Rüyada Dua Görmek, Okumak: Rüyada Görülen Tüm Surelerin Anlamı

Rüyalarımıza giren duaların anlamı, rüyada dua okumak ne demek hepsini bu yazımızda öğreneceksiniz. Rüyada dua görmek, okumak, rüyada kuran görmek okumak, rüyada sure görmek okumak gibi her türlü dua rüyalarının anlamı hemen aşağıda. Rüyada Kuran-ı Kerimden sureler okumak veya görmek: Tamamı 112 bölüm olan bu sureler şöyle yorumlanır. Bütün surelerin anlamını tek tek listeledik.

 1. Ali İmran suresi: Farklı, ulu insan olmaya. Âl-i imran suresini veya bir kısmını okuduğunu, ya da okunduğunu görenin Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) söylediğine göre aile ve akrabası arasında kısmeti az olur. Nafi ile ibn-i Kesir’e göre, yaşlılığında çocuk sahibi olur, çok yolculuk yapar, halk arasında saygın ve her türlü fe­nalıklardan uzak olur. İbn-i Şirin ise bu konuda şunları söylemiştir: Halk katında sevimli ve sevilen, kötü davranışlardan sakınan ve uzak duran kimselerden olur. Kirmani ise, rüya sahibi iyi bir halde ve müslüman ola­rak vefat eder.
 2. Araf suresi: Başarıya. Araf suresinin tamamını veya bir kısmını okuyan ya da okunduğunu görenin şüphe götürmez bir dindar olduğunu ve sonunun iyi olacağını ibn-i Şirin söylemiştir.
 3. Ankebut suresi: Allahın iznini almaya. Ankebût Suresini okuduğunu gören kimse ölene dek Allah Teala’nm muhafazası altındadır. Rüyada Ankebût Suresi’ni gören kimse için bu rüya, Allah Teala o kimseyi bütün düşmanlarından korur ve büyük sevap işleyecek bir amel yapar.
 4. Azhab suresi: Batıldan uzak dur­maya, kabir azabından kurtulmaya. Hz. Ebu Bekir’e (r.a) göre, Ahzab suresini tamamen veya kısmen uyku aleminde okuyan ya da okunduğunu işiten kimse aile­sine ve akrabasına kin bağlar, onlara karşı çekememezlik yapar.
 5. Ahkâf suresi: Ölüm meleğine. Rüyasında Ahkâf Suresini okuduğunu gören kimse ana ve babasına asi olur. Ama sonradan tevbe ve istiğfar eder. Bu sureyi rüyasında gören kimse gizli ilimlere vakıf olur, ölüm meleği güzel bir surette kendisine gelir. Ummadığı yerden bir hayra erişir ve bu sayede herkese iyilikte bulunur.
 6. Abese suresi: Sadaka ve zekât vermeye.
 7. Alâ suresi: Ahir zamanı dünyevi zevklere tercih etmeye. Bu sureyi okuduğunu gören kimse işlerinde kolaylık elde eder. Rüyada A’lâ Suresini okuduğunu görmek, Allah’ı teşbih ve zikire çokça devam edip bu sayede salihlerden olan bir kimseye de delalet eder. Bu sureyi okuduğunu gören kimse, ahirete çokça meylederek, dünyevi meşkalelere önem vermez.
 8. Alâk suresi: Yazı yazmaya ve kuran okumaya. Bu sureyi okuduğunu gören kimsenin salih bir evladı olur. Kur’an’ın emirleriyle amel eder ve Kur’an ile rızıklanır.
 9. Adiyât suresi: Allah’ı anmaya ve uzun yaşamaya. Bu sureyi okuduğunu gören kimse için bu rüya dünya malına düşkün bir kimseyle tabir olunur. Bazen de bu rüya Allah’ı çokça zikreden ve ömrü uzun olan bir kimseyle tabir edilir.
 10. Asr suresi: Sabır etme­ye ve kazancın bolluğuna. Rüyasında Asr Suresi’ni okuduğunu gören kimse işinde sabreder ve sonunda muvaffak olur. Eğer işinde zorluk çekiyorsa Allah Teala o kimsenin işini kolaylaştırır. Ticaretten kâr eder ve zengin olur.
 11. Bakara suresi: İlme ve uzun ömüre. Hz. Ayşe’ye göre, Bakara suresini okuyan veya okunduğunu gören kimse bir konudan diğer bir konuya geçer ve kısmeti gittiği yerdedir. İbni Sirin’e göre, ömrü uzun olur, bela ve felakete karşı sabreder. Kirmanî’ye göre, düşmana karşı güvende, işleri yolunda olup, kendisine bir miras kalır.
 12. Bürûc suresi: Sıkıntılardan ve üzüntülerden kurtulmaya. ibn-i Sirin’e göre, Buruc suresini tamamen ya da kısmen okuduğunu veya bir başkası tarafından okunduğunu gören, dün­yada üzüntü ve keder içinde olur. Ömrü üzüntü ve sıkıntı içinde geçer.
 13. Beled suresi: Yetimlere yoksullara yardım etmeye. Beled Suresini rüyasında okuduğunu gören kimse yoksulları doyurur. Korkulardan emniyet içinde olur. Bu kimse yemin ederse yemininde pişman olur. Kendisine kötü niyet besleyenlere iyilikle cevap verir.
 14. Beyyine suresi: Dini itikatlarınızın tam olduğu­na. İbn-i Sirin’e göre, Beyyine suresi uykusunda ta­mamen veya kısmen okuyan ya da okunduğunu duyan kimse dünyadan tövbesiz olarak göçmez. Kirmani’ye göre, rüyayı gören kişi halkı doğru yola ve hidayete davet eder. Kötülükten iyiliğe, şek ve şüpheden esenliğe kavuşur.
 15. Casiye suresi: Kıyamete ve kötülüklerden uzak durmaya. İbn-i Sirin’e göre, Casiye suresini tamamen ya da kısmen uykusunda okuyan veya okunduğunu işiten sevaba, tövbe ve is­tiğfara, Allah’a yönelerek ibadet ve duaya nail olur.
 16. Cuma su­resi: Sevap işlemeye. İbn Sirin’e göre, Cuma suresini uykusunda tamamen veya kısmen okuyan ya da okunduğunu işiten kimse Allah katında geçmiş yüzyıllarda yaşamış büyük din alimlerinin ilmine sahip olup bununla halk arasında şöhret sahibi olur. Kirmani’ye göre, kudret sahibi, halk arasında saygın biri olur. Rızık kapıları kendisine açık olup istediklerini elde etmede zorlanmaz.
 17. Cin suresi: Rızkın bolluğuna. Rüyasında Cin Suresi’ni okuduğunu gören kimsenin rızkı dar olur. Fakat sonradan Allah o kimsenin rızkına bereket verir. Bu rüyayı gören kimse cinlerin ve şeytanların şerrinden emin olur. İnsanların arasında çok zeki olmasıyla meşhur olur.
 18. Çafir suresi: Dün­yada ve ahrette rızkın ve bereketin bolluğuna.
 19. Duhan suresi: Kabir azabın­dan ve cehennem ateşinden korkmaya. Bu sureyi okuduğunu gören kimse düşmanlarından kurtulur. Kabir azabından ve zalimlerin zulmünden kurtuluşa erer. İmanı .kuvvetli olur. Kabir ve cehennem azabından korunur.
 20. Duhâ suresi: Merhametli olmaya. Bu sureyi okuduğunu gören kimsenin fakirlere yardım etmesiyle tabir olunur. Bazen de bu sureyi okuduğunu gören kimse, zengin olur, ümidini kestiği yerden bir hayra kavuşur. Bu rüya her korktuğundan emin olmaya, üzüntülerin de sevince dönüşmesine işaret eder.
 21. Enam suresi: Hayırlı çocuklara ve rızkın bereketine. Hz. Ayşe (r.a.) ile Kisani ve İbn-i Fadl bu konuda şunları söylemiştir: En’am suresinin tamamını ya da bir kısmını okuduğu­nu veya okunulduğunu gören kimsenin aile ve akrabaları kurtuluştadır, ço­cukları koruma altındadır, hem dünyada, hem de ahirette rızık ve hayır ile de müjdelenmiştir. İbn-i Şirin de; kişinin dünya ve ahirette mutluluğa ereceğini söylemiş­tir. Kirmanî’ye göre, deve, sığır, koyun ve benzeri hayvanlar yönünden servet sahibi olmaya delalet eder, demiştir.
 22. Enbiya suresi: İyi­lik yaparak sevap işlemeye. İbn-i Sirin’e göre, Enbiya suresini uykusunda tama­men veya kısmen okuyan ya da okunduğunu duyan büyük peygamberle­rin ahlâk ve huyuna sahip olur, onların derecesine yükselir.
 23. Enfal suresi: Zafer kazanmaya. İbn Abbas’ın (r.a.) açıklamasına göre Enfal suresi­nin tamamını veya bir kısmını okuduğunu ya da okunulduğunu gören, şan, şöhret ve zafer sahibi olur. İbn Sirin’in açıklamasına göre düşmanına karşı zafer kazanır ve galip gelir, mala, nimete ve ganimete erişir.
 24. Furkan su­resi: Kötülüğünüzü isteyenlerin kötü duruma düşeceklerine. İbn-i Sirin’e göre, Furkan suresinin tamamını ve­ya bir kısmını uykudayken okuyan ya da okunduğunu duyan doğru ile yanlışı birbirinden ayırıp hayır ve iyilik işler. Günahlardan ve yasaklardan sakınır.
 25. Fatiha sure­si: Endişelerden kurtulmaya, sağlığın yerinde olmasına. Fatiha suresini okuduğunu veya Fatiha’nın okundu­ğunu görenin zor işleri kolaylaşır, geçiminde genişlik, hayır ve bereket olur.
 26. Fatır suresi: Kı­yamet gününde cennetin kapılarının size açılacağına. Rüyasında Fâtır Suresi’ni okuduğunu gören kimse için mukarrabiyn melekleri istiğfar ederler. O kimsenin duası kabul edilir. Düşmanına galip gelir. Her türlü sıkıntı ve korkudan emin olur. Gerçek bir mü’min olup, dünya ve ahiret saadetine nail olur. Bu rüya, ahlaken de bal gibi tatlı bir kimseye işaret eder.
 27. Fussilet suresi: İn­sanların hak yolunu bulmalarına yardımcı olmaya. Rüyasında Fussilet Suresi’ni okuduğunu gören kimse insanları doğru yola çağırır. Bu kimsenin bütün işleri Allah rızası içindir. Bütün hallerinde O’nun rızasını gözetir. Allahü Teala’ya yakın kimselerden ve salihlerden olur.
 28. Fetih suresi: Allah yo­lunda savaşmaya, sıkıntıların kalkmasına. İbn-i Sirin’e göre, Fetih suresini tamamen yahut kıs­men uykusunda okuyan ya da okunduğunu işiten kimseye Allah yardım eder, hayır ve fayda kapılarını açar.
 29. Fecr suresi: Yetimler ve yoksul­lar için dua etmeye. İbn-i Sirin’e göre, Fecir suresinin tamamını ya da bir kısmını okuyan veya bu surenin bir başkası tarafından okunduğunu gören, dua ve ibadette süreklilik gösterenlerden olur.
 30. Fil suresi: Hacca gitmeye. ibn-i Sirin’e göre, fil suresini okuyan veya okunduğunu gören zalimlere yardımcı olur.
 31. Felâk suresi: Arzularını­zın ve isteklerinizin gerçekleşeceğine şeytanın zulmünden kurtulmaya. Bu sureyi okuduğunu gören kimse her yönden kusursuz bir kimsedir. Düşmanına galebe çalar. İnsanların ve cinlerin şerrinden muhafaza olur. Herkes tarafından kıskanılacak mala kavuşur. Duası kabul, hasetçilerin şerrinden emin olur.
 32. Gaşiye suresi: Helal kazançla geçimin rahatlayacağına.
 33. Hicr suresi: Allah’ın katında, insanların huzurunda isteklerin yerine gelmesine.
 34. Hac suresi: Al­lah’ın içinizi okumasına.
 35. Hûd suresi: Kazancınızın topraktan olacağına.
 36. Hucürat suresi: Allah’ın emirlerine uymaya, insanların arasını bulmaya.
 37. Hadid suresi: Ahlaklı olmaya.
 38. Haşr suresi: Kıyamet gününde takva sahi­bi kimselerle konuşmaya.
 39. Hakka suresi: Günahlardan tövbeye.
 40. Hümeze suresi: Malınızı iyilik yolunda harcayacağınıza.
 41. Ihlas suresi: Allah’ın yardımıyla işlerinizin yoluna gireceğine.
 42. İnşirah suresi: İçinizin İslam ışı­ğı ile dolu olmasına.
 43. İnsan suresi: Nebiler Nebisinin ehl-i beytine saygı duymaya.
 44. İnfitar suresi: Namaz konusunda zayıflık yapmaya.
 45. İsra su­resi: Allah huzurunda dürüst olmaya, düşmanlarınızı bertaraf etmeye.
 46. İb­rahim suresi: Çok sevap işleyeceğinize.
 47. İnşikak suresi: İradenizi sınama­ya.
 48. Kasas suresi: Sevabın çokluğuna. Bu sureyi okuduğunu gören kimse fakir ise zenginleşir. Bazılarına göre de ilim ve anlayışı çok bir kimse ile tabir olunur. Rüyada Kasas Suresi’ni okumak, hikmet ilmini elde etmeye de işarettir. Eline ummadığı yerden mal veya servet geçer.
 49. Kehf suresi: Uzun yaşama ve rız­kın bolluğuna.
 50. Kaf suresi: Hayır yollarının açılmasına, peygamberlerin ha­yırları gibi hayır yapmaya. Bu sureyi okuduğunu gören kimse, ilme nail olur. Allahü Teala o kimseye bol rızık verir ve hayır kapılarını açar, insanlara hayır ve hasenatta bulunur. İnsanlar arasında güvenilir bir kimse olarak ün yapar. Allahü Teala Hazretleri o kimseye hayır ve bereket ihsan eder. Bu rüyayı gören kimse hüsn-ü hatime ile vefat eder.
 51. Kamer suresi: Kıyamet günü yüzünüzün par­layacağına. Bu sureyi okuduğunu gören kimseyi Allahü Teala, kıyamet günü yüzünü ayın ondördü gibi nurlandırır. Eğer rüyayı gören hapiste ise kurtulur. Kur’an’ı ezberler. Dünyada bol nimete ve rızka nail olur. Düşmanları o kimseye zarar veremez. Kendisi dine hizmet eder.
 52. Kıyamet suresi: Fakir ve yoksul kişilere bakmaya, yemin et­mekten kaçınmaya.
 53. Kadr suresi: Hayırlı bir işe, sevaba, uzun yaşama ve güvenilir söze.
 54. Karia suresi: İbadete, müjdeye ve bundan duyacağınız se­vince. Bu sureyi okuduğunu gören kimse sevinç içinde kalacağı müjdeli bir haber alır. İnsanların içinde hayır ve sevgi ile anılır. Manevi yönden yüksek makamlara çıkar.
 55. Kureyş suresi: İnsanların arasını bulmaya, yoksulları sevindirmeye ve rızkın kolaylığına.
 56. Kevser suresi: Kurban kesmeye, dünyada ve ahret­te iyi bir yer bulmaya.
 57. Kâfirun suresi: Kâfirlere karşı savaşmaya, dini bü­tünlüğe ve saf imana. Bu sureyi okuduğunu gören kimse bidatları terkeder. Din düşmanlarıyla mücadele eder. Salih bir kul olarak imani yönden güçlü olur.
 58. Lokman suresi: Dini ferahlığa.
 59. Leyi suresi: Tüm günü ibadetle geçirmeye.
 60. Maide suresi: Helal bir malı kaybedip bulmaya
 61. Mü’min süresi: İkizi bulunmaya.
 62. Mülk suresi: Mal edinmeye.
 63. Mer­yem suresi: Üzüntülerden ve sıkıntılardan kurtulmaya.
 64. Muhammed sure­si: Peygamberiminizin saflarına katılmaya.
 65. Mücadele suresi: Batıla ve kö­tü söze sevaş açmaya.
 66. Mümtehine suresi: Hiçbir şey beklemeksizin iba­dete.
 67. Münafikun suresi: Değişik inanışlardaki insanlarla bir arada olma­ya.
 68. Mearic suresi: Her işin üstesinden gelmeye, ömrün sonunda takva sa­hibi olmaya.
 69. Müzemmil suresi: Tüm yaşantınızı ibadete ayıracağınıza baş­kalarına iyilik yapmaya.
 70. Müddessir suresi: İnsanlarla iyilikle konuşmaya ve onları kötülüklerden uzak tutmaya.
 71. Mürselat suresi: Yakınlarınıza cö­mert davranmaya, rızkın bolluğuna.
 72. Mutaffifin suresi: Hakka tecavüz et­memeye, adaletli davranmaya.
 73. Mâun suresi: Komşularınıza ve dostlarını­za faydalı olmaya.
 74. Nisa suresi: İffetine sahip bir kadınla evlilik yapmaya.
 75. Nahl-ı suresi: Allah katında dürüst olmaya.
 76. Nur suresi: İman gücüne.
 77. Nem suresi: Hayırsız bir çocuk sahibi olmaya.
 78. Nün suresi: Bilgin olma­ya.
 79. Necm suresi: Allah’ın yolunda savaşıp o yolda ölecek hayırlı bir çocuk sahibi olmaya.
 80. Nebe suresi: Yardımseverliğinizle anılmaya, halk tarafın­dan sevilmeye.
 81. Naziât suresi: Ticarette berekete, sanatta faydaya, içiniz­deki sıkıntılardan kurtulmaya.
 82. Nasr suresi: Kıyamet gününe, Allah’ın re­sulü ve şehitlerle beraber olmaya.
 83. Nas suresi: Arzularınızın gerçekleşece­ğine.
 84. Rad suresi: Alnınızın teriyle kazandıklarınıza, kötülükleri bertaraf etmeye. Rüyasında Ra’d Suresi’ni okuduğunu gören kimse, arzularına çok yakında kavuşur. Bazen de bu rüya Allah’a çokça itaat eden kimseyle tabir olunur. Rüyada Ra’d Suresi’ni okumak, her türlü korkudan emin olmaya, hayır ve hasenatı fazlaca yapmaya veya iman üzere vefat etmeye delalet eder
 85. Rûm suresi: Kolay işlere.
 86. Rahman suresi: Kötülüklerden uzak durmaya, Allah’ın bağışlayıcılığına sığınmaya. Rahman Sûresini rüyâsında kısmen veyâ tamâmen okuyan yâhut okunduğunu görenin dünyâda ni’meti bol olur. Yalan söylemez. Halka faydası do­kunur. Cenâb-ı Hakk’ın rahmetine nâil olur, affedilir. Belki Kur’an-ı Kerim’i hıfz eder. Beyt’ül Mukaddes’e gider.
 87. Sebe suresi: Allah’ın gaza­bından korkmaya.
 88. Secde suresi: Allah’a yakın olmaya.
 89. Saf suresi: Allah yolunda savaşıp ölmeye.
 90. Sâd suresi: Mesleğinde uzman olmaya, çok ma­la sahip olmaya.
 91. Sâffât suresi: Hayırlı evlada, sağlam itikada.
 92. Şuâra su­resi: Tövbenin kabulüne.
 93. Şûra süresi: Hastalıktan kurtulmaya, mesleği­nizde mükemmelliğe.
 94. Şems suresi: Hayırlı bir evlada, başarıya.
 95. Taha su­resi: Hak yolundan ayrılmamak dini vecibelerinizi yerine getirmeye.
 96. Te- gâbün suresi: Kıyamete.
 97. Talâk suresi: Evlilikler ve boşanmalara.
 98. Tahrim suresi: Haramı bilmek ancak Allah korkusu yüzünden ellememeye.
 99. Tevbe suresi: İç huzurunun neşeli olmasına.
 100. Tûr suresi: Hayırlı bir evli­liğe.
 101. Tekvir suresi: Yolculuğa, ele geçecek rızka.
 102. Târik suresi: Ahir za­manı dünyevi zevklere tercih etmeye, işlerin kolaylanacağına.
 103. Tin suresi: Hak yolundan ayrılmamaya, hayırlı işlere.
 104. Tekâsür suresi: Mala tamah etmeye.
 105. Tebbet suresi: Uzun yaşama, az çocuğa.
 106. Vakıa suresi: Cennete, fakirlikten emin olmaya.
 107. Yunus suresi: Her işin sonunun hayırlı bitmesi­ne.
 108. Yasin suresi: Kötülüklerden uzak durmaya.
 109. Yusuf suresi: Yolculu­ğa ve sevdiklerinizi kavuşmaya.
 110. Zilzal suresi: Rızka ve mala sahip olma­ya.
 111. Zariyat suresi: Bitkilerden rızıklanmaya, komşularıyla iyi geçinmeye.
 112. Zamer suresi: Kıyamet günü inananlarla ön sıralarda bulunmaya yorumla­nır.

RÜYADA DUA GÖRMEK, DUA OKUMAK

BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

“Rüyada Dua Görmek, Okumak: Rüyada Görülen Tüm Surelerin Anlamı” konusunda 10 mesaj

 1. Rüyamda toplantı masası olan büyük bir odadayım başka bir ildeyim tamadığım kızlar ve çocukluk arkadaşım var hepimiz o masada kuran okuyoruz. Arkadaşım bi arkaşına bana dua etmesini söylüyor ve kız lailahe illallah ile başlayan 3 mısralık bir dua söylüyor banada diyor ki gönül torbanı yüklememişsin yükle ki duan kabul olsun. Bu ne demek.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Sena kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Bir kişiden çok fayda ve menfaat göreceğinize, kazancınızın artmasına, işlerinizin düzenli gideceğine, bugünlerde korkulu ve endişeli saatler geçireceğinize, tatlı günlerin eşiğinde bulunacağınıza, müjdeli bir haber alacağınıza, yakında şan ve şeref ve itibar sahibi bir kimse tarafından ziyaret edileceğinize işarettir…

 2. Slmlar ben rüyamda gzl bir atın ikiz tay doğurduğunu ve kendim iki duvar arasında sıkışıp ayaklarımın yerden kesildiği o esnada bana tanimadigim biri tarafindan ismini hatırlamadığım bir süre söyliyordu bunun anlami ne olabilir.. tşkler…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Mehmet kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Şu sıralar çok göz’de ve revaçta olduğunuza ve bu nedenle üzerinize yönelecek nazar tesirlerinden korunacağınıza, pek yakında muradınıza ereceğinize, iyi bir habere, sevinmeye, mal mülk edinmeye, mutlu bir aşk evliliği yapacağınıza, Cesarete, akıla, el açıklığına, adalete, doğru yola gelmeye, aşık olacağınıza işarettir…

 3. Selamunaleykum
  rüyamda çok büyük bir savaş oluyor (dünya savaşı) herkes koşuşturuyor kaçıyor ben de o sırada ilkokuldaki okulumun merdivenlerinden sürekli inip çıkıyorum sonra inerken durup yasin suresini okumya başlıyorum ve savaş bitiyor ilk sayfayı ya bitiriyorum ya da bitirmiyodum tam hatırlıyamıyorum uyanıyorum. eskidelrden görüp unutamadığım rüyalarımdan. yorumlar mısınız.. ALLAH razı olsun

  1. Rüya Yorumcusu

   Azra kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Düşmanlarınıza karşı güçlü ve kuvvetli olacağınıza, yakınlarınızla baız nedenlerden dolayı aranızın açılacağına, başarılar kazanmaya, insanlarla bazı kavgalara tutuşacağınıza fakat kazananın siz olacağına, çok korkulu ve endişeli geçecek bir sürenin sonunda hayırlı olacağına işarettir…

  2. Rüya Yorumcusu

   Azra kardeşim Yasin suresini ezbere okumanızın yorumu o rüyanın içinde anlamı var orda yazıyor zaten rüyanın yorumu böyle…

  1. Rüya Yorumcusu

   Dilek kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İyi şeylere, üzüntüye, kedere, zarara, şansa, talihe, sizi sevindirecek haberler alacağınıza, fazla mala, mülk sahibi olmaya, problemlerle uğraşmaya, sevinmeye, itibar sahibi olacağınıza, büyük servet sahibi olacağınıza, hiç beklenmedik bir yerden gelecek bir yardımı alacağınıza işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.