Rüyada Zikir Çekmek, Zikir Duymak, Görmek

Rüyada Zikir Çekmek

Rüyada Allahı zikrettiğini görmek, düşmanın şerrinden emin olmaya, hayır kapılarının açılmasına, sıkıntılı işleri kolaylamaya, insanlar arasında kadrinin yüce olmasına işarettir. Devamlı Allah’ı zikrettiğini görmek, düşmanın kötülüğü­ne karşı güvende olmaya, hayır kapılarının açılmasına, beladan kurtulma­ya,zor işlerinin kolaylaşmasına işarettir. Allah’ı çok zikrettiğini gören kur­tuluşa erer. Allah’ı zikrettiğini görmek, makamının yükselmesine, kadir ve kıyme­tinin artmasına delildir.

 • Hu Ism-i şerifini zikreden veyâ zikr olunduğunu gören peygamberler ve evliyâlarla haşr olunur.
 • Celâl Ism-i şerifiyle zikreden yâhut zikr olunduğunu gören, cennet-i Rıdvân ille müjdelenir.
 • La ilahe illallah dediğini görmek, en yakın bir zamanda genişliğe ve rahata erişmeğe, gamdan kurtularak şehadetle ömrünü tamamlamaya
 • İçinde Allah’a saygı ifadesi bulunan bir sözle konuştuğunu görmek, arzu­suna ermek ve düşmanına galip gelmeğe,
 • La havle vela kuvvete okudu­ğunu görmek, mal ve nimet sahibi olmaya, Allah’ın koruması ve gözetimi altında olmaya delalet eder.
 • İçinden zikir çekmek; uygun olmayan bir yerde zikredildiğini görmek, din­de fesada (karıştırıcılığa) Allah’a eş ve ortak koşmaya, günaha girmeye; bir topluluk ile beraber zikirde bulunmak tüm insanların felahını ve kurtu­luşunu istemeye işarettir.
 • Hayy ismi celilini zikretmek: Rüyasında Hayy ismi celiliyle zikrettiğini görmek, insanlar arasında hayırla anılmaya, uzun ömüre, refah içinde bir hayata, hastalıktan şifa bulmaya, fakir için zengin olmaya ve rüya sahibinin kadrinin yüce olmasına delalettir.
 • Hû ism-i celilini zikretmek: Bu ism-i celili zikrettiğini görmek, ahirette peygamberler ve şehitler zümresiyle haşrolunmaya delalet eder.
 • Kahhâr ism-i şerifi ile zikretmek: Bu ism-i şerifin zikrine devam etmek, düşmanların kahrolmasına, şeytanın hilelerinden emin olmaya delalettir.

Rüyada Zikir Duymak

Hulâsa rüyâda cenâb-ı Hakk’ı zikretmek veyâ zikr okunduğunu görmek, birbirinden güzel mânâlar taşır. Zikre davet olunduğu halde bundan kaçınmak, dinden çıkmaya; cünüp ve hayızlı iken zikr ile meşgul olmak haram bir iş yapıp günaha gir­meye işarettir. Hasbiyallâh zikrine devam etmek: Rüyasında hasbiyallâh, zikrini duymak, düşmanlardan korunmaya, sıkıntı ve kederden kurtulmaya, Allah’ın lütfuna nail olmaya delalet eder.

Rüyada Zikir Görmek

Rüyâsında Allah (C.C.)’ı devâmlı zikrettiğini gören, emniyete kavuşur, düşmanını bertarâf eder. Önüne hayır kapıları açılır. Zikr-i İlâhi de bulunduğunu görenin makamı yücelir, kıymeti artar. Rahman ismiyle zikrettiğini görmek, Allah’ın merhameti ve şefkatiyle ahirette rahmete erişmeye, dünyada her türlü hayır ve iyiliğe, yoksullara, zavallılara, haksızlığa uğrayanlara merhamet edip mükafat ve sevap ka­zanmaya delalet eder.

 • Küçük çoçuklardan meydana gelmiş bir zikir meclisi görmek dindâr, âlim ve halka faydalı bir neslin ye­tişmekte oduğunu haber verir.
 • Zikir meclisinde bulunduğu halde zikretmeyip seyirci kalan, ni’met ve Rahmetten mahrum olur. Buradan hemen ayrıldığını görenin îtikâdı zayıflar.
 • Lâ İlâhe İlâllah, Lâ Havle Ve Lâ Kuvvete, Rahman, Rahim, Hu, Hay, Ya Hayyum, Mâlik’ül Mülk Zülcelâl-i Vel’ikrâm, Kahhâr, Hasbiyallah ve^ Sübhanallah demek veyâ denildiğini görmek, Rabb-ül Âlemin’in diğer İsm-i şerifleri gibi dâima hayırla yorumlanır. Rüyâ sâhibi her bakımdan selâmete çıkar. Ni’met ve bereket içinde yaşar. Düşmanını yener. Şeytan ve insan şerrinden korunur.

Diyanet Rüya Tabirleri; Ruyada Zikir

Diyanet ruya yorumcularına göre; Rahman ism-i celilini zikretmek: Bu ismi Celili zikrettiğini görmek, Allah’ın rahmetine nail olmaya, dünyevi yönden her türlü hayra ermeye, çokça sevap işleyen bir kimseye işarettir.

 • İbn-i Kesir’e göre zikir: «la havle» sözünü söylemek, iyiliğe veya define bulmaya işarettir. Allah’ı zikretmek ile meşgul olmak daima hayır, bereket ve kurtuluşa ermekle tabir olunur.
 • Abdulgani’ye göre, Allah’ı zikrettiğini görmek evinde mutluluğa, rahmete, berekete ve adalet sahibi olmaya, kadir ve kıymetinin artmasına, şan ve şeref, şeytanın kötülüğünden, kabir azabından ve cehennem ate­şinden emin ve güvende olmaya delalet eder.
 • İbn-i Kesir ve Nafi’ye göre: herhangi bir zikir ile Allah(c.c.)’ı zikretmek ve Allah(c.c.)’ın zikredildiğini görmek hayır, helal mal, nimet, ganimet, bol­luk ve bereket, rahmet, sevap, ferahlık ve sevinç ile tabir olunur. Bir kafir veya fasıkın (günahkâr) herhangi bir şekilde zikir ile uğraştığını görmek, o dinsizin müslüman olacağına, kafirin de kurtuluşa ereceği­ne işaret eder.
 • Çölde tekbir ve tehlil ile zikretmek ya da zikrettiğini görmek müminle­rin düşmana karşı galip gelmelerine ve zafer kazanmasına; mağarada Allah’a saygı ve senada bulunmak, Allah’ı anmak veya saygı ve övgüde bulunulduğunu işitmek o yörede iyilik ve bereketin artacağına; kendisini, bir meclisin zikirde liderliğe getirdiğini görmek müslümanlara iyiliği dokunacağına delalet eder.
 • Allah(c.c.) ismiyle zikrettiğini veya başkalarının Allah’ı zikrettiğini gö­ren din ve inancında sağlam olur, Allah’ın varlığını ve tekliğini tasdik eder, dünya ve ahirette kıymetli ve saygın, cennet ile müjdelenmiş ve nimetlendirilmiş olur. Hasta ise şifaya, fakir ise zenginliğe, zengin ise kadir ve kıy­metinin yüselmesine, bekar ise iyi ve itaatkâr bir eşe, borçlu ise borçların­dan kurtulmaya, hapis ise hapisten kurtulmaya, üzüntülü ve endişeli ise ferah ve sevince, özetle her türlü mutluluğa nail olur.
ruyada dua okumak-dua gormek-sure okumak sure gormek-kurani kerim gormek okumak-arapca yazi gormek okumak-ayet gormek
rüyada zikir çekmek zikir duymak-zikretmek

Rüyada Zikretmek Hakkında 1001 Rüya Tabiri

 1. «Rahim» ismiyle zikrettiğini veya Allah’ın (c.c.) rahim ismiyle zikrolun- duğunu görmek de «Rahman» ismiyle zikretmekteki gibi tabir olunur.
 2. Allah’ı (c.c.) «Hüve» ismiyle zikrettiğini veya Allah’ın (c.c.) bu isimle zikredildiğini uykusunda gören ahirette peygamberler, asfiya(peygambere varis olabilecek büyük zatlar) ve salihlerle beraber hesaba çekilir. Dünya­da halk arasında dindar ve inançlı biri olarak tanınır; şerefle, kadir ve kıy­meti yüksek, parmakla göterilen biri olur.
 3. Allah’ı (c.c.) «Hayy» ismiyle zikrettiğini veya Allah’ın «Hayy» ismiyle zikredildiğini görmek, ebedi hayata yani halk arasında iyi bir insan olarak her zaman yaşamaya, uzun ömre, mesut ve müreffeh bir hayata ölmüş sandığı ve ümit kestiği işlerinin yeniden canlanıp işe yarar hale gelmesine hastaya şifaya, işinden atılana kadar görevine dönmeye, fakire helal ve bol rızka, tüccar ve esnafa ticarete, korkana emniyet ve güvene, yolcuya selamete, gurbette olana hayır ve selametle vatanına dönmeye delalet eder.
 4. Allah’ı (c.c.) «Ya Kayyum» ismiyle andığını yahut Allah’ın (c.c.) «Ya Kayyum» ismiyle zikredildiğini görmek de «Hayy» ismi gibi tabir olunur.
 5. Allah’ı (c.c.) «Malikül Mülk Zülcelal vel İkram» ismiyle andığını veya Allah’ın (c.c.) bu şekilde zikredildiğini gören, layık ise, en büyük makam­lara yükselir. Görevinden alınmışsa görevine iadeye, yoksul ise varlık sa­hibi olmaya, zangin ise halkın saygısını kazanmaya, muhtaç ise genişliğe ve refaha nail olur.
 6. Bu mübarek zikir rüyası rüya sahibinin, layık olduğu ölçüde, dünyada mülk, hüküm,nüfuz sahibi olması; mutluluğa ve refaha erişmesi; ahirette de Allah’ın rızasına kavuşmasıyla tabir olunur.
 7. Esma-i Hüsnâdan (Allah’ın doksan dokuz güzel ismi) herhangi bir isimle zikretmek veya zikredildiğini görmek, o mübarek ismin manasının delaletiyle tabir olunur. Yani o mübarek isim hangi manaya geliyorsa, o anlama uygun olarak yorumlanır. Allah’ın (c.c.) doksandokuz isminin hep­si rüya sahibi veya zikreden için hayırdır.
 8. Allah (c.c.) «Kahhar» mübarek ismiyle zikrettiğini veya Allah’ın (c.c.) bu isimle zikredildiğini görmek düşmanının kahrolmasına, düşmanı yen­meye, şeytanın ve insanın oyunlarından korunmaya ve güvende olmaya delalet eder.
 9. «La Havle » duasını okuduğunu veya bu duanın okunduğunu gör­mek, bela ve felaketten emin olmaya, gam ve kederin yok olmasına, yoksulluğun refaha ve zenginliğe dönüşmesine, mazlumun zulümden kurtul­masına ve rüya sahibinin her türlü hayır ve menfaate erişmesine delalet eder.
 10. «Hasbinallah » duası ile zikrettiğini gören düşmanın fenalığından,
 11. zalimin zülmünden, sıkıntı, darlık ve üzüntüden kurtulup çeşitli iyilik ve gü­zelliklere, Allah’ın (c.c.) lütûf ve nimetlerine erişir.
 12. İbn-i Fadl’a göre, Allah’ın (c.c.) zikriyle meşgul olduğunu veya Allah’ın (c.c.) zikredildiğini görmek hayır ve mutlulukla tabir olunur.
 13. Zikir ile meşgul olan bir cemaat görmek o yöre halkının dindarlığına, bolluk ve berekete, herkesin kadir ve kıymet sahibi olacağına işaret eder.
 14. Bir zikir meclisinde hazır cemaatle beraber zikirde bulunmak ümmetin salih ve evliyalarından bir toplulukla sohbete ve yakınlaşmaya, dindarlar­dan bir kavim ile beraber İslamiyete hizmete, o yöre halkının sahip olacak­ları nimet ve ganimetlerden kendisinin de pay sahibi olmasına, halkın mut­luluğundan faydalanmaya işarettir.
 15. Bir zikir meclisine katılmayıp seyirci kaldığını görmek, rüya sahibi için hayra delalet etmez. Çünkü beraber bulunacağı, tanışıp sohbet edeceği toplumun eriştikleri nimet ve rahmeten kendisinin mahrum kalacağına işa­rettir.
 16. Allah’ı (c.c.) zikretmekle meşgul olanların yanından birtakım rivayetler ve işaretlerle ayrıldığını görmek iyilikten ve dinden uzaklaşmaya, nimet ve rahmetten kendi kendisini yoksun bırakmaya, inanç zayıflığına düşece­ğine, mutluluk ve refahtan kendi hatasıyla mahrumiyetine delildir. Çocuk­lardan meydana gelmiş bir zikir meclisi görmek o yöre halkı arasında sa­lih, alim halka faydalı ve hizmet eden bir neslin yetişeceğine,ülkenin geli­şip kalkınacağına, geleceğin güvende ve koruma altında olacağına işaret eder.
 17. Özetle Allah’ı (c.c.) zikretmekle meşgul olmak, meşgul olunan yörede bulunmak, rüya sahibi için her iki dünyada kurtuluşa, zikredenlerden yüz çevirmek ise Allah’ın (c.c.) nimetlerinden mahrum kalmaya delildir.

Bu Duaları Kaçırmayın!BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.


79 thoughts on “Rüyada Zikir Çekmek, Zikir Duymak, Görmek”

 1. Selamün aleykum hocam. Ruyada beni denize attilar silah sıkarlarmi diye düşünür iken ve kurşun gicirirmi diye düşünür iken farkli bir yerde denizin baska yerinde kendimi buldum burada Hay dir Allah Hak tir Allah dedikce deniz gelip gidiyordu,hatta cekiliyordu ve bana zarar veremiyordu ve hatta biara sesli zikir sekilinde soylemeye basladim ve bunu dedikce denizin hiç bir sey yapamadigini gördüm bu durum cok hosuma gitti(sanki Sunu düşünüyordum, Allah in hukmu olmadan hic bir seyin etkisinin olamayacagi duygusu ve bilgisi cok hosuma gitmisti)bu sekilde ciktiktan sonra iki kisinin beni takip ettigini gördüm ve ikisi karsima cikinca panikle ikisine ayni anda tekme attim(tabi tekmeyi yatakta da atmışım :9)ve bu sekilde uyandigimda sabah ezanı okuyordu.

  Reply
 2. Selamun aleykum hocam
  Ruyamda ustume yaklasik 3 parmak boyinda dikdortgen plaklarla birlestrilmis battaniye gibi bi sey var biri bi yerden musade istiyo ve (yanitini duymuyorum) huu sesiyle sarımtırak renkli bi sey yukseliyo ve diger plak tabakalardanda ayni sey oluyo sirt ustu yatmisim ustumde o olayi izliyorum ve inanilmaz hafifliyorum derin derin nefes alabikiyorum anlamini mumkunse yazarmisiniz tesekkurler

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Kısa sürede rahata kavuşmaya, hayırlarla karşılaşmaya, cömertliğe, sevinçli haber alacağınıza, herkesle geçinmeye işarettir…

 3. Selam hocam rüyamda esmaül hüsnadan YA VEDUD esmasını tek görüp okudum 2 3 defa karşıma çıktı görüp okudum. Başka bitane daha gördüm ama unutum hangi esma idi

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : İşlerinizi planlayıp hayata geçirmeniz gerektiğine, temkinli ve kararlı davranmaya, beklediğiniz sonuçları güzellikle alacağınıza işarettir…

 4. Mrb. Rüyamda bi tanıdık komşum benim burnum hakkımda bişi diyor bende ona benim burnum güzel ben burnumdan memnunum. Allahın yarattığı buruna laf etme gibi bişiler diyorum. Allahın adını andım bunun anlamı nedir? Şimdiden teşekkürler.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Bolluğa ve berekete kavuşmaya, her istediklerinize ve her arzularınıza ulaşacağınıza, hacca gitmeye, güzelliğie ve huzura erişileceğine işarettir…

  • Bilal Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Aile fertlerinize ihtimam göstermeye, zengin olmaya, aşk hayatınızda şanslı olacağınıza, zahmetsiz kolay kazanca işarettir…

 5. Selamun aleyküm hocam ben uykumdan ya alim diyerek uyandım. Sonracyarı uyur yarı uyanık gökyüzü gördüm parçalı bulutluydu bulutlar hızla yükseliyordu bulutların arasından masvavi gökyüzü görünüyordu. Neye gelir acaba

  Reply
  • Hatice Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Kısa zamanda bir işinizde kıskanılacak bir başarıya ulaşacağınıza, iyi para kazanılacağına, mutlu haber almaya işarettir…

  • Hanife Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yakınlarınızla olan sohbetlerde daha dürüst olmanızın gerekli olduğuna, uzun yaşamaya, dualarınızın kabul olacağına işarettir…

  • Hanife Kardeşim Sizin Bu Rüyanız Çok Daha Önceden Yorumlanmıştır Anlayışınız İçin Teşekkür Ederim İyi Geceler Dilerim…

 6. Rüyamda ismi azam zikri çekiyorum11 tanesini okuyorum ama ve uyanık uyuyo arasındayım uyandıgımdada okuyup mutlu oldugum fark ediyorum
  Lütfen cevaplarmısın

  Reply
  • Nadire Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Dini ilimlerde kimsenin bilmediği derinliklere ulaşacağınıza ve bunun için doğru yola girerek daha çok mutlu olacağınıza işarettir…

Leave a Comment