Ruyada Ölü, Ölüm, Öldüğünü ve Ölmüş Birini Görmek: Modern Tabirler

Ruyada bir olu gormek veya bir ölünün kendisine bir şey haber verdiğini görmek, o şeyin aynen gerçekleşmesine işarettir. Bir ölünün üzerinde tac, hâle (parlak ışık), döv­me vb. süsler bulunduğunu, yahut bir taht üzerinde oturduğunu görmek, onun ahirette çok iyi durumda olduğuna; bir ölünün arkasında yeşil elbise görmek onun şehit olarak öldüğüne; bir ölüyü güler yüzlü, ancak sessiz ve sakin görmek, ölünün kendisine hayır gönderilmesine razı olduğuna işa­rettir.

Bir ölünün sinirlenip öfkelendiğini görmek vasiyetinin yerine getirilme­diğine; bir ölünün güldüğünü ve sevinçli olduğunu görmek ona güzel ve kabul olunur bir dua ve sadakanın ulaştığına; bir ölüyü güzel bir durumda ve yeni elbiseler giyinmiş olarak görmek durumunun iyi olduğuna, imanlı olarak öldüğüne; bir ölünün bir mescitte dirildiğini görmek onun azaptan kurtulduğuna işarettir,” demiştir.

Rüyada Öldüğünü Görmek, Ölmüş Birini Görmek

Ölülerle beraber yaşadığını gören uzak bir yere yolculuğa çıkar, ölü­nün güldüğünü, sonra da ağladığını görmek onun müslüman olmayan bir toplumda öleceğine delalettir. Bir ölünün yüzünün siyah olduğunu gör­mek, onun imansız olarak öldüğü anlamına gelir.


Bir ölünün kendisiyle ağız dalaşında bulunarak kavga ettiğini görmek günah işlemeye; bir ölünün yakışıksız sözlerle kendisine nasihat ettiğini görmek rüya sahibinin günah işlediğine; bir ölünün kendisini dövdüğünü görmek günahkâr ve isyankâr olduğuna; bir rivayete göre seferden hayra, borcunu ödemeye veya elinden çıkmış bir şeyin tekrar geri dönmesine de­lalet eder.

Bir ölünün zengin olduğunu görmek, Allah katında kurtuluşa; bir ölü­nün fakir olduğunu görmek, yukarıdakinin aksine; bir ölüyü çıplak ve gizli yerlerini (avret yerini) açık görmek dünyadan çıpiak (eli boş) olarak ayrıl­dığına; hayır yapmadan gittiğine; eğer ölü hayır sahibiyse, ahirette rahat ettiğine; bir çok tanıdık ölünün kabirlerinden kalkıp sevinçli bir durumda ol­duklarını görmek, ölmüş sandığı işlerinin yeniden canlanmasına ve bun­dan da hayır ve fayda görmesine; talihinin ve durumunun düzelmesine; o ölüyü üzgün, elbiseleri eski ve pejmürde görmek, eğer evlat ve torunları varsa onların fakirleşeceklerine, birer suçlu olacaklarına işarettir.

Rüyada Ölü Görmenin 1001 Anlamı

Tanıdık olmayan birçok ölünün kabirleri üzerinde ayakta durduklarını görmek, o bölge insanlarının şiddetle karşılaşacaklarına ve içlerinden mü­nafıkların (iki yüzlü insanlar) çıkacağına, inançsız bir ölüyü gayet iyi du­rumda görmek evlat ve torunlarının durumlarının iyi olduğuna, yahut imanlı olarak ölmüş olduğuna; bir ölünün üzerinde kirli elbiseler içinde ve­ya hasta halinde görmek Allah’a karşı sorumlu olduğuna, bir ölünün iyi bir işle uğraştığını görmek onun ahirette iyi durumda olduğuna; eğer kötü bir işle uğraşıyorsa durumunun kötü olduğuna işarettir.

Karnından şikayetçi olduğunu görmek evlat ve akrabalarının hakkın­dan sorumlu olduğuna; ayağından şikayetçi olduğunu görmek malını Al­lah rızasına aykırı bir şekilde harcadığından azarlandığına; baldırından şi- kayetçiyse akraba ve sevenlerine karşı ilişkilerini kesmekten sorumlu ol­duğuna işaret eder.

Rüyada Hasta Olduğunu Görmek - Diyanet
Rüyada Hasta Olduğunu Görmek – Diyanet

Neresi olduğunu bilmediği bir yerde bir ölünün kendisini çağırdığını ve buna uyarak birlikte gittiğini görmek ölümüne, bir ölüye gideceği yere ka­dar refakat (eşlik) edip, ölünün girdiği yere girmediğini görmek ölüm dere­cesinde hastalanıp, sonra kurtulmaya, bir ölünün arkasından yabancı bir eve girdiğini ve oradan çıkmadığını görmek ölümüne delalet eder.

Ruyada Bir Ölünün Dirildiğini Görmek

Büyükbabanın veya büyük büyükbabanın yahut anneannenin dirildi­ğini görmek rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına, işlerinin yolunda gi­deceğine, talihinin düzgün olacağına işarettir. Anne ve babasının dirildiği­ni görmek iyidir. .Oğlunun dirildiğini görenin karşısına ummadığı yerden bir düşman çıkar. Kızının dirilmesi pek iyidir. Bazı ölmüş kadınların dirilmesi pek iyidir. Bazı ölmüş kadınların dirilerek yanına geldiklerini görmek dün­yanın yüzüne gülmesine ve hayra, mal ve mülk sahibi olmaya delildir.

Birtakım ölülerin dirilip beyaz elbiseler giyindiklerini görmek rüya sa­hibinin dindarlığına; eğer arkalarındaki elbiseler kırmızıysa günah ve dün­ya lezzetleriyle uğraştığına; eğer elbiseleri siyahsa servet ve zenginliğine; eğer elbiseler kirli ve yırtıksa rüya sahibinin günah işlediğine, bir rivayete göre o ölülerin günahkâr olduklarına; bir ölünün, içinde hiç namaz kılma­dığı bir yerde namaz kıldığını görmek yaşarken hayırlı fiillerinden dolayı sevap ve mükafat elde ettiğine; ölmüş bir vali veya memurun dirilerek ye­niden makamına geçtiğini görmek evlat ve torunlarından birinin o ilin me­murluğuna yahut valiliğe geleceğine delalettir.

Bir ölünün dirilerle beraber namaz kıldığını görmek onların yani yaşa­yanların ibadetlerini aksattıklarına; bir ölüyü başından şikayet eder gör­mek onun anne ve babasına karşı hatasından kendisini sorumlu hissetti­ğine, anne ve babasında şikayetçi olduğunu görmek onun birikmiş malın­dan veya karısının nikâhından sorumlu olduğuna; elinden şikayetçi oldu­ğunu görmek erkek kardeşinden, ortağından veya yalan yere yemin et­mekten sorumlu olduğuna; böğüründen şikayetçi olduğunu görmek karısı­nın hakkından sorumlu olduğuna işarettir.

Ünlü İslami Rüya Tabircilerine Göre: Ruyada Ölmüş Birini Görmek

Rüya tabircilerinden Kirmanî: “İnsanın tanıdığı bir ölüyü görmesi se­vinç demektir. İnsanın gördüğü rüyaların en iyisi anne ve babasını yahut atalarını yada akrabalarından birini görmesidir. Ne şekilde olursa olsun babasının geldiğini görmek -üzerinde ayıplanacak bir şey olmadan- eğer rüya sahibi ihtiyaç sahibiyse Allah ona rızık verir, gurbette bulunan bir ya­kını varsa döner, hastaysa iyileşir, üzüntü ve kederliyse bunlardan kurtu­lur.

Tanıdığı bir ölüyü ve onun kendisine selam verdiğini gören, o yıl ölür. Kendisinin ve ölünün kurtuluşuna, hayrına da delalet eder. Bir melik, vali veya memurun yeniden dirilip önceki gibi işleri yürüttüğünü görmek ya onun sülalesinden birinin onun ismini taşıyanlardan birinin ya da ona ve­kalet eden yani onun adına işleri yürüten birinin işlerin başına geçmesi an­lamına elir. Bir rivayete göre başlarındaki vali ve memurun ahlâk ve karak­teri iyi olur.

Firavunlardan birinin dirilerek yeniden makamına oturup yetki ve ka­rar sahibi olduğunu görmek ya o şehirde yaşayanların durumlarının deği­şeceğine ya kendilerini yöneten idarecinin ahlâk ve karakterinin değişece­ğine veya kaba ve sert birinin o ile vali olacağına işarettir.
Bir ölünün yorganının altına girdiğini gören hastalanır, sonra iyileşir.

Ruyada Ölmüş Birinin Dirilmesi

Bir ölünün dirildiğini görmek, ölü özellikle güler yüzlü bir görünümdeyse, bir yerden iyi bir haber almaya ve sevince delalet eder. Ölmüş babasının dirildiğini görmek -yüzü güleç ve elbisesi temizse- zenginlik, talih, değer ve dileğini elde etmeye, işlerin yolunda gitmesine işarettir. Eğer kısık yüzlü ve üzgünse, elbiseleri eski ve kirliyse işlerin yo­lunda gitmemesine, sıkıntı ve darlığa delalettir. Ölmüş annesinin canlanıp yeniden yaşadığını görmek, şiddetten son­ra rahata, ölmüş eşinin yaşadığını görmek fakirliğe, ölmüş oğlunun tekrar yaşadığını görmek düşmanını affetmeye işarettir.

Ölmüş kızının yaşadığını gören gam ve kederden sonra sevinçli olur, bir kadın ölmüş oğlunun yaşadığını görse kız doğurur. Ölmüş kızının diril­diğini görse bir erkek çocuk doğurur. Bir kadın ölmüş kız kardeşinin yaşa­dığını görse zayıflığı gider ve güçlenir. Bir kadın erkek kardeşinin yaşadı­ğını görse kaybolan herhangi bir yakını veya bir eşyası geri gelir. Garip ve ölmüş birinin dirildiğini görmek, o ölünün durumunun iyi olduğuna işaret­tir. Bir ölünün dirildiğini görenin sayesinde inançsız bir kimse müslüman olur.

Ruyada oldugunu Gormek-oldurmek-Ne Demektir-islami Ruya Tabirleri sozlugu ansiklopedisi-diyanet ruya tabiri
Ruyada oldugunu Gormek-oldurmek-Ne Demektir-islami Ruya Tabirleri sozlugu ansiklopedisi-diyanet ruya tabiri
 • Mağripli Cabir bu konuda şunları söylemiştir: Anne ve babasının di­rildiğini ve onların güler yüzlü olduklarını görmek kişisel işlerinde hata yapmaya, erkek kardeşinin dirildiğini görmek güçlenmesine, kız kardeşi­nin dirildiğini görmek çok sevinmeye, amca veya dayısının dirildiğini gör­mek şan, şeref ve onurunun artmasına, dostlarından birinin hayata dön­düğünü görmekse sevinçli haber duymaya delalet eder.”
 • İsmail Eş’as’a göre ruyada olu gormek: “Bir ölünün namazda ayakta durduğunu görmek onun hayattayken çok ibadet yaptığına, bir ölünün canlanarak sağken namaz kıldığı yerde namaz kıldığını görmek sonunun güzel olduğu manasına ge­lir,” demektedir.
 • Ebu Sait El Vaiz’e göre rüyada ölü görmek: bir ölünün dirildiğini gören kurtuluşa erer ve beklemediği bir yerden kendisini sevindiren bir şeyle karşılaşır.
 • İbn-i Şirin’e göre ruyada birinin dirilmesi şu anlama gelir: “Bir ölünün dirildiğini ve kendisine “Sen ölü müsün?” diye sorulduğunda, “Hayır ben diriyim,” dediğini görmek, o ölünün ahirette du­rumunun iyi olduğuna, bir ölünün rahat bir şekilde evine girdiğini görmek, sevaba, sadakaya ve ölü için yapılan duanın kabul olmasına; bir ölünün dirilerek evine gelip yanına geldiğni ve kendisine seslendiğini görmek se­lamete (iyiliğe), beden sağlığına, talih düzgünlüğüne ve muradına erme­ye; ailesinden ölen birinin kendisiyle kavga ettiğini görmek, bir dostunun kendisine darılacağına işarettir.

Bir ölünün kendisini çağırdığını gören çok yaşar. Bir ölünün uykuda olduğunu görmek onun rahat olduğu anlamındadır. Tanıdık bir ölünün ikinci kez öldüğünü ve üzerinde ağlanıldığını göre­nin ailesinden biri ya evlenir yada akrabalarından biri ölür. Bazı rüya tabircilerine göre tanıdık birinin ikinci kez öldüğünü görme­de eğer ağlama, feryat, figan, yani şivan yoksa evliliğe; eğer şivan varsa akrabasından birinin ölümüne işaret eder.

Bir ölünün denizde, derede veya göl gibi bir suda boğulduğunu gör­mek o ölünün cehenneme girmesine, ölülerin mezarlarından kalkıp evleri­ne döndüklerini görmek hapiste bulunanların salıverilmesine ya da paha­lılık ve kıtlıktan sonra bolluk ve berekete işarettir.

rüyada birini hasta görmek
Hasta Yatan Birini Görmek Ne Demek?

Rüyada Öldüğünü Görmenin Modern Tabiri

 1. Bir ölünün durumunun bozuk olduğunu, inlediğini görmek ilmini, bilgi­sini kötüye kullanmış olmasına ve kötü fiillerinden dolayı cezalandırıldığı anlamına gelir.
 2. Eğer ölü baş ağrısından inliyorsa dünyada kibirlendiği için cezalandırıldığına;
 3. eğer gözlerinin ağrısından inliyorsa dünyada insanla­rın ailelerine göz dikmesinden dolayı cezalandırıldığına;
 4. Eğer inlemesi dil acısındansa dünyada gıybet yaptığı için ceza çektiğine;
 5. Kulak ağrısından inliyorsa sağlığında küfürlü sözler dinlediğinden cezalandırıldığına, el ağ­rısından inliyorsa kardeşlerinin arkadaşı veya ortaklarına ihanet ettiği için ceza gördüğüne;
 6. Böğür (göğüs) ağrısından inliyorsa yaşarken eşlerine zulmettiği­nin cezasını çektiğine;
 7. Karın sancısından inliyorsa dünyada ailesi ve ço­cuklarına karşı kusurlu davrandığı için cezalandırıldığına;
 8. Üreme organının ağrısından inliyorsa yaşarken hazarda ve seferde (kendi vatanında veya başka yerlerde) işlediği kötü fiillerinden dolayı cezalandırıldığına delalet eder.

Rüyada Ölü Birini Görmenin Diyanet Tabiri

Bir ölünün aniden öldüğünü veya öleceğini haber verdiğini görmek o kimse ve rüya sahibi için hayır sayılmaz. Bir rivayete göre aniden ölür. Birtakım ölülerin bir yerde oturup bir şey yediklerini görmek o nesne­nin pahalanacağına işarettir. Bir ölüyü sarhoş görmek, rüya sahibi ve o ölü için hayır değildir.

Mağripli Cabir: Bir ölünün yemeğinden yediğini gören topraktan ha­zine bulur. Bir ölünün boynunu kestiğini gören -eğer salihlerdense- halk onun vasıtasıyla tövbekâr olur. Bir rivayete göre biriyle tartışarak onu yener. Bu rüyayı bir hükümdar veya hükümdara vekâlet eden biri görse esir ve mahkûmları serbest bırakır,” diyor.
Cafer Sadık (r.a.) göre rüyada bir ölü görmek: “Bir ölüye yol gösterdiğini gören ilim ve hikmet sa­hibi olur. Yolunu şaşırmışlardan bir grup da onun sayesinde kurtuluşa erer. Ölüyü dirilttiğini gören derici olur. Bir ölüyle minder üzerinde oturup kucaklaştığını gören çok yaşar. Bir ölünün kendi yerine oturduğunu gör­mek hayra yorulmaz. Eğer memursa görevinden alnır, yahut ölür. Bir ölü­nün bir kadınla evlendiğini görmek o kadının ölümüne işarettir. Bir ölünün kendisine ağır bir şey yüklediğini gören günah yüklenir.

Şehit Asker Görmek
Şehit Asker Görmek

Bir ölünün atına bindiğini; kılıcını kuşandığını veya elbisesini giydiğini görmek hayra yorulmaz. Bunların hepsi hüsrana (hayal kırıklığına), sapık­lığa delalet eder. Bir ölünün koştuğunu görmek rüya sahibinin afet ve be­ladan kurtulacağına işarettir. Bir ölünün kalede olduğunu görmek büyük korkuya karşı güvende olacağına ve kurtuluşa işarettir. Bir ölünün şarkı söylediğini görmek hayır değildir, demiştir.

 • Bazı rüya tabircileri, bir ölüyü kötü bir durumda ya da kötü bir fiil işler­ken görmek dünyadayken umduğuna ahirette de sahip olamadığına,
 • bir ölüyü güzel elbiseler giyinmiş görmek tanrının ondan razı olduğuna;
 • çirkin ve pis elbiseler giyinmiş görmek tanrının rızasına eremediğine;
 • bir ölünün hacca gittiğini görmek onun ahirette mutlu olduğuna,
 • bir ölüde bulunması mümkün olmayan bir şeyi görmek şaşkınlık ve hayret verici bir durumun ortaya çıkmasına, bir rivayete göre rüya sahibinin faydasına de­lalet eder, demişlerdir.
 • Bir ölünün herhangi bir sanatla uğraştığını görmek -eğer uğraşılan sanat halkın beğenisini kazanmışsa- iyidir, -eğer iyi bir sanat dalı değil­se- kötüdür.

Rüyanızı ücretsiz yorumlatmak ve rüya uygulamamızı indirmek için lütfen Buraya Tıklayın

Rüyada öldüğünü görmek videosunu izlemek ve dinlemek için lütfen Buraya Tıklayın


“Ruyada Ölü, Ölüm, Öldüğünü ve Ölmüş Birini Görmek: Modern Tabirler” konusunda 9 mesaj

 1. Rüyada ölmüş babam eve geliyordu çok seviniyordum gözümü ondan ayırmıyordum o kadar özlemişmki sonra benden 1000 lira para istiyordu maaşımdan da o kadar para kalmıştı hepsini veriyordum sonra 500 tl istiyordu onu da annemden alıp veriyordum sonra 3000 daha istiyordu annem ne yapacakmış sor bakim parayı diyordu o da suyu parayla içiyorum orda diyordu uyanıyordum. Yorumlarsanız sevinirim.

 2. Selam aleyküm..vefat etmiş erkek kardesimi gördüm orman gibi yerdeyiz birşeyden saklaniyoz orda yatmak durumundayız ilk önce uzermize örtmeye bişey yok üşür gibi oluyoruz sonra birbizimi ze sarılıp onu ısıtmaya çalışıyorum daha sonra yattığımiz yer yatak oluyor üzerimize örtüp ormnanda uyumaya calisyoruz ..bı karışıklık var çok anımsamıyorum ama biz ormanda saklaniyoruZ vefat eden kardeşimle …o. Hep uyur gibi.guluyor çok konuşmuyor uyumak istiyor…rüyamı yorumlarsanız çok sevinirim Allah razı olsun

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Enes kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İsteklerinizin gerçekleşeceğine, helal kazanca, ihtiyacı olanlara yardım edilmesi gerektiğine, bütün kötülüklerden uzak olarak hayatınızı sürdüreceğinize, rızık bolluğuna, kaybolmuş bir eşyanızı bulacağınıza, bir süre sonra bir müjdenin ve sevilen birinin geleceğine, önünüzde hayırlı bir yol açılacağına işarettir…

  2. Staj yaptigim yerde cok sevdigim bi amca vardi ruyamda onun torunu ya da oglu. Kucuk bi cocuk goruyorum evimde yanimda annem de var. Bu cocuk normalde olmus ama gelip benmle konusuyo anne soruyorum gercekten bu cocuk olumu oda evet falanin oglu dio oldu diyo. Bu cocuk bana birsuru sey anlatio ve nasil oldugunu de anlatio. Sonra televizyon gibi biseyde bu cocugun nasil oldugunu goruyoruz 2 kadin ve 2 erkek var bunlar tartisirken biri silah cekio ve bu kucuk cocuga deyiyo kursun anlamadigim bi sekilde cocuk benim kucagimda vuruluyo.
   Cocuk bana anlattikca ben agliyorum. Boyle gaybi bilgilerden bahsedio diorm bu cocuk nasl bilio. Sonra soruyorum sen mehdiyi bilirsin ozamn diyorum. Kim bilior msn. Once cevap vermio. Sonra sen taniyorsun onu diyo. Konhsmalarn hepsinj hatrlamiorm cocuk kayboluo. Yanimda kardesimi ve abimin kizini yegenemi ikisi birlkte ayni yatakta yatarken goruorm ikiside afadersinz bikinili. Uzerlerindeki yorgani kaldrp gorunce kiziorm boyle yatarsanz 3 harfliler basar sizi diorm 3 harfli demiorm aslnda ismini soyluorm. Sonra ablam dioki hadi gidelm anlatalm bunlari amcaya (kan bagi ile deil basta bahsettigm amca) normalde ablam kapali ama ordaki ablam acik. gercekte oyle bi ablam yok hatta ordaki ablam unlu biri. O amcanin evine gidiorz kapida 2 adam var iceri giriorz . Ablam iceedeki 2 kadinada kardesimin amcamiza anlatacagi bisy vardio bnde onlar duymadan ablama ben nasl anlatirim diorm iceri giriyorux evin ici ve disi cok guzl ici disindanda guzl cok buyuk. Girdigmzde evin hanimi orta yasli teyze ogluna seslenio donup arkama bakiorm oglu tekerlekli sandalyademis sakat yani uzuluorm acaba bu amcanin oglu mu diye. Uyaniorm sonra. Burda bahsettigim ablamn sac rengi ve sakat oglanin sac rengi turuncu. Oglaninki daha koyu

  3. 1001 Rüya Tabiri

   Azra kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İyi bir habere veya olaya, beklenmeyen bir yerden elinize para geçeceğine, şu anda yaptığınız işte ya da ilerde yapmayı düşündüğünüz bir işte karşılaştığınız zorluklar karşısında saygın biri tarafından kollanıp gözetileceğinize, yakında başka iyi bir haber alacağınıza, yakında evleneceğinize işarettir…

 3. Selamun aluykum bir ruya gordum ve
  cok korktum yavruma bisey olursa diye.hayir ruyadir insallah.şöyle ki Rüyamda bir komşumuzu gördüm kendisi yaşarken carsafliydi ruyamdada çarşaflı haldeydi kalabalik yemek verilen bir ortamdayiz oturmuş masada ayşe abla da yemek yiyordu ben geldim ayni masaya oturdum onu görünce de biribirimize önce selamlaşip salavatlasacak gibi el uzattik sonra o bana doğru geldi sarılıp özlemle ağladık.ben daha çok ağlıyordum. sonra böyle insanların olduğu tarafa donup yuzumu tutup onlara cevirip böyle daha guzel olmus dedi o sırada ben şal takmisim onu diyor hissi oluştu bende o sirada aglama falan yoktu..bir de o ağladığımız andaki kısımda bana yavrumu alma diyecek nerdeyse gibi bisey dedi bn çok şaşırdım korktum yanımızda masa da annemde varmis ona dondum ne diyor gibisinden annemde bana bakti hic bisey diyemedi.ne anlama geliyor.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Hatice kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Birtakım dedikodulara uğrayacağınıza, mücadeleli ve tartışmalarla dolu bir döneme gireceğinize, mal kaybına, her türlü düşmana, mutlu olacağınıza, umutlanacağınız olaylarla karşı karşıya geleceğinize, çevresi geniş güçlü birinden yardım alacağınıza, iş yaşamında başarılara işarettir…

 4. Selam Aleyküm ben rüyamda bir yerde yabancı bir ölü kadın gördüm kadın eski zamanlarda ölmüş bir kadındı ve üzerinde değerli eşyalar vardı kolye veya küpe gibi ve ben o eşyayı alsam mı diye düşünüyordum

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.