Rüyada Sayı Görmek, Sayı Saymak, Numara Rakam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rakamı Gormek

Rüyada herhangi bir yerde görülen, yahut sayılırken işitilen bütün sayıların her biri ayrı ayrı birer sevinç işareti olup manaları değişen birer sembollerdir. Bir çok rüya yorumcuları birden 22 kadar olan sayıları ayrı ayrı manalarda yorumlamışlardır. Onlara göre; “rüyada sayı görmek” şu anlamlara gelir;

çelik takı
 • 1-Bir: Şeref ve haysiyet sahibi bir kimsesiniz.
 • 2-İki: Hayalinizde yaşattığınız kadını asla bulamayacaksınız.
 • 3-Üç: Büyük bir bereket ve bolluk içinde olacaksınız.
 • 4-Dört: Her türlü şeref sizin olacaktır.
 • 5-Beş: Her işte başarı kazanacak yeteneğiniz var.
 • 6-Altı: Gelecekte büyük işler başaracak ve çok zengin olacaksınız.
 • 7-Yedi: Bütün hayalleriniz gerçek olacak.
 • 8-Sekiz: Her şeye hak ve adalet içinde kıymet vererek yapıyorsunuz, bu alışkanlıktan vazgeçmeyin.
 • 9-Dokuz: Siz hem çok zeki, hem çok kurnazsınız.
 • 10-On: Küçük bir hayat değişikliğine uğrayacaksınız.
 • 11-Onbir: Cesur, atılgan ve çalışkan bir kimsesiniz.
 • 12-Oniki: Yaptığınız yanlışların cezasını bir gün mutlaka çekeceksiniz.

Rüyada Sayı Saymak

Rüyasında saydığını gören kimse için bu rüya sayılara göre yorumlanır. Bir sayısı, tevhide, iki sayısı anne babaya, üç sayısı şerre, dört sayısı kabul olunan duaya, beş sayısı makamca yükselmeye veya beş vakit namaza işaret eder. Rüyada görülen veya bir yerden okunan yahut işitilen sayılar sevinçli birer rüya olarak tabir edilirler.

Üzerinde Cenâb-ı Hakk’ın ismi yazılı pa­raları saymak, ilimden istifâde etmektir. Üzerinde sûret bulunan paraları saymak, bâtılla meşgul olmaktır. İnci saymak Kuran okumaya, kiremit ve taş parçası saymak, lüzumsuz şeylerle uğraşmaya işâret eder.

rüya tabirleri İNDİR
rüya tabirleri uygulaması – indir
 • Bir; mübârek bir sayıdır, tevhîdle yorumlanır.
 • İki, üç, dört, beş, altı, on, onbir, oniki, ondört, onbeş, onaltı, on- yedi, yirmi, otuz, doksan, yüz, ikiyüz, dörtyüz, altıyüz, yediyüz, sekizyüz, bin, üç, dört, beş ve altı, sekiz, dokuz, on, yirmi, otuz, kırk, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz ve yüz binden fazlası tâbircilerin hayır, bereket, murat, makâm ve zaferle yorumlamak husûsunda ittifâk ettikleri sayılardır.
 • Bundan başka sayı saymak borçlular dışında herkes için hayırdır.
çelik takı

Bazı rüya tabircileri: Sayı saydığını veya sayı sayıldığını gören, eğer uygunsa, deniz kuvvetlerinde komutan olur ve saydığı sayıların adedince rütbe sahibi olur, örneğin on sayı onbaşılığa, yüz sayı yüzbaşılığa, bin sa­yı binbaşılığa işarettir,” demişlerdir. Eğer rüya sahibi din işleriyle ilgili bir mevkiye daha uygunsa bu, ken­disi için daha iyidir. Dinle ilgili vereceği hüküm ve kararlarında da isabetli olur. Meclis mevki ve makamına uygunsa zenginliğe işarettir. Sayı saymak genellikle hayra yorulur. Ancak borçlu olanlar için hayra alamet değildir. Çünkü alacaklının parasını istemesine ve bu yüzden bas­kı yapmasına delalet eder. Eliyle çok sayılar saydığını gören bağışladığı şey için pişman olur.

rüyada sayı görmek

Rüyada Rakam Görmek, Okumak

Rüyada görülen rakamların insan hayatında çok önemli bir yeri vardır. Rüyada her görülen rakam bir semboldür ve bir mana taşır. Bir rivayete göre rüya sahibinin iyi bir sayı duy­ması bir işin tamamlanması demektir.

 • Mesela rüyanızda birden yetmiş üçe (1-73) kadar rakamlardan herhangi birisini görmesi çok iyi bir şansa işarettir.
 • Özellikle rüyada (49) rakamı çok itibarlı bir sayıdır.
 • Hele rüyada üç (3), dört (4) ve beş (5) rakamlarının dizisi olan (345), (435) yahut (534) gibi bu üç rakamı bir arada gösteren bir rüyanın görülmesi yorumlanması sayfalar sürecek iyilik ve müjdelerle doludur.
 • Ancak (73)’den sonra gelen sayılar orta derecede kıymette olduklarından bunların yorumu pek de parlak değildir.

Diyanet Rüya Tabiri: Ruyada Saymak Okumak, Yazmak

Saymak, sayılan nesnelerin çeşitlerine göre değişik şekil­lerde yorumlanır: Üzerinde Allah’ın adı yazılı para saydığını görmek ilim­den yararlanmaya, üstünde resim bulunan para saydığını görmek dün­yada yasak ve kötü şeylerle uğraşmaya, inci saydığını görmek Kur’an okumaya, kiremit ve taş parçaları saydığını görmek lüzumsuz şeylerle uğ­raşmaya delalet eder.

Zayıf ve bakımsız öküzler saydığını görmek kıtlık ve yokluğa, semiz ve bakımlı öküzler saymak bolluk ve berekete, deve saymak -eğer rüya bahibi sultan ya da vezirse- zengin olmaya, köylüyse ekinlerinde bereke­te, tüccarsa çok kazanç sağlamaya işarettir.

Kirmanİ sayı saymak hakkında: “Sayı saydığını görenin rüyası, saydığı sayıya göre tabir olu­nur,” demiştir: Bir, tevhit ve imana (Allah’ın birliğini ve varlığını kabul et­mek), iki, anne- babaya ya da iki adaletli şahide, üç, vadinde ve sözünde durmaya, dört, kabul olunacak duaya ve mal biriktirmeye, bir rivayete gö­re evliliğe, beş, İlerleyen ve insanlarını mutlu eden devlete. Bir rivayete göre de beş vakit namaza delalet eder.

 • Bazı rüya tabircileri, bir sayısı mübarek,
 • İki sayısı beladan kurtulmak ve düşmana karşı zafer demektir.
 • Üç sayısı iyi değildir.
 • Dört sayısı kutsal ve hayırlıdır,
 • Beş sayısı güzel ve hayırlıdır,
 • Altı sayısı faydalı bir şey yap­mak demektir. demişlerdir.
 • Yedi sayısı iyi değildir. Bir rivayete göre ayrılıktır, demişlerdir. Bazı rüya tabircileri de, yedi sayı saydığını gören gebe bir kadınsa ra­hatlıkla doğumunu gerçekleştirir.
 • Sekiz sayısı iyi değildir. Bir rivayete gö­re bu rüyanın sahibi padişaha veya büyük bir zata yakın olur, demişlerdir.
 • Dokuz sayısı iyi değildir. Bir rivayete göre düşmana şahitlik yapmak­tır.
 • On sayısı kutsal olup dünya ve ahiretle ilgili arzularının gerçekleşme­sine, başka bir rivayete göre işlerinin yolunda gitmesine ve tamamlanma­sına delalet eder.
 • On bir sayısı dileğin yerine gelmesine,
 • On iki sayısı, ar­zunun yerine gelmesinin önce gecikip, sonra gerçekleşmesine, bir rivaye­te göre bereketli bir seneye delalet eder.
 • On üç sayısı iyi değildir.
 • On dört arzunun gerçekleşmesi, şiddetten sonra kederden kurtulmadan iyidir.
 • On beş sayısı arzunun eksiksiz yerine gelmesine, şiddet ve sıkıntıdan kurtu­luşa, bereket ve adalete;
 • On altı uzun bir bekleyişten sonra amacına ulaş­maya,
 • On yedi sorumsuz yaşantı yüzünden elinden çıkan şeyin tekrar eli­ne geçmesine işarettir.
 • On sekiz sayısı iyi değildir. Bir rivayete göre me­likler ve devlet büyüklaeriyle ilişki içinde bulunmak demektir.
 • On dokuz sa­yısı halkla düşmanlık demektir.
 • Yirmi sayısı, kuvvetin artması ve düşmana üstün gelmek ve zafer ka­zanmak demektir.
 • Otuz sayısı rüya sahibinin herhangi bir davasının çar- bucak sonuçlanması ve düşmanı aleyhine davayı kaanması demektir.
 • Kırk sayısı işlerinde güçlükle karşılaşmak ve şaşırıp ne yapacağını bile­mez olmak anlamına gelir.
 • Elli sayısı rüya sahibinin ömrünü kolay geçireceği anlamına gelir.
 • Altmış sayısı tövbe ve kefaretin gerektiğine işarettir, iyi değildir.
 • Yetmiş sayısı, ihtiyacının bir süre sonra gerçekleşe­ceğine ve sultandan korkmaya işarettir. Bir rivayete göre tövbeye, kimse­ye faydası olmayan birine dalkavukluk yapıp yaltaklanmaya, bu yüzden de af talebinin kabul olunmayacağına işarettir.
 • Seksen sayısı, zina ile suçlanmaya, bir rivayete göre bolluk ve berekete,
 • Doksan sayısı zengin, varlıklı ve say­gın kadınların kendisiyle evlenme isteğinde bulunmalarına ve onların ser­vet ve saygınlığından faydalanmaya, eğer valilik vasıflarına sahipse vali olmaya,
 • Yüz sayısı düşmana karşı zafer kazanmaya, arzunun gerçekleş­mesine, bir rivayete göre zina ile suçlanmaya delalet eder. Kendisi için yüz tane hububattan (taneler) bir şey sayıldığını görmek hayır, bereket, rahat, bir toplumun işlerinin başına geçip yönetmek de­mektir.
 • İkiyüz sayısı düşmana karşı üstün gelememeye;
 • üç yüz sayısı uzun sürede arzunun gerçekleşmesine;
 • Dört yüz sayısı düşmanı yenmeye;
 • Beş yüz sayısı işlerin durmasına;
 • Altı yüz sayısı mutluluk ve sevince;
 • Yedi yüz sayısı işlerdeki zorluk ve aksiliklere rağmen ömrünün sonunda rahata;
 • Se­kiz yüz, zafer ve kuvvete;
 • Dokuz yüz, düşmanın rüya sahibini yeneceğine;
 • Bin sayısı, kuvvet, zafer ve başarıya delalet eder.
 • İki bin sayısı iyi değildir.
 • Üç bin sayısını görmek zafer ve kuvvettir.
 • Dört bin rakamını gormek; zafer ve başarı sağlamak demektir.
 • Beş bin numarasını görmek; bereket ve ferah demektir.
 • Altı bin sayısını görmek; za­fer ve arzunun gerçekleşmesi demektir.
 • Yedi bin rakamı gormek; geçim konusunda orta halli olmak, bir rivayete göre işlerinin bağlı olması demektir.
 • Sekiz bin sayısı; rüya sahibinin tertipli ve düzenli bir insan olduğuna işarettir.
 • Dokuz bin rakamı gormek; iyidir.
 • On bin sayısı; zafer ve yardım demektir.
 • Yirmi bin sayısını gören düşmanına karşı galip gelip zafer kazanır.
 • Otuz bin sayısı, uzun bir zaman son­ra zafer kazanmak anlamına gelir.
 • Kırk bin sayısı yardım ve başarıya işa­rettir.
 • Elli bin sayısını görmek; yorgunluk, zahmet, önlem almada yetersiz kalma ve tutuk­lanmak demektir.
 • Altmış bin sayısı, birçok sıkıntıdan sonra arzusunun gerçekleş­mesine,
 • Yetmiş bin geçiminin ve durumunun düzelmesine,
 • Seksen bin za­fer ve galibiyete,
 • Doksan bin düşmanını yenmeye,
 • Yüz bin ve daha fazla­sı isteklerinin gerçekleşmesine delalet eder.

İslami Rüya Tabirleri: Rüyada Sayı Görmek Sayı Saymak, Okumak

Haklı olduğunuz bir düşüncenin, rakipleriniz tarafından bile tartış­masız kabul edileceğine işarettir. Aşağıdaki sayıları görmek:

 • 1 sayısı: İtibarlı ve saygın bir kişiliğiniz olacağına.
 • 2 sayısı: Düşüncelerinizdeki arzuladığınız şeylere kavuşamayacağınıza.
 • 3 sayısı: Rahat ve huzur içinde parasızlık çekmeden sürdüre­ceğiniz bir yaşama.
 • 4 sayısı: El attığınız her alanda başarıya ulaşacağınıza.
 • 5 sayısı: Ge­leceğinizin çok parlak olacağına.
 • 6 sayısı: Çevrenizi değiştirmeniz gerektiğine.
 • 7 sayısı: Düşüncelerinizdeki arzuladığınız şeylere kavuşacağınıza işarettir.
 • 8 sayısı: Dürüst­lüğü kendinize şiar edineceğinize.
 • 9 sayısı: Yetenekleriniz ve zekânız sayesinde çok başarılı olacağınıza. 10: Yaşantınızda bir dönem için inişler çıkışlar ola­cağına işarettir.
 • 11 sayısı: Atak ve becerikli bir insan olacağınıza.
 • 12 sayısı: Bir gönül iliş­kisinde hüsrana uğrayacağınıza.
 • 13 sayısı: Her ne kadar uğursuzluğa yorumlansa bile; rahata ve huzura kavuşacağınıza.
 • 14 sayısı: Sıkıntılarla ve üzüntülerle geçecek bir yaşantıya.
 • 15 sayısı: Başarma azminizin hiçbir zorluk karşısında geri çekilme­yeceğine. 16: Maddi ve manevi açıdan zarar göreceğiniz bir ilişkiye.
 • 17 sayısı: Ya­şantınızdaki tüm olumsuzluklara rağmen azminizi kaybetmeyeceğinize.
 • 18 sayısı: Sizi gerçekten sevebilecek bir insanla tanışacağınıza.
 • 19 sayısı: Uzun bir dönem çektiğiniz sıkıntılardan kurtulacağınıza işarettir.
 • 20 sayısı: Evinizde ve işinizde sa­kin bir yaşantınız olacağına.
 • 21 sayısı: Elinizdeki imkânlarla gerçekleşmesi olanak­sız durumların hayalini kuracağınıza.
 • 22 sayısı: Kara sevdaya tutulacağınıza işaret­tir.
 • Yirmi iki sayısından yukarı gördüğünüz sayıları tek tek toplayarak tutarı sayısındaki maddeye bakmanız; gerektiğinde eğer sayıların topla­mı yirmi ikiyi geçiyorsa o sayının tek tek anlamım bulmanız gerekir.
 • Ancak genel olarak üç ve dört rakamlı bitişik bir sayı görmek; haklı olduğunuz bir konuda gerçekleri ispatlarıyla ortaya çıkartacağınıza işarettir.
 • Birden ona kadar saydığınızı görmek: Hac farizasını yerine getireceğinize işaret­tir.
çelik takı

Rüyada Görülen Sayıların Psikolojin Modern Anlamı

Rüyada Sayı Görmek, Sayı Saymak, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rakamı Gormek
Rüyada Sayı Görmek, Sayı Saymak, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rakamı Gormek

Rüyalarımızda karşılaştığımız sayılar, bazen kişisel yaşantı­mızda karşılığı olan özel rakamlara, bazen de simgesel, daha fark­lı anlamlara sahiptir. Yorum için, o rakamın sizin için önemi ve yaşamınızdaki yerini sorgulamanız gerekir. Sözgelimi rüyanızda gördüğünüz üç adet altın para, eğer üç çocuğunuz varsa, onlar­la ilgili bir simge olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan, üç sa­yısı, anne-baba-çocuktan oluşan, üç kişilik çekirdek bir aileyi de simgeleyebilir. Eğer yapmanız gereken iki önemli ve kritik iş var­sa, sözgelimi, rüyanızda gördüğünüz iki paket, bu işleri ve onları yerine getirdiğinizde elde edeceğiniz kazancı simgeleyebilir. Do­layısıyla herhangi bir rakam rüyanızda dikkati çekecek biçimde vurgulandıysa, ilkin o rakamın sizin için ne ifade ettiğini düşün­melisiniz. Bunun dışında, rakamların genel anlamlarına ilişkin şunlar söylenebilir:

1’den 12’ye kadar görülen rakamların anlamı:

 • 0 Sıfır: Gizli ve saklı olan bir şeylerin varlığına dikkat çektiği gibi, yoksunluğu da ifade edebilir.
 • 1 Bir: Yalnızlık ve bağımsızlığı; yeni bir başlangıcı simgeler.
 • 2 İki: İlişkiyi, aşkı ve birlikteliği vurguladığı gibi, karşıt kutupla­rın varlığını da, verilmesi gereken bir kararı da anlatabilir. Ba­zen de, istenen ve umulandan daha fazla bir getiriyi ya da ka­zancı simgeler.
 • 3 Üç: Aile, sorunlara çözüm bulma ve yaratıcılık ile bağlantılı düşünülür.
 • 4 Dört: Fiziksel dünya, maddi koşullar, güç ve istikrarla ilgili bir sayıdır.
 • 5 Beş: İnsan vücudunu ve insan bilincini simgeler.
 • 6 Altı: Uyum ve dengeyi, huzurlu ilişkileri simgeler.
 • 7 Yedi: Yaşamın döngülerini, zamanı ve bütünlüğü vurgular.
 • 8 Sekiz: Sonsuzluk, yeniden doğuş gibi soyut kavramlarla ilgi­li düşünülür.
 • 9 Dokuz: Doğum, hamilelik, bir devrin bitmesi ve yeni bir devrin başlaması benzeri, süreçle ilgili değerleri ifade eder.
 • 10 On: Yeni başlangıçları, erkek ve kadının birliğini simgeler.
 • 11 On iki: Zamanı, büyük ve uzun döngüleri, yılı, bir araya gel­miş eksiksiz bir ekibi anlatır.

Rüyada Numara Görmek

Rüyanızda bir sürü numaralar gördüyseniz; Atıldığınız ticaret hayatında başarı kazanacağınıza, mal-mülk sahibi olacağınıza işarettir. Rüyada bir şey üzerinde veya kapıların üzerinde oralarını belirtmek için konulan numaraları görmek, serbest ticaretde şansınızın iyi olduğuna, bilginizin de buna katılarak kazancınızın da bu nisbette çok olduğuna yorumlanır.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


781 thoughts on “Rüyada Sayı Görmek, Sayı Saymak, Numara Rakam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rakamı Gormek”

 1. Hocam ruyamda 119.000,00 bin e her yeri camdan olan bi ev satın aldığımızı gördüm evin dışı da bahçe duvarları sarmaşık çiçekler var .
  Yorumlarınız sevinirim

  Reply
 2. Selamun aleyküm hocam
  Rüyamda evlenmeyi düşündüğüm ve beni sonrasında bir istihare rüyasıyla terkeden erkek arkadaşımı gördüm. Bana mesaj olarak ses kaydı atmış. Mesaj süresini 4 dakika 48 saniye olarak gördüm. Beni çok özlediğini çok pişman olduğunu söylüyordu. Anlamı nedir? Şimdiden teşekkür ederim.

  Reply
 3. Merhaba rüyamda görümcem ölmüştü ve mezarlıktaydım mezarcı var dı birden görümcemin mezarı kayboldu ve bende ona sordum nerde diye 27 de dedi bana anlamı nedir

  Reply
 4. Merhaba hocam rüyada 4444 sayısını gördüm bunu dört yılda bir dua gerçekleşiyor diyorlar di ne anlama geliyor

  Reply

Leave a Comment