El Falı Nasıl Bakılır? El Falı Bak!

Bu yazımızda el falı nedir, el falına nasıl bakılır her açıdan inceleyip önemli açıklamalarda bulunacağız… El falına bakarken nelere dikkat etmeliyiz. Hangi el işaretleri ne anlama gelir, ne demek… “Avuçtaki esrara vâkıf olanlar uzun ve mutlu bir ömür geçirirler.”
Yüzlerce sene evvel söylenen bir efsaneden alman bu söze inanan bazı insanlar bu efsaneden birçok hakikatler meydana çıkar­mış olduklarını iddia edecek kadar ileri gitmektedirler.

Gizli el ilmiyle uğraşan zamanımızın âlimleri diyorlar ki: “Normal bir insan, iradesinin kuvvetiyle ve bu ilmin erbabına danışarak beş sene zarfında avucundaki kötü çizgileri iyi ve mesut çizgilerle çevirebilir!
EL ilmi, yıllarca evvel Hitlilerin, Arapların meşgul oldukları meraklı bir ilimdir. Aristo dahi buna dair çok şey yazmıştır. Hint âlimleri de bu hususta, en eski Hint dili olan (Sansıkrit) ce birçok eserler vücuda getirmişlerdir.

Hayat Çizgisi- kalp çizgisi- kader çizgisi-Nedir Neresidir Ne Demektir
Hayat Çizgisi- kalp çizgisi- kader çizgisi-Nedir Neresidir Ne Demektir

El ilmi, tıpkı psikoloji gibi harikatlerden bahseder. Kendine göre, münakaşa kabul etmez usûl ve kaideleri vardır.

Bir rivayete göre de, el ilmiyle uğraşan millet, eski Mısırlılar­dır. Buna inanan eski Mısırlılar, onun vasıtasıyla hüviyetlerini tes­pit ederler; canileri ve suçluları tespit edip yakalardı.
EL ilmi hakkında bir fikir verebilmek için burada en mühim ve meraklı bahislerini, bu hususta yazılmış muhtelif eserleri ve makaleleri inceleyerek veriyoruz.

ELLERİN İFADE ETTİĞİ MÂNALAR

Mehmet Sadık bin Ahmed Ali, yazmış olduğu (El-Mevahibül İlâhiye fil ferasetil insaniye) adlı eserinde diyor ki:
“İnsanların elleri birbirine hiç benzemediği için, her birisi, sahibinin ne huyda ve karakterde olduğunu ifade eder. Bilhassa çiz­gileri birbirine uygun iki kişiyi bulmak hemen hemen imkânsız bir şeydir.
Eller yedi kısma ayrılır: (1) Tabiî el, (2) Murabbâ (kare) el, (3) Açık ve uzunca el, (4) Düğümlü el, (5) Mahrutı el, (6) Beyzî el, (7) Karışık el.

el-falindaki-eldeki-cizgilerin-anlami-ne-hangi-cizgi-ne-anlama-gelir-el-fali-cizgilerinin-anlami
el-falindaki-eldeki-cizgilerin-anlami-ne-hangi-cizgi-ne-anlama-gelir-el-fali-cizgilerinin-anlami

1 TABİÎ EL
Tabiî el, avucu geniş, parmakları kısa ve serttir. Bunun sahibi durgun fikirli, az anlayışlıdır. Bu gibi ellere malik olanlar ekseriya ilme, bilgiye ehemmiyet vermezler. Ve ancak kendilerine yarayacak cüzî malûmat edinirler.

2- MURABBA (KARE) EL
Murabbâ el, avucu dört köşeli olan eldir. Parmakları, tırnak­ları da aşağı yukarı dört köşeli gibi görünür. Böyle elin sahibi,büyük istidada, fikr-i icada maliktir. İntizamı sever. Fikir ve siyaset adamı olmaya kabiliyetlidir. Şayet sanatkâr ise, çaldığı âlette âdeta mütehassıs olur. Bu elin sahibi, kolay kolay her şeye inanmaz. Ak­lın ve mantığın kabul etmediği şeylere kulak asmaz. Onun için, onu ikna etmek güçtür.

3- AÇIK VE UZUNCA EL
Bu el ekseriya düz ve uzun parmaklı ve uzun avuçludur. Böy­le elin sahibi çok çalışkan, hareketli, gururlu, fakat heyecansız olur. İntizamı ve tertibi sever. Eser yazmakta istidatlıdır. Seyahate, yeni şeyler görmeye meraklıdır. Kendine çok güvenir. Her şeye kolayca inanmaz. Yaşadığı muhite çabuk intibak eder. Azimkârdır. Tut­tuğunu koparır cinsindendir.

4- DÜĞÜMLÜ EL
Parmaklarının mafsalları kabarık ve uçları kalın olan eldir. Bunun sahibi, hurafelere inanmaz, serbest konuşmayı sever. Her şeyin esasını arar. Hükümlerinde âdildir. Mühim İlmî meselelerde uğraşan bilginlerden de olabilir.

5- MAHRUTÎ (KONİK EL)
Konik el, parmaklarının baş tarafı kalın olup, aşağıya doğru incedir. Bu elin sahibi, hercâidir. Aşkta fazla sebatı yoktur. Güzel sanatları sever. Kendi halindedir. Mâkul düşüncelidir. Biraz mağ­rurdur. Güzel sesten, musikiden hoşlanır.

6- BEYZÎ EL
Beyzî (oval) el, şeklen biraz da konik ele benzer. Yalnız daha yumuşak ve naziktir. Mahrutî elden küçüktür. Ekseriya parmaklan dümdüz ve altlan dolgun olur. Sonra incelir, fakat tepeleri toparlak­çadır. Bu elin sahibi; hayalperest, sakin tabiatlıdır. Uysal ve sevim­lidir. Zekidir, şair ruhludur, hassastır. En ufak bir şeye alınır. Çabuk heyecanlanır. Şayet yazarsa iyi bir muharrir veya şair olabilir.

7-KARIŞIK EL
Beşinci ve altıncı ellerin evsaflarını karışık olarak haiz olan elin sahibinin karakterini anlamak pek güçtür. (Bununla beraber ek­seriya, dindarlığı, hürriyet severliği, her nevi güzelliğe hayranlığı, iyi kalpliliği ifade eder.

İNSAN ELİ BİZE NELER ANLATIR?

Avuç içindeki çizgilerden ve elin heyeti mecmuasından insan karakterini, yani huyunu ve talihini anlamak için bu gizli ve merak­lı bilginin mütehassıslarına göre şöyle başlamak lâzım gelirmiş:
îlk önce sol elinin heyeti mecmuasını gözden geçirmek ve her bölümün üzerinde durmak lâzımdır. Bir ele baktığımız zaman hiç şüphe yok ki evvelâ her birisi ayrı ayrı boyda olan beş parmak gözümüze ilişir. Bu parmakların her birisi bir yıldızın (seyyare)’nin tesirinin timsalidir.

Meselâ; baş parmak; Zühre Yıldızı, işaret parmağı; Müşteri Yıldızı, orta parmak; Zuhal yıldızı, yüzük parmağı; Güneşi, serçe parmağı; Utarit Yıldızı adını alır.

Ayrıca her parmağın avuçla birleştiği yerde(tepe) tâbir edilen bir çıkıntı vardır ki, bunlar ait oldukları parmağın temsil ettiği yıl­dıza izafe edilir. Meselâ, baş parmağın tepesine, Zühre Tepesi denilir.
Şimdi gelelim avucun içindeki çizgileri.

Her insan elinin üç dikey, üç de yatay çizgisi vardır.
Dikey çizgilerden; kader çizgisi, Zuhal parmağından, servet çizgisi, güneş parmağından, ilim ve bilgi çizgisi, utarid parmağın­dan başlar.

Yatay çizgilerden, kalp çizgisi; işaret parmağından, baş çiz­gisi, baş parmakla işaret parmağı arasından, hayat çizgisi baş parmak kenarından başlar. Her iki çizgi mensup olduğu parmağın adı ile anılmaktadır.


Leave a Comment