُ ؤ لم » َْا el-Mü’min ism-i şerîfini 132 kere zikreden kişiyi Allâh-u Te‘âlâ tâun gibi bulaşıcı hastalıklardan emîn kılar. (en-Nebhânî, Se‘âdetü’d-dâreyn, sh:576)

– Sabah-Akşam Ayrıca Bulunduğu Her Mekânda Okuyana Oradan Ayrılana Kadar Hiçbir Şeyin Zarar Veremeyeceği Duâ – ُ ُوذ َع َ ِ ات «أ ِم ِ َ بِكل َّ ِ ات ّٰ اهلل َّام ْ الت ّ م ِ ِن ا َشر .» َخَلَق م َ (Müslim, rakam:2708, 4/2080; et-Tirmizî, rakam:3437, 5/496; et-Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, rakam:523, 1/167) –

Sabah-Akşam Üçer Kere Okuyana Hiçbir Şeyin Zarar Veremeyeceği Tirmizî Hadîsinde Zikredilen Duâ – «. ُ ۪يم ل َ ُ ْ الع ۪ميع َّ َ الس ُو َ ه ِ و َ اء َّ م ِي الس َ ف َ ال ِض و ْ َر ِ ْي األ ٌ ف ْ ء ِ َ شي ِمه ْ َ اس َع ُّ م َ ُضر َ ي ۪ذي ال َّ ِ ال ّٰ اهلل ْ ِم «بِس «. » ُ ۪يم ل َ ُ ْ الع ۪ميع َّ َ الس ُو َ ه ِ و َ اء َّ م ِي الس َ ف َ ال ِض و ْ َر ِ ْي األ ٌ ف ْ ء ِ َ شي ِمه ْ َ اس َع ُّ م َ ُضر َ ي ۪ذي ال َّ ِ ال ّٰ اهلل ْ ِم بِس «. ُ ۪يم ل َ ُ ْ الع ۪ميع َّ َ الس ُو َ ه ِ و َ اء َّ م ِي الس َ ف َ ال ِض و ْ َر ِ ْي األ ٌ ف ْ ء ِ َ شي ِمه ْ َ اس َع ُّ م َ ُضر َ ي ۪ذي ال َّ ِ ال ّٰ اهلل ْ ِم «بِس (Ebû Dâvûd, rakam:5088, 4/2166, 2167; et-Tirmizî, rakam:3388, 5/434; İbnü Mâce, rakam:3869, 2/1273; en-Nesâî, ‘Amelü’l-yevm, rakam:346) –

Rüyada Dua Etmek Ne Demek?
Rüyada Dua Etmek Ne Demek?

Amansız Dertlerin Şifâsı Özellikle Bulaşıcı Hastalıkların Def‘i İçin Çokça Okunacak Salevât-ı Şerîfe – َ

« ٰل َ ِّل ع َّ ص ُم لله َ ا ۪ب َ ّٰ ِد ْ الح َّ َ م ُح َا م ِ ِدن ّ عَل ِل َ ي ُ ى س ِوب َ ش ِاف ْي الِ ْ ب َح ِ يب ْ الم َ ٰل َ ع ُ ِوب و ِ ِج ْ ال ُكر ّ ُ َفر ه َم ه ِبِ لِ ْ و ى ٰاِ َ ح َ ص ْ و ِم َ ّل َ س و َ ٰلى َ ع ٍ و َّ د َ م ُح َا م ِ ِدن ّ َ ي َ ٰلى س َ ِّل ع َّ ص ُم لله ّٰ َ َّ ا ا ٰ ا ن َ ُ ع َع ْ ف َد ً ت َ َالة ٍ ص َّ د َ م ُح َا م ِ ِدن ّ َ ي ِل س ُ َون الطاع َّ َ َ و ْن ا الطع ون َ َّ ُ ُك بِه ُ ك ْن َ فَي ه ُ َ ق َول ل ُ َ َ ْن ي ٔـا ا ً ََر َاد َ شْي َِذٓا ا هٓ ا ُ ر ْمُ َ ِّن . َ َمٓا ا ا 2 َ ٰلى َ ع ٍ و َّ د َ م ُح َ ٰلى م َ ِّل ع َّ ص ُم لله ّٰ َ ٰ ا َ ا ً ت َ َالة ٍ ص َّ د َ م ُح ْ ِل م ِص ع ُ َ نا بِ َم ها ِ َ َم ْ ن ْاأل ه َ و ْ ٰ االَف ِ ات َ و ِ ال َ ِ ُو ّ ت َط ه نا بِ ُ َ رَ ِ ه ا م ْ ج ۪م ِ يع َن َّ السِ ّ ي َ .» ِ ات ئ

(en-Nebhânî, Se‘âdetü’d-dâreyn, sh:576, 303-304) – Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in İlacı Bulunmamış Kötü Hastalıklardan Sığınma Duâsı –

لل ّٰ َ َّ «ا ُم ۪ ه ُ ُوذ ِإني ّ َع َ َ بِك أ ِن ِص م َ ر ُ ِون ْالب َ ن ُ َ ْالج ِ و ُ َذام ْ و َ ْالج ِن ِ و َم ِ ء ّ َس .» ْ س َق ِام َ ي ْاأل لل ّٰ َ َّ «ا ُم ۪ ه ُ ُوذ ِإني ّ َع َ َ بِك أ ِن ِص م َ ر ُ ِون ْالب َ ن ُ َ ْالج ِ و ُ َذام ْ و َ ْالج ِن ِ و َم ِ ء ّ َس .» ْ س َق ِام َ ي ْاأل لل ّٰ َ َّ «ا ُم ۪ ه ُ ُوذ ِإني ّ َع َ َ بِك أ ِن ِص م َ ر ُ ِون ْالب َ ن ُ َ ْالج ِ و ُ َذام ْ و َ ْالج ِن ِ و َم ِ ء ّ َس .» ْ س َق ِام َ ي ْاأل

(Ebû Dâvûd, rakam:1554; Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, rakam:13004) – Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin “Bulaşıcı Virüslerin Zarârını Def İçin Denenmiş Bir Tiryâk” Diye Nitelediği Salevât-ı Şerîfe ki Her Namazdan Sonra Üç Kere Okuyana Hiçbir Mikrop Bulaşmaz – ٍ

Rüyada Dua Görmek - İslami Rüya Tabirleri
Rüyada Dua Görmek – İslami Rüya Tabirleri

َّ د َ م ُح َا م ِدن ّ ِي َ ٰ ِل س َ ٰلى ا َ ع ٍ و َّ د َ م ُح َا م ِدن ّ ِي َ َ ٰلى س َ ِّل ع َّ ص ُم لله ّٰ َ «ا ً ا.» ۪ير َث ْ ك ْهِم َ َلي َ ع ِ و ه ْ َ َلي ْ ع ّم ِ َ ل َ س َ ِار ْك و ب َ ٍ و َ اء َو َد ٍ و َاء ُ ِّل د ِ ك َد َد بِع ٍ َّ د َ م ُح َا م ِدن ّ ِي َ ٰ ِل س َ ٰلى ا َ ع ٍ و َّ د َ م ُح َا م ِدن ّ ِي َ َ ٰلى س َ ِّل ع َّ ص ُم لله ّٰ َ «ا ً ا.» ۪ير َث ْ ك ْهِم َ َلي َ ع ِ و ه ْ َ َلي ْ ع ّم ِ َ ل َ س َ ِار ْك و ب َ ٍ و َ اء َو َد ٍ و َاء ُ ِّل د ِ ك َد َد بِع ٍ َّ د َ م ُح َا م ِدن ّ ِي َ ٰ ِل س َ ٰلى ا َ ع ٍ و َّ د َ م ُح َا م ِدن ّ ِي َ َ ٰلى س َ ِّل ع َّ ص ُم لله ّٰ َ «ا ُ ِ ك َد ً بِع ا َد ۪ير َث ْ ك ْهِم َ َلي َ ع ِ و ه ْ َ َلي ْ ع ّم ِ َ ل َ س َ ِار ْك و ب َ ٍ و َ اء َو َد ٍ و َاء ً ِّل ا.» د ۪ير َث ك َ ۪ين َ ل ْ س ُر َ ْالم ِ و َاء ِْبي َن ۪م ِ يع ْ األ َ َ ٰلى ج َ ِار ْك ع ب َ ْ و ّم ِ َ ل َ س َ ِّل و َ ص «و َ َ َال ۪مين ّ ْ الع َ ِب ِ ر ّٰ ُ ِ هلل ْ د َ م َ ْالح َ و ۪ ين َع ْ م َج ُ ٍّل أ ْ ِب ك َ ح َ ص ُ ٍّل و ٰ ِل ك ا و .» َ

(en-Nebhânî, Se‘âdetü’d-dâreyn, sh:304, 577)

Kalbin Devâsı, Bedenin Şifâsı ve Rûhun Bekāsı İçin Çokça Okunacak Salevât-ı Şerîfe –

َ « ٰل َ ِّل ع َّ ص ُم لله َ ا ا َ ّٰ ِه ِشَفائ َ َ ِ ان و ْد َب ِ ْ األ ة َ ِي َاف َ ع َا و ِه َ ائ َو َد ُ ُل ِوب و ِ ْ الق ّ ِد ِ طب َّ َ م ُح َا م ِ ِدن ّ َ ي ى س َ ِ اح ْ و َر ُ ِوح ْ األ َر َا و ِه ِغ َذائ َ َ ِ اح و ْ و َر َ ُق ِوت ْ األ َ ا و ِه ائ َ ِضي َ َ ِار و ْص َب ُ ِور ْ األ ن َ و َ ٰل َ ع َا و ِه َائ ق َ ِ ب ّ ِسر ه َ ه ِبِ لِ ْ و ى ٰاِ َ ح َ ص ْ و ِم َ ّل و .» َ س –

Okuyan Yâhut Abdestli İken Üzerinde Taşıyan Kişiyi ve Âile Efrâdını Bulaşıcı Mikroplardan Koruduğu Ebû Hanîfe (Radıyallâhu Anh)dan Rivâyet Edilen Duâ – ْ

Rüyada dua görmek, dua etmek - 1001ruyatabiri.com
Rüyada dua görmek, dua etmek

« ِم ِ بِس ٰ ّٰ اهلل ْ م ۪ح الر ِن َّح َّ لل ِيم الر ّٰ َ َّ ا ُم ۪ ه ُ َك ِإني ّ َل َس ، ْ أ ِش َك أ ْ َر ِ ع ة َّ ِز ِش َك، بِع ْ َر ِ ع َة ِ َك ِ ، بِزن خْلق َ ِ َد َد بِع ْ َهِك ِبِر ٰض َ ج ُ ِور و َ ْفِس َك، بِن ْ ى ن ب َ ّق بِم ِ َ ِ َك، بِح َت ْأف َ ْ ِط ر َس ِ َك، بِب ت َ ْر َ ُقد ِ َك و ت َّ ِ ُ قو ة َ َاي َل ِغ ِ عْل ِم َك، بِغ ۪ َق ٰ ح َه ت ْ ن ُ ِ ُ ش ْكِر َك، بِم َة ۪ش يق َ َ ِ اك م ْر ِ َك ِ ، بِإد ت َ ْ م َ ى ر ِام َح َم ِ َك، بِت َ ُ بِكِّل ِ صَفات ِ َك و ِ َ ذات ة َّ ِي ِ َك ُ ، بِكّل ت َ يئ ِ ّ ُ ِون ِ سر َ ْكن ِ َك، بِم َ ائ ْ م َس ِ أ ة َ َاي ِه ِ َك، بِن ْ ف َ و ۪م َ ص ۪ز َك، بِج َ ِر َك، بِج ْ َ ِال ِ يل س َ ت ِ َك َ ، بِكم َ ْضل َ ف ِ َك و ّ ِ يل بِر ِ َك َ ، بِش ۪د ُ ود ِض ج ْ ِ َك َ ، بِفي ّ ن ُل ِوغ َك م ، َ ُ ِ ب ة َ َاي ِ َك، بِغ َ ات ِم َل ِ ك َ اد ْ د َع ِ َك، بِأ ت َ ْ م َح َ ِ ابِق ر ِيد َ غ َضِب َك، بِس َ ْف۪ر ۪ح بِت ْ َو ِ َك، بِت ت َّ ِي َان د ْ َر َائ ِيد ِ ف ق َ ِ ب َاء ق َ ِ َك، بِب ت َّ ِي َ ان ْ د َ ح ة ِيد ِ و َّ ِدي َ م ْ َ ر ِ َك ا ، َك ٰ ، بِس ت َّ ُوبِي ب ُ ِ ر ة َّ ِز ِ َك، بِع َاق ف ِ َك، ت َ َاد ِ َك ِ ، بِسي َام ْع ِ َك ِ ، بِإن َال ْع َف ِ َك، بِأ َ ال ِ َك َ ، بِكم َ َالل َ ِاه َك، بِج ِ َك، بِج َائ ِري ْ ِب ِ ك ة َ َ َظم بِع ِ ّ ِ َك ِ ، بِبر ِ َك ُ ، بِل ْطف َ ْطف ِد َك، بِع ْ َج ِد َك، بِم ْ َ م ِ َك، بِح ت َّ ِي َّان ن َ ِ َك، بِم ت َّ ِاري َّ ب َ ِ َك، بِج ت َّ ِي َك بِم ، َ َل ُكوت ِ ُ وم ُم َ ْ اله ِن ً م ِشَفاء َ ً ا و َج َ ْخر َم ً ا و َج َر َا ف َ َل َ لن ْع َج َ ْن ت ِ َك أ ّ َق َ ّق ِ ح َ بِح ِ َك و ّ َق ِ َك، بِح َ ان ْ س ِبِإح ۪م َ َ ج ِ و َاء َ ْالَفن ِ و َالء َ َ ْالب ِ و َاء ب َ َ ْالو ِ و ُ وم ُم َ و ِ يع ْ ٰ اال ْ ٰ اال َ ْالغ َا و ْي ِ ُّ ي الدن َ ِ ات ف َاه َ ْالع َ ّق ف ِ َ ِ ات و َ بِح ِ و ة َ ِخر َ ّق كٓ ﴾ ِ ٰهٰيعٓ ۜٓص ﴿ َ ّق ﴾ و﴿ ٰي ٓس ﴾ و﴿ ٓص ﴾ ِ ٰط و ﴿ ٰه َ بِح ۠ ﴾ ِ َ بِح َ ّق و ﴿ ٰحمٓ  عٓٓسقٓ َا َفَت ْحَنا َ بِح ِّن و ﴿ا ۙ ينا ً ُ ا م۪ب ح ً ِ َك ل ﴾ َ َك َ فْت ت َ ْ م َ بِر ا َح َ ي َ م ْح َر ِ اح ۪م أ َّ ين!» َ الر

(en-Nebhânî, Se‘âdetü’d-dâreyn, sh:575)

Cübbeli Ahmet Hoca Tarafından yapılan Paylaşımın Orijinali Aşağıdadır


4 thoughts on “Coronavirüs Gibi Bulaşıcı Virüslerden Korunmak İçin Okunacak Dualar”

  1. Selam, dün gece rüyamda yeşillikli bir yoldayız uzun yol otoban yanı yeşillik karadeniz yolu gibi muhteşem bir anda sanki toprak yol oluyor asfalt ve karşımızda sanki çınar ağaçları var yol boyunca ve karışımından bize doğru aşama aşama gelen fırtınayı hortumu farkediyor um arabadayız ben şöför yanındayım arkada sanki 2 genç var ama tanımıyorum da tanıyorum da camlar açık hortum bize yaklaşırken yıktığınız görüyorum ağaç vs devriliyor yada kuvvetle titriyor hemen ön camları kapatıyorum arkaya dönüyorum biz fırtınalı yere doğru sürüş halindeyiz mecbur kaçma şansımız yok bari camları kapatalım gençler camınızı kapayın ne duruyorsunuz diyorum ikisi de aptal tepkisiz tipler göya onların camında çatlak oluşmuş ve cam parçaları küçük dökülmüş olduğunu farkediyor um ve diyorum ki o camlar bizi nasıl koruyacak rüzgar çünkü çok şiddetle geliyordu öyle uyandım

    Reply
    • Serap Coşkun Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Rahata ermeye, daha önce başladığınız bir işi başarıyla bitireceğinize, mutlu ve sevinçli olmaya, gizemli bir kişiye, işarettir…

  2. Babami gördüm rüyamda bana elini uzatti bu sene kurban kesecegin elinle beni oku dedi bende baba ben her sene kurban kesiyorum dedim elini elime aldim dirsegine kadar sıvazlayarak okudum sarildik uyandim

    Reply
    • Elif kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İsteklerinizin gerçekleşeceğine, helal kazanca, çok fazla şey istemek ve bunların bir türlü gerçekleşmemesine, dualarınızın kabul olacağına, çok sevdiğiniz bir dostunuzdan ayrılacağınıza ve onun ölüm haberini alacağınıza, bir konuda her zamankinden daha fazla özen göstermeniz gerektiğine işarettir…

Leave a Comment