Rüyada Abdest Bozmak | Rüya Tabirleri

Daha önceki yazımızda rüyada abdest almak ve rüyada abdest almanın detaylı yorumunu açıklamıştık. Bu defa da rüyalarda abdest bozmak neye delalettir onu inceleyeceğiz. Ünlü rüya alimlerinin yorumlarını bulacağınız bu rüya tabirimizde şu tür rüyalarınıza yanıt bulabileceksiniz. Rüyada abdest bozulması, rüyada abdest bozmak, rüyada büyük abdest bozmak, altına büyük abdest yapmak ve temizlemek ne demek gibi rüyaların bilinmeyen yorumlarını aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz. Umut edilenlerin gerçek olmasına işarettir. Rüyayı gören evinden uzaktaysa geri döner.

Rüyada Abdest Bozmak

Küçük abdestini bozduğunu görmek sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder. Abdestini abdesthanede değil de açık ve herkesin göreceği bir yerde yaptığını görmek, hakkında bazı dedikoduların yapıldığına delalettir. Düşünde hacet defettiğini gören kederden kurtulup, sevinir. Bir takım kitapları kirlettiğini gören alim ve hafız olur veya böyle olacak evladı doğar. Düşte su dökmek iyiliktir. Rüya sahibi gurbette ise, vatanına döner, hasta ise iyi olur.

Rüyada Büyük Abdest Bozmak

Rüyada büyük abdestini yaptığını görmek borçtan, hasta ise hastalıktan kurtulmaya işarettir. Uzun zaman kafanızdaki iş veya girişim fikirlerinizden başarılı bir şekilde çıkacağınıza işaret eder.

Altına Büyük Abdest Yapmak

Eğer kişi rüyasında abdestini evinin odasında bozduğunu gördüyse, bu rüya düşmanlarının olduğuna delalet eder. Rüyasında evde yaptığı büyük abdestini temizliyorsa bu durum o düşmanlarıyla yakın zamanda yüzleşeceği ve kendisine yapılan sözlü veya fiziksel saldırıdan galip çıkacağı anlamına gelir.

Abdest Almak Ne Anlama Gelir?

Rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse, isteklerine kavuşur. Namaz kılarken aynı zamanda da abdest aldığını gören kimse, düşmanından halâs (kurtulmuş) olur. Rüyada abdest almak gönül ferahlığına ve korkulan kimsenin şerrinden Allah’ın korumasında bulunmaya delalet eder. Allah Teala o kimsenin üzüntüsünü giderir.

Dışkı görmek birçok şekilde tabir olunur. Rüya tabirleri bu konuyla ilgili olarak birbirleriyle çelişkilere düşmüşlerdir. Çoğunluğun üzerinde birleştikleri görüşe göre insan dışkısı haram mal, haksızlıkla elde edilen rızık, yol kesme (eşkıyalık), fuhuş, kadına kötü mu­amelede bulunma, hastalık, aşağılanma, sırların ortaya çıkarılıp açıklan­ması, ihanet, ceza, öldürme, zarar, mutsuzluk, töhmet, ürün, sadaka, üzüntü ve keder, menfaat, boşama vesaire ile yorumlanmıştır.
İbn-i Şirin: “Büyük abdest bozduğunu görenin malı elinden gider. Bu­nu tuvalet veya abdesthane gibi bir yerde yaptığını görmek malını tüket­meye işarettir. Eğer abdest bozma bir odada gerçekleşirse para cezası öder, bir kabın içine veya elbiseşinin üstüne yaparsa bir kadın yüzünden başı belaya girer, bir yol üzerine abdest bozarsa malı ziyan olur, bir vadi veya derede olursa sultan yahut hakim yüzünden bir fitne ya da yağmaya uğrar, eline yaptığını ve kimsenin bundan haberder olmadığını görmek malının azalmasına dealet eder,” demiştir.

Kirmani’ye göre, insandan çıkan pislik, miktarınca malı elinden gider. Eğer çıkan pislik suluysa eldeki malın süratle yok olmasına işarettir. Eğer çamur gibiyse devlet ve yöneticiler tarafından korku ve üzüntüye uğrar. Eğer pek sıcak olursa rüya sahibi hastalanır veya bir suçla itham delir. Bü­yük abdestini bozduğu zaman insanların gördüğünü gören hükümet tara­fından ezaya uğrayarak insanlar arasında rezil olur. İnsan pisliklerini top­ladığını gören eğer bostan sahibi ise bunlardan gübre olarak yararlanır. Eğer emlak (mülk) sahibiyse kiralarını toplar, eğer hükümdar ya da valiy- se vergi tahsil eder. Eğer fakirlerdense aldığı sadakalarla mal mülk sahibi olur.

Ebu Sait El Vaiz’e göre, insan pisliği topladığını, biriktirdiğini veya in­san pisliğinin kendisine getirildiğini ya da insan pisliğine baktığını görenin eline haksız şekilde kazanılmış para geçer. Eğer rüya sahibi zalimlik ya­pabilecek güç sahibi biri değil de sıradan insanlardan biriyse haram yol­dan kazanılmış mal alır. Bİr rivayete göre üzüntüden uzaktır. Eğer rüya sahibi zenginse zekatını verir.

Kendisinden pislik çıktığını gören ya padişahtan ve ona vekalet eden birinden para cezasına çarptırılır veya yolcuysa yolda kalır. Abdesthanede veya harhangi bir tuvalette büyük abdest bozduğunu gören malının ta­mamını harcar. Eğer abdest bozduğu yerin neresi olduğu belli değilse kendi rızasıyla haram mal dağıtır ve harcar. Bundan yarar sağlayanlarsa kendisine ne hamd ne de teşekkür ederler.

Elbisesinin üstüne abdest bozduğunu gören kötü bir suç işler. Şalva­rına abdest bozduğunu gören başkasına darılarak onu üzer ya da hanımı kendisine darılır. Bir yerde büyük abdest bozup üzerini toprakla örttüğünü gören, malını gömer, kendine yaptığını gören, bir günah işler. Yatağına pislediğini gören uzun bir hastalığa yakalanır veya eşinden ayrılır.
İnsan pisliğini yediğini görenin eline haram mal geçer. Bu haram ma­lı almaktan hoşlanmazsa da tamahkar (açgözlü) davranarak alır ve aldığı­na pişman olur veya kötü bir söz söyler, sonra da pişmanlık duyar.
Bazı rüya tabircileri, insan olsun, hayvan olsun bunların karnından çı­kan dışkı ve gübre mal ile tabir olunur. Eti yenen hayvanın gübresi helal mala, eti yenmeyen hayvanın gübresi haram mala delalet eder, demiştir.
Büyük abdestini bozarken bir hayvan çıkardığını görmek çocuk sahi­bi olmaya işarettir. Hayvan erkekse çocuğu erkek, hayvan dişiyse çocuk kız olur. İnsan dışkısı ve hayvan gübresi üzerine oturduğunu görenin eli­ne akrabalarından miras olarak kalan haram mal geçer.

Danyal (a.s.): İnsan dışkısı haram mala delalet eder. Hayvan gübresi ise iki türlüdür: Eti yenen hayvanın gübresi ya ticaretten, ganimetten, ha­raç ve cizyeden veya sadaka ve benzeri meşru yollardan elde edilen he­lal mal; eti yenmez hayvanın gübresi de zulüm, hırsızlık, gasp gibi meşru olmayan yollardan elde edilen haram mal demektir, şeklinde yorum yap­mıştır.

Mağripli Cabire göre, yüksek bir mevkide otururken pisliğe bulaştığı­nı görmek, mal sahibi olmaya; hoşlanmadığı düşük bir mevkide-otururken pisliğe bulaştığını görmek, vali ya da hakim tarafından zarara uğramaya işarettir.
Nabluslu Abdulgani’ya göre, insan dışkısı, mal anlamına gelir. Dışkı­sını katı olarak çıkardığını görmek sağlığı için mal ve para harcamak de­mektir. Sulu dışkı büyük servete işarettir. Halkın kendisine bakmakta ol­duğunu gördüğü halde büyük abdestini yapan, halk arasında edepsizlik olarak nitelendirilen bir suç işler veya kötü bir söz söyler. Herhangi bir kas- dı olmaksızın büyük abdest bozan ve bunu alıp üzerinde taşıyan o pislik miktarınca altın alır. Ekmekle beraber dışkı yediğini gören, sünnete aykırı bir davranışta bulunur. Yatağına büyük abdestini yaptığını gören eşini bo­şar, ya da uzun süren bir hastalığa yakalanır.

Rüya yorumcularından İbn-i Kesir’e göre, insan dışkısı, kötü kokusun­dan dolayı haram mal demektir. Pisliğin içine daldığını gören üzüntü çe­ker. Tuvalete düştüğünü gören ya günah işler, ya insanlar tarafından aşa­ğılanır veya küfürbaz olur.
Bazı rüya tabircilerine göre, insan dışkısı bozulmuş ve kokuşmuş yi­yeceğe, dışkının dışarı çıkması günahlardan kurtuluşa veya misafirin çı­kıp gitmesine, erkeğin malına, gizlenen sırra, bir rivayete göre sefere ve yolculuğa hazırlanmaya, ihtiyaç gidermeye, hastalıktan kurtulmaya, dü­şünceye, vesveseye, emanetin reddine delalet eder.
Eğer kokusu yayılır veya elbisesini kirletir ya da güçlükle ve büyük bir sıkıntıyla çıkarsa üzüntü ve kedere, aksiliğe, kötü tanınmaya, sıkıntı ve meşakkate, para cezasına, hamile olanlar için hastalığa, esirler için ser­best kalmaya delalet eder.
Birinin dışkısıyla kirlendiğini gören o kimsenin dinine girer.

İbn-i Sirin’e göre, büyük abdest bozduğunu gören gamdan kurtulur, eğer mal sahibiyse zekatını verir. Kuru dışkı çıkardığını gören sağlığı için malının bir kısmını harcar. Sulu dışkı çıkardığını gören sağlığı için malının tamamını harcar. Büyük abdestini elbisesine yaptığını gören ahlak kural­larına aykırı bir fiil işler. Abdest bozarken insanları kendine bakar gören kötü söz söyler. Tenha ve boş bir yerde abdest bozduğunu görmek üzün­tü ve sıkıntıdan kurtulmaya, borcunu ödemeye ya da en gerekli harcama­ya; şalvarına büyük abdest bozduğunu görmek eşine kızıp onun nikah be­delini ve sahip olduğu malı vererek boşamaya; herhangi bir amacı olmak­sızın eline abdest bozup pisliği tuttuğunu görmek haram kazançla altın sa­hibi olmaya; gömleğine büyük abdestini yaptığını görmek tutum ve davra­nışlarından ötürü gazaba uğramaya; gömleğine kasden abdest bozduğu­nu görmek Allah(c.c.)’ın ve Meleklerin gazabına, büyük zarar ve ziyana, sırrının açıklanmasına; bir çöplükte, deniz kenarında veya uygun bir ye­rde abdest bozduğunu görmek hayra, üzüntü ve kederinin dağılmasına delalet eder.

Tanıdık birinin kendi üzerine pislediğini görmek, o kimseyle düşünce­lerinden dolayı aykırı düşmeye ve düşmanlığa, ondan zulüm görmeye, ondan zarar görmeye; pisliğe bulanmış olduğunu görmek korku ve hasta­lığa; bir çöplükte elinde bir değnekle insan dışkısını karıştırdığını görmek kadı (hakim) olup insanların mallarını birbirine karıştıracağına; sofraya ab­dest bozduğunu görmek malını lezzetli yemekler için harcamaya, eşini ar­kadan kullanmaya; elbise ya da bir beze veya bir desti, kap gibi şeye ab­dest bozduğunu görmek malını bir hizmetkar almaya harcayacağına; altı­na yaptığını, fakat çevresinde bulunanların bundan haberleri olmadığını görmek ailesinin veya ortaklarının haberi olmaksızın malının azalacağına delalet eder.

Yaş ya da kuru dışkı topladığını gören -eğer bostan sahibiyse- mal toplar, bostanının ürünü iyi olur. Eğer çiftlik sahibiyse gelirinden servet bi­riktirir. Eğer yoksulsa sadaka yoluyla para toplar, sarrafsa faizden zengin olur.
Bir çölde veya dağda abdest bozup, çıkardığını kuşların kaptığını gö­ren, eğer yolcuysa, yolu kesilir ve malını hırsızlara kaptırır.

Dübüründen çamura ve sele benzer dışkılar çıktığını gören hükümet tarafından üzüntü ve korkuya uğrar.
Bir çukurda birikmiş insan pisliğinin içine düştüğünü gören ağır bir hastalığa yakalanıp sonra iyileşir ve hırsızlık gibi bir suçla itham olunur. Yılanlara benzer şeyler çıkardığını gören kimsenin soyu çoğalır ve kendi soyundan düşmanlık görür.


35 thoughts on “Rüyada Abdest Bozmak | Rüya Tabirleri”

 1. Hocam bu gece durmadan rüya gördüm desem yeridir.
  1. Beyaz ve vahşi bir kuş gökyüzünde uçuyor bir ara ellerimi tutmus pençeleriyle
  2. Bir mağara girişi gibi bir yer küçük küçük kaplumbağa yavruları vardı
  3. Abi her yer su olmuştu icinde yüzüyordum
  2 tane çok büyük balık gördüm baliklar okyanus yada deniz baligiydi ama büyüktü en az 2 metreydi bunlar birbiri ile savaşıyordu ikisinden biri digerini yiyebilir ama ikiside bütün küçük balıkları yiyebilir bilir diye açıklama yapiyorum o ara yüzmeye başladım iki binanin arasinda birden bi akıntı alıp götürecekti beni binanin köşesinden baktım sokaklar her yer su dolu en az 5 metre her yer su..
  4. Altin gördüm 2 balya şeklinde bir grup 5 i biryerde büyüklüğünde bir grup 1 kg gelecek kadar yuvarlak büyük şekilde teyzem al sende dursun dedi sonra da dayimin kızınınmış ve yengeminmis ona geri verdim.

  Reply
  • Mücahid IŞIK Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Sıhhat bulmaya, halinize uygun bir mertebeye yükseleceğinize, çevrenizdeki halka karşı daha çok fazla faydalı olmaya işarettir…

 2. Hocam bugün rüyamda kazan gibi birsey vardı borular ile içine çöp geliyordu kazanin içine baktim cop kalıntıları vardı az az.. sonra ordan çıktım toprağı siyah balçık şeklinde bir alan vardı 3 tane çöp yığını vardi istifli halde 2 metre büyüklükte ben oradan çıplak ayakla ayaklarım balçıkta bata bata koşarak uzaklaştım sonra eniştem camiye gitmis onu bekliyorum sonra arkadaşım geldi bir açıkkahverengi cuzdan verdi para ic tarafındaydı yalniz cüzdan eskiydi yıpranmıştı bu benim cüzdanım değil dedim sonra koğuş gibi bir yerde annemler babamlar vardı ranzanin.altinda benim acikkahverengi cüzdanımi gördüm içinde para vardı benim cüzdanım bu dedim

  Reply
  • Mücahid IŞIK Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Düşmanınızı yeneceğinize, mal sahibi olacağınıza, elinizden bir miktar para çıkacağına, işlerinizin yolunda güzel gideceğine işarettir…

 3. Hocam rüyamda kardeşim ile beraber çok önceleri yaşadığımız bir mahalleye gittik 2 katlı bir evin kapısını çaldık kapıyı dini bilgilere sahip oldugunu bildiğim bir hoca abimiz açtı. Sakalları normalinden daha uzundu 1 karıştan fazlaydı sonra kapiyi açınca sarildik o esnada o sakalın arasindan bir yel mi esti anlamadım öyle güzel bir koku öyle rahatlatıcı bir koku öyle huzur verici bir koku geldiki onun etkisiyle rüyadan uyandım.

  Reply
  • Mücahid IŞIK Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Çok önemli bir karar vereceğinize, bol para kazanmaya, herkese sözlerinizi geçireceğinize, yeni bir hobi edineceğinize işarettir…

 4. Hocam
  1. Rüya
  benim ehliyetim yok ama bugün rüyamda son model otomatik vites bir tır sürüyordum sürmeye çalışıyordum. Yolda da hep tır gibi uzun araçlar vardi. Sonra arkadaşımı küvette yıkanırken gördüm elimde poşet var kirli çamaşırlarımı koyuyorum.
  2. Rüya
  Bir dağın alt yamaçları sağlı sollu taşlar ile imar edilmişti kuleleri duvarları hatta giriste cok güzel taştan bir sehir kapisi vardı.
  3..Rüya
  Kayinbabam ile yolda yürürken zorla insanların çalıştırıldığı bir yere düştük sonra kayinbabam ekmek bıçağı ile orayi işleten patronun boğazına dayandı çok kızgın bir sekilde patronu rehin alarak çıktık bende elimde bıçak ile o işletmenin patronunun adamlarindan zorla para topladım tomarla..

  Reply
  • Mücahid IŞIK Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Önünüze çıkacak fırsatları değerlendirmeniz gerektiğine, hayallerinize yaklaşacağınıza, borçlardan kurtulacağınıza işarettir…

 5. Hocam bugün bir kaç rüya gördüm
  1.Rüya: iki omuzum arasında bir silah var çarşıya çıkacaktım yanimda birileri vardi ben çarşıya çıkarsam polis silahimi farkeder yakalanirim dedim geri dönmemle polisin benim için anons geçmesi bir oldu tam yanımda polis arabaları var anonsta beni anlatıyor ama ben kıl payı kurtulup otel gibi bir yere vardım silahi (tabanca)yıkayım da parmak izim kalmasin dedim elimde bir bez wc gibi bir yerde bezi islattim bezi bir sıkınca epey bir kirli su bezden döküldü silahı da kapının arkasina duvara yasladım.

  2. Rüya : Evin tavanına baktım ampulun yanı yuvarlak şekilde eşinmiş sonra bir kuş türü yarasaya benzeyen bir kuş türü gördüm kanatlarında acik yeşillik belirgin olarak görünüyordu sonra bir masanın üzerinde 4 tane kuş gördüm yanyana kardeş kardeşe duruyor en büyüğü bembeyaz bir kuştu.

  3.Rüya : topraktan yapılmış eski bir yapinin içindeyim odadayım hanım aradı nerdesin diye soruyor köydeyim dedim taziye burda kurulmuş dedim. Kalktım giyineyim dedim etrafta kiyafetlerim var üstüste kombin yapayim açık mavi kazagimi arıyorum camdan bir baktim kalabalik var yabanci değiller bana.. sonra ciktim odadan az güneş gören toprak yapinin içindeyim musluğu açtım abdest almak için buradan su sıçrar dedim bura olmaz dedim ileriye taraf gittim pencereden bakinca çay ocağı gördüm taziyeye çay çıkaran yerdi hizmet edenlerde duruyordu içinde. Sonra bir yere oturdum abdest almaya başladım ellerimi yıkadım biri girdi iceriye elinde maşraba bulunduğumuz yeri beğenmedi çıktı ben ona burası temizdir diye seslendim. Sonra iki yaşlı adam girdi içeri benim üzerimde sadece donum var oturmuş abdest alıyorum. Bir pencereden daha baktim karşıda dükkanlar var penceresinden belli ama eski yapi hepsi. Sonra taziyenin eniştemin olduğunu anlıyorum.
  Allah razı olsun

  Reply
  • Mücahid IŞIK Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Sıhhat bulmaya, halinize uygun bir mertebeye yükseleceğinize, çevrenizdeki halka karşı daha çok fazla faydalı olmaya işarettir…

 6. Selamun aleyküm Hocam ben çok rüya gören biriyim kusura bakmayın hergün yazıyorum ama..
  Hocam bugün rüyamda bir duvar ile tel arasına sıkıştirilmistim gayri ihtiyari orada mecburen durduruluyordum. Nefes almakta güçlük çekiyordum kabir gibi ama ayaktayım önden ve arkadan sıkışık haldeyim . Orta yaşlı orta boylu hafif kilolu sarı saçlı gözleri sürmeli Bir bayan bana hesap sormaya hazırlanıyor bana her türlü fenalığı yapabilir ölebilirim burada diyorum ama bu arada ben Rabbimden bir yardım bekliyorum içten içe Rabbim bana yardım edecek diyorum.. bana dedi ki o bayan sen iyisin hoşsun temizsin.. ben bana azap edebilme ihtimalini kuvvetli bir şekilde düşünürken bana çıkardı 2 tane cerrahi beyaz eldiven verdi. Burada işe başla buraların korumalığını yap buraları temizle filan..
  Derken bahçedeyim bahçe yemyeşil ama üzerinde solup dökülmüş nice küçük yapraklar var ama geneli yeşillik çim görünüyor. Sonra adamin kocasi bahçedeki çer çöpü topluyor bana sende topla temizle diyor ben toplamadım ama o ara bayanin evinin penceresinde bir bebek belirdi bende bunların bebeği var diyorum içimden .. bahçede gezerken solup dökülmüş yaprakların ordan bir hışırtı duydum birşeyler var orda diye düşündüm bakınca bir siyah yılanın başını gördüm yaprakların altindan sinsice geziyor bende hemen bir sopa alıp yılanı öldüreyim dedim derken bildiğim bir yerde bir balkonun altinda istif edilmiş orta kalınlıkta orta uzunlukta 2 metre filan odunlar gördüm içinden işime yarayacak yılanı vuracak odunu seçiyordum bir iki tane oduna baktim söyle çatallı bir odun vardı onu aldim baska bir tane daha aldim yandaki boşluğa yere bıraktım odunlardan bir tanesini seçtikten sonra amcakizini gördüm dedemlerin orda bir odunluk var bir baktım ki yılan çatının altından son sürat bana doğru geliyor havadan üzerime fırladı bende elimdeki odun ile onun kafasina vurmayı düşünüyordum ama yılan üstüme gelince havadan bende odunun ucuyla yilanin cenesinin altina vurup üstumden arka tarafima attım.. Sonra da uyandım. Tekrar uyudum bu sefer yeşil top biber gördüm sapı çıkarılmış içi boş dograma tahtasi var dikey bir şekilde top biberi doğuruyorum. Allah razı olsun

  Reply
  • Mücahid IŞIK Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yepyeni umutların ve beklentilerin olacağına, zahmet çekmeden elde edilecek rızık bolluğuna, mutlu haberleri almaya işarettir…

 7. Hocam rüyamda bir mutfaktayim bir tava var ocağın üzerinde içinde yağ ile salça vardi kavurdum üzerine makarna ekledim ekledigim makarna haşlanmış idi ve tavada az görünüyordu bu yetmez biraz daha makarna ekleyim dedim bu ara makarnanın salçasıda az gelmiş beyaz görünüyordu dedim salça ekleyim sonra tezgah ta bir paket daha makarna vardi ondan kararınca ekledim biraz daha kavurdum.

  Reply
  • Mücahid Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yaşamınızdaki tıkanıklıkların giderilmesine, en kısa zamanda feraha çıkacağınıza, sıkıntıları atlatmaya, paralar kazanmaya işarettir…

Leave a Comment