Rüyada Kaka Görmek, Ruyada Bok, Pislik, Dışkı Gormek

Rüyada Kaka Görmek

Dışkı görmek birçok şekilde tabir olunur. Rüya tabirleri bu konuyla ilgili olarak birbirleriyle çelişkilere düşmüşlerdir. Çoğunluğun üzerinde birleştikleri görüşe göre insan dışkısı haram mal, haksızlıkla elde edilen rızık, yol kesme (eşkıyalık), fuhuş, kadına kötü mu­amelede bulunma, hastalık, aşağılanma, sırların ortaya çıkarılıp açıklan­ması, ihanet, ceza, öldürme, zarar, mutsuzluk, töhmet, ürün, sadaka, üzüntü ve keder, menfaat, boşama vesaire ile yorumlanmıştır.

Eğer kakanın kokusu yayılır veya elbisesini kirletir ya da güçlükle ve büyük bir sıkıntıyla çıkarsa üzüntü ve kedere, aksiliğe, kötü tanınmaya, sıkıntı ve meşakkate, para cezasına, hamile olanlar için hastalığa, esirler için ser­best kalmaya delalet eder.

 • Kaka görmek: Haram maldan, hırsızlıktan çıkar sağlamaya ya da sağlığın bozul­masına ve yapmış olduğunuz ticarette zarar etmeye işarettir.
 • Kendinizi dış­kı yerken görmek: Haram mal edineceğiniz anlamına gelir.
 • Altınıza yap­mak: Piyasanın durgunluğundan dolayı işlerinizin gerileyeceğine işarettir.
 • Yatağa yapmak: İllet ve müzmin bir hastalığa yakalanacağınız anlamına ge­lir.
 • Amel olmak: Sermayenizi çabuk tüketeceğinize işarettir.
 • Kabız ol­mak: Devletle olan ticari ilişkilerinizde sıkıntılar yaşayacağınıza işarettir.
 • Sokakta dışkınızı yapmak: Malınıza bir hırsızın dadanacağına işarettir.
 • Dışkınızı toprağı eşeleyerek gömmek: Birikimlerinizi sağlam yerlerde sak­layacağınız anlamına gelir.
 • Dışkınızdan buhar tüterse: Bir olaydan ötürü zan altında bırakılacağınıza işarettir.
 • Dışkıyı gübre gibi topladığınızı gör­mek: Paranıza para katacağınız anlamına gelir.
 • Dışkı bulaşması: Üzerine dışkı bulaştığını gören kimse, korktuğu bir durumla karşılaşır veya bir hastalığa yakalanır.
 • Kanalizasyonda dışkı görmek: Bir kimse tarafından dolandırılacağmıza ve bundan zarar görerek üzüleceğiniz anlamına gelir.

Rüyada Bok Görmek

İnsan bokunu veya pisliğini yediğini görenin eline haram mal geçer. Bu haram ma­lı almaktan hoşlanmazsa da tamahkar (açgözlü) davranarak alır ve aldığı­na pişman olur veya kötü bir söz söyler, sonra da pişmanlık duyar. Bazı rüya tabircileri, insan olsun, hayvan olsun bunların karnından çı­kan bok ve gübre mal ile tabir olunur. Eti yenen hayvanın gübresi helal mala, eti yenmeyen hayvanın gübresi haram mala delalet eder, demiştir.

Rüyada Pislik Görmek

Pislik görmek ruyada çocuk sahi­bi olmaya işarettir. Hayvan erkekse çocuğu erkek, hayvan dişiyse çocuk kız olur. İnsan dışkısı ve hayvan gübresi üzerine oturduğunu görenin eli­ne akrabalarından miras olarak kalan haram mal geçer. İbn-i Sirin’e göre, pislik gören gamdan kurtulur, eğer mal sahibiyse zekatını verir. Kuru dışkı çıkardığını gören sağlığı için malının bir kısmını harcar. Sulu dışkı çıkardığını gören sağlığı için malının tamamını harcar.

Tanıdık birinin kendi üzerine pislediğini görmek, o kimseyle düşünce­lerinden dolayı aykırı düşmeye ve düşmanlığa, ondan zulüm görmeye, ondan zarar görmeye; pisliğe bulanmış olduğunu görmek korku ve hasta­lığa; bir çöplükte elinde bir değnekle insan dışkısını karıştırdığını görmek kadı (hakim) olup insanların mallarını birbirine karıştıracak demek.

 • Bir çukurda birikmiş insan pisliğinin içine düştüğünü gören ağır bir hastalığa yakalanıp sonra iyileşir ve hırsızlık gibi bir suçla itham olunur. Yılanlara benzer şeyler çıkardığını gören kimsenin soyu çoğalır ve kendi soyundan düşmanlık görür.
 • Pisliğini bir kap içine veyâ elbisesine yapan, bir kadın yüzünden sıkıntı çeker. Odada olursa, cezâ öder.
 • Bir vâdi yahut derede ise, devlet tarafından üzülür.
 • Pisliğini eline yaptığını ama kimsenin görmediğini his­seden, mal kaybına uğrar.
 • Büyük abdest bozan, gamdan kurtulur, zekâtını verir.
 • Halkın önünde abdest bozan, kötü bir şey yapar. Pantalonuna pisleyen, karısına zul­meder ve onu boşar.
 • Gömleğini kirleten, itibârını kay­beder.
 • Pisliğe bulandığını gören ya korkar ya hastalanır.
 • Bir mezbelede, deniz kenârmda veyâ münâsip bir yerde ab­dest bozan bütün sıkıntılarından kurtulur. Zengin olur. Sarraf ise, fâizden kazanır.
 • Pislik çıkarmak bâzılarmca günâhtan ve sıkıntıdan kurtulmakla yorumlanmıştır. Ancak pislik umûmiyetle; üzüntü, hastalık ve haram mal­dır.

Rüyada Dışkı Görmek

Ekmekle beraber dışkı yediğini gören, sünnete aykırı bir davranışta bulunur. Yatağına büyük dışkısını yaptığını gören eşini bo­şar, ya da uzun süren bir hastalığa yakalanır. Bazı rüya tabircilerine göre, insan dışkısı bozulmuş ve kokuşmuş yi­yeceğe, dışkının dışarı çıkması günahlardan kurtuluşa veya misafirin çı­kıp gitmesine, erkeğin malına, gizlenen sırra, bir rivayete göre sefere ve yolculuğa hazırlanmaya, ihtiyaç gidermeye, hastalıktan kurtulmaya, dü­şünceye, vesveseye, emanetin reddine delalet eder. Birinin dışkısıyla kirlendiğini gören o kimsenin dinine girer.

Yaş ya da kuru dışkı topladığını gören -eğer bostan sahibiyse- mal toplar, bostanının ürünü iyi olur. Eğer çiftlik sahibiyse gelirinden servet bi­riktirir. Eğer yoksulsa sadaka yoluyla para toplar, sarrafsa faizden zengin olur. Dübüründen çamura ve sele benzer dışkılar çıktığını gören hükümet tarafından üzüntü ve korkuya uğrar. Dışkı: Rüyada görülen insan dışkısı, boş yere geçen bir ömüre, haram yere sarf edilen mala işaret eder.

Ruyada Tuvaletini Yapmak

Kendisinden pislik çıktığını gören ya padişahtan ve ona vekalet eden birinden para cezasına çarptırılır veya yolcuysa yolda kalır. Abdesthanede veya harhangi bir tuvalette büyük abdest bozduğunu gören malının ta­mamını harcar. Eğer abdest bozduğu yerin neresi olduğu belli değilse kendi rızasıyla haram mal dağıtır ve harcar. Bundan yarar sağlayanlarsa kendisine ne hamd ne de teşekkür ederler.

Büyük Abdest Görmek, Yapmak

Büyük abdestini elbisesine yaptığını gören ahlak kural­larına aykırı bir fiil işler. Abdest bozarken insanları kendine bakar gören kötü söz söyler. Tenha ve boş bir yerde abdest bozduğunu görmek üzün­tü ve sıkıntıdan kurtulmaya, borcunu ödemeye ya da en gerekli harcama­ya işarettir.

Şalvarına büyük abdest bozduğunu görmek eşine kızıp onun nikah be­delini ve sahip olduğu malı vererek boşamaya; herhangi bir amacı olmak­sızın eline abdest bozup pisliği tuttuğunu görmek haram kazançla altın sa­hibi olmaya; gömleğine büyük abdestini yaptığını görmek tutum ve davra­nışlarından ötürü gazaba uğramak demek.

Rüyada tuvalet temizlemek - 1001ruyatabiri.com
Rüyada tuvalet temizlemek – 1001ruyatabiri.com

Gömleğine kasden abdest bozduğu­nu görmek Allah(c.c.)’ın ve Meleklerin gazabına, büyük zarar ve ziyana, sırrının açıklanmasına; bir çöplükte, deniz kenarında veya uygun bir ye­rde abdest bozduğunu görmek hayra, üzüntü ve kederinin dağılmasına delalet eder.

Ruyada Abdest Bozmak

Sofraya abdest bozduğunu görmek malını lezzetli yemekler için harcamaya, eşini ar­kadan kullanmaya; elbise ya da bir beze veya bir desti, kap gibi şeye ab­dest bozduğunu görmek malını bir hizmetkar almaya harcayacağına; altı­na yaptığını, fakat çevresinde bulunanların bundan haberleri olmadığını görmek ailesinin veya ortaklarının haberi olmaksızın malının azalacağına delalet eder.

Bir çölde veya dağda abdest bozup, çıkardığını kuşların kaptığını gö­ren, eğer yolcuysa, yolu kesilir ve malını hırsızlara kaptırır.

Ruyada cis gormek-ruyada idrar gormek-cis yaptigini gormek-tuvalete cis yapmak-idrar yapmak-idrar sicramasi-altina cis-cis temzilemek
Ruyada cis gormek-ruyada idrar gormek-cis yaptigini gormek-tuvalete cis yapmak-idrar yapmak-idrar sicramasi-altina cis-cis temzilemek
 • Elbisesinin üstüne abdest bozduğunu gören kötü bir suç işler.
 • Şalva­rına abdest bozduğunu gören başkasına darılarak onu üzer ya da hanımı kendisine darılır.
 • Bir yerde büyük abdest bozup üzerini toprakla örttüğünü gören, malını gömer, kendine yaptığını gören, bir günah işler.
 • Yatağına pislediğini gören uzun bir hastalığa yakalanır veya eşinden ayrılır.

İslami Rüya Alimlerine Göre: Ruyada Tuvalet, Kaka, Dışkı

 • İbn-i Şirin:Büyük abdest bozduğunu görenin malı elinden gider. Bu­nu tuvalet veya abdesthane gibi bir yerde yaptığını görmek malını tüket­meye işarettir. Eğer abdest bozma bir odada gerçekleşirse para cezası öder, bir kabın içine veya elbiseşinin üstüne yaparsa bir kadın yüzünden başı belaya girer, bir yol üzerine abdest bozarsa malı ziyan olur, bir vadi veya derede olursa sultan yahut hakim yüzünden bir fitne ya da yağmaya uğrar, eline yaptığını ve kimsenin bundan haberder olmadığını görmek malının azalmasına dealet eder,” demiştir.
 • Kirmani’ye göre, “insandan çıkan pislik, miktarınca malı elinden gider. Eğer çıkan pislik suluysa eldeki malın süratle yok olmasına işarettir. Eğer çamur gibiyse devlet ve yöneticiler tarafından korku ve üzüntüye uğrar. Eğer pek sıcak olursa rüya sahibi hastalanır veya bir suçla itham delir. Bü­yük abdestini bozduğu zaman insanların gördüğünü gören hükümet tara­fından ezaya uğrayarak insanlar arasında rezil olur. İnsan pisliklerini top­ladığını gören eğer bostan sahibi ise bunlardan gübre olarak yararlanır. Eğer emlak (mülk) sahibiyse kiralarını toplar, eğer hükümdar ya da valiyse vergi tahsil eder. Eğer fakirlerdense aldığı sadakalarla mal mülk sahibi olur.”
 • Ebu Sait El Vaiz’e göre, “insan pisliği topladığını, biriktirdiğini veya in­san pisliğinin kendisine getirildiğini ya da insan pisliğine baktığını görenin eline haksız şekilde kazanılmış para geçer. Eğer rüya sahibi zalimlik ya­pabilecek güç sahibi biri değil de sıradan insanlardan biriyse haram yol­dan kazanılmış mal alır. Bİr rivayete göre üzüntüden uzaktır. Eğer rüya sahibi zenginse zekatını verir.”
 • Danyal (a.s.):İnsan dışkısı haram mala delalet eder. Hayvan gübresi ise iki türlüdür: Eti yenen hayvanın gübresi ya ticaretten, ganimetten, ha­raç ve cizyeden veya sadaka ve benzeri meşru yollardan elde edilen he­lal mal; eti yenmez hayvanın gübresi de zulüm, hırsızlık, gasp gibi meşru olmayan yollardan elde edilen haram mal demektir, şeklinde yorum yap­mıştır.”
 • Mağripli Cabire göre, “Yüksek bir mevkide otururken pisliğe bulaştığı­nı görmek, mal sahibi olmaya; hoşlanmadığı düşük bir mevkide-otururken pisliğe bulaştığını görmek, vali ya da hakim tarafından zarara uğramaya işarettir.”
 • Nabluslu Abdulgani’ya göre, “insan dışkısı, mal anlamına gelir. Dışkı­sını katı olarak çıkardığını görmek sağlığı için mal ve para harcamak de­mektir. Sulu dışkı büyük servete işarettir. Halkın kendisine bakmakta ol­duğunu gördüğü halde büyük abdestini yapan, halk arasında edepsizlik olarak nitelendirilen bir suç işler veya kötü bir söz söyler. Herhangi bir kasdı olmaksızın büyük abdest bozan ve bunu alıp üzerinde taşıyan o pislik miktarınca altın alır.”
 • Rüya yorumcularından İbn-i Kesir’e göre, “insan dışkısı, kötü kokusun­dan dolayı haram mal demektir. Pisliğin içine daldığını gören üzüntü çe­ker. Tuvalete düştüğünü gören ya günah işler, ya insanlar tarafından aşa­ğılanır veya küfürbaz olur.”

Ruyada Dışkı Görmenin Psikolojik Anlamı

Rüyada görülen dışkı, kabul etmediğimiz, dışladığımız, kur­tulmak istediğimiz unsurları simgeler. Bunlar, bizi rahatsız eden duygular ve deneyimlerdir. Geleneksel yaklaşıma göre rüyada görülen dışkı, para ve diğer maddi değerler anlamına gelir ki, ih­tiyaç duyduğumuz, ancak elde ettikten sonra harcayarak elden çıkarmamız gereken bir unsur olarak değerlendirilir: Tıpkı, be­sinlerden ihtiyaç duyduğumuz şeyleri aldıktan sonra dışarı attı­ğımız dışkı gibi. Diğer yandan dışkının en güçlü doğal gübre ol­ması, bu rüyayı verimlilik ve üretkenlikle de ilişkilendirir.

Bu Duaları Kaçırmayın!BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.


95 thoughts on “Rüyada Kaka Görmek, Ruyada Bok, Pislik, Dışkı Gormek”

 1. Merhaba. Rüyamda klozetin oturma yerinde 3- 4 parca top top kaka oldugunu gördüm. Temizlemeye başladım ama üstüme bulaşıp bulaşmadığını hatırlamıyorum

  Reply
 2. Rüyamda kendimi lise ögrencisi olarak gördüm çok sıkışıyorum tuvalete giriyorum formam kirlenmesin diye çikariyorum büyük tuvaletimi yapiyorum sonra tuvaletten çikinca büyük bir masa üstünde büyük dışkimi gördüm çok utaniyorum peçetelerle almaya çalişiyorum kimse görmesin diye

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Bolluk içindeki günlerin gelmesine, istikbalinizin çok parlak olacağına, çok büyük paralar kazanacağınıza, huzurlu hayata kavuşulacağına işarettir…

 3. Merhabalar rüyamda eşim altını kirletmiş ti şortu beli sarı kaka olmuştu hemen Üstün değiştirmesini söyledim benim de elime bulaştı ellerimi yıkadım nedir acaba.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Maddi durumunuzun sizi hiç bir zaman sıkıntıya sokmayacak derecede iyi olacağına, elinize fazlasıyla paralar geçeceğine işarettir…

 4. Merhaba rüyami yorumlarsaniz sevinirim,
  Rüyamda kayınvalide bir posete Ben kakasini hem idrarini yapmis bunu benim atmami istiyorlar Ben sinirlenek atmaya gidiyorum giderken kakasindan bir parca Agzimda oluyor Sonra esimle görümcemin konusmasini duyuyorum Geri dönüyorum Sen at Sen kızısın Diyorum arkamdan birsey diyordun Diyorum.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Hayli uzun ve sağlıklı bir yaşantınızın varolacağına, ileride kısa zaman aralıklarla çok büyük olan terfileri alacağınıza işarettir…

 5. Merhabalar,rüyamda resmi bir bina gibi  biryerdeyim.görev taksimi yapılıyor sanki be herşey beyaz duvar kapı fayans vs.tuvalatler büyük çok kapılar var.wc ye gidiyom yeji temizlenmiş lakin küçük kapılı yer değil de lavaloların orada orta meydanda oturmalı tuvaletten var.bir bakıyom ki içine top gibi yuvarlak büyükçe b.k var.girmeyeyim şimdi  yeni de temizlenmişti diyom çıkıyom bir iş için çıkacakmışım bu yüzden wcye tekrar giriyom sıkışmamak için kapağı kapatıp sifonu çekiyorum

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Hasmınızın karşısında üstünlük sağlayacağınıza, başarıya ulaşmaya, bereketinizin sürekli bolluk içerisinde olmasına işarettir…

 6. Merhaba,rüyamda tuvalete giriyorum, tuvalet çok dar ,dar oodugu için oturamiyorum,büyük abdest yapıyorum,daha sonra tuvalet genişliyor ve oturabiliyorum,çok teşekkür ederim.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Bazı sözlerinizi yerine getirmeniz gerektiğine, sıkıntılardan uzak ve rahat bir yaşam sürmeye, bir söylenti duyulacağına işarettir…

Leave a Comment