Rüyada Ölü, Ölüm, Öldüğünü Görmek

Ruyada bir olu gormek veya bir ölünün kendisine bir şey haber verdiğini görmek, o şeyin aynen gerçekleşmesine işarettir. Bir ölünün üzerinde tac, hâle (parlak ışık), döv­me vb. süsler bulunduğunu, yahut bir taht üzerinde oturduğunu görmek, onun ahirette çok iyi durumda olduğuna; bir ölünün arkasında yeşil elbise görmek onun şehit olarak öldüğüne; bir ölüyü güler yüzlü, ancak sessiz ve sakin görmek, ölünün kendisine hayır gönderilmesine razı olduğuna işa­rettir.

Bir ölünün sinirlenip öfkelendiğini görmek vasiyetinin yerine getirilme­diğine; bir ölünün güldüğünü ve sevinçli olduğunu görmek ona güzel ve kabul olunur bir dua ve sadakanın ulaştığına; bir ölüyü güzel bir durumda ve yeni elbiseler giyinmiş olarak görmek durumunun iyi olduğuna, imanlı olarak öldüğüne; bir ölünün bir mescitte dirildiğini görmek onun azaptan kurtulduğuna işarettir,” demiştir.

Rüyada Öldüğünü Görmek, Ölmüş Birini Görmek

Ölülerle beraber yaşadığını gören uzak bir yere yolculuğa çıkar, ölü­nün güldüğünü, sonra da ağladığını görmek onun müslüman olmayan bir toplumda öleceğine delalettir. Bir ölünün yüzünün siyah olduğunu gör­mek, onun imansız olarak öldüğü anlamına gelir.

Rüyada öldüğünüzü görmek, hayatta bir çok kötülük ve ta­lihsizliklerle karşılaşacağınıza, ölmüş bir kadın veya erkek görmek, çok sevdiğiniz bir dostunuzu ebediyen kaybedece­ğinize, bir ölünün tekrar dirildiğini görmek, çok önemli bir haber alacağınıza, hasta bir kimsenin kendisini ölmüş gör­mesi, hastalığının kısa zamanda geçeceğine işarettir.
ÖLÜ GÖMMEK: Rüyada ölü gömmek hayırlı bir haber alına­cağına işaret olarak kabul edilir.

 • ÖLMÜŞLERİ ANMAK- Rüyanızda ölmüşleri anmak için bir törene katılmanız; eski bir dostunuzun sizi ziyarete geleceğine, iş ve arkadaş konusunda bir tercih yapmak zorunda kalacağınıza, hatıralarınızı tazeleyeceğinize, ulusal bir toplantıya katılacağınıza yorumlanır.
 • ÖLÜ- Rüyada ölü görmek; genellikle evinize bir diri gelece­ğine yorumlanır. Bu dirinin bir hayvan olması ihtimali de vardır. Ölüyü taşımanız, bir suçu üzerinize almak zorunda olacağınıza de­lâlet eder. Ölünün dirilmesi; hayatınızın bir değişikliğe gireceğine, belki hasta olmanız ihtimaline yol açabilir. Ölüyü öpmek; hasret ka­vuşmasına yorumlanmıştır.
 • ÖLÜM- Bir insan rüyasında ölüp de tekrar dirilirse gayeleri hasıl olur.
 • ÖLÜ — Aileden birisinin öldüğünü görmek onun çok yaşayacağını veya aile efradından birisinin çocuğu olacağına işarettir.

Rüyasında öldüğünü ve sevdiklerinin etrafında ağ­ladıklarını, yıkandıktan sonra gömüldüğünü görmek, rüya sa­hibi için, dindeki fesada, eğer gömülmezse iyi ameline işaret eder. Rüyada ölmüş ve tabuta konularak cenazesini kaldırılmış halde görmek, şan ve şerefe delalettir. Öldükten sonra tekrar yaşadığını gören kişi, günah işler ve sonra tevbe eder. Rüyada, birisinin “sen hiç ölmeyeceksin” denildiğini görmek, şehadetle tabir edilir. Öldüğünü ama kimsenin kendisi için ağlamadığını görmek, evinin bir tarafinın veya mülkünün bir kısmının harap olacağını gösterir.
Devlet yöneticisinin rüyasında vefat ettiğini görmesi, yö­nettiği memleketin harap olmasına delalettir.
Bir rivayete göre ölüm rüyası, borçtan kurtulmak, yolculuk arzu ediliyorsa yolculuk yapmakla tabir edilir. Bir başka görüşe göre elinden malı gider, evi yıkılır.

Öldüğünü ve üzerinde hiç elbise olmadığını görmek, şid­detli fakirlikle yorumlanır.
Öldükten sonra yüksek bir yere gömüldüğünü gören, ra­hata erişir. Bir rivayete göre akrabadan hayır görür.
Issız bir yerde yalnız olarak ölmüş olduğunu görmek hayır değildir. Bu rüya, gurbette bir akrabası olan için, onun felake­te uğradığına işaret eder.

Bir rivayete göre de, rüyasında öldüğünü ve yüzünü buru­şuk ve kızgın şekilde görmek, dünyada darlığa ve ahirette hela­ke işarettir. Eğer yüzü mütebessim ise hayra delalettir. Rüyada bir alimin vefat ettiğini görmek, orada ilmin itibar görmediğine işaret sayılır. Rüyada oğlunun öldüğünü görmek, düşmandan emin ol­makla tabir edilir. Kızının öldüğünü görmek, bir arzusundan vazgeçmek şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada yaşayan bir kimsenin öldüğünü gör­mek; o kimsenin ömrünün uzun olmasına işaret eder. İn­sanın tanıdığı bir ölüyü görmesi mutluluğa tâbir olunur.
Ölü bir kimsenin tabağından yemek yediğini görmek; topraktan hazine bulmaya yahut işinde yüksek kazanç elde etmeye işaret eder. Çiftçi bir kimsenin bu rüyayı görmesi mahsûlünün çok olmasına ve senenin bolluk içerisinde geçmesine delâlettir.

Rüyada öldüğünü ve bir gurup insanların omuzların­da götürüldüğünü ancak defn edilmediğini gören kimse düşmanını kahreder ve eline mal geçer. Ölü bir kimseyi güzel bir şekilde, beyaz ve yeşil elbiseler içinde, sevinçli ve mutlu görmek; o ölünün ahiret- te nimetler içerisinde olmasına ve mertebesinin yüksek­liğine delâlet eder.

Bir ölünün kendisiyle ağız dalaşında bulunarak kavga ettiğini görmek günah işlemeye; bir ölünün yakışıksız sözlerle kendisine nasihat ettiğini görmek rüya sahibinin günah işlediğine; bir ölünün kendisini dövdüğünü görmek günahkâr ve isyankâr olduğuna; bir rivayete göre seferden hayra, borcunu ödemeye veya elinden çıkmış bir şeyin tekrar geri dönmesine de­lalet eder.

Bir ölünün zengin olduğunu görmek, Allah katında kurtuluşa; bir ölü­nün fakir olduğunu görmek, yukarıdakinin aksine; bir ölüyü çıplak ve gizli yerlerini (avret yerini) açık görmek dünyadan çıpiak (eli boş) olarak ayrıl­dığına; hayır yapmadan gittiğine; eğer ölü hayır sahibiyse, ahirette rahat ettiğine; bir çok tanıdık ölünün kabirlerinden kalkıp sevinçli bir durumda ol­duklarını görmek, ölmüş sandığı işlerinin yeniden canlanmasına ve bun­dan da hayır ve fayda görmesine; talihinin ve durumunun düzelmesine; o ölüyü üzgün, elbiseleri eski ve pejmürde görmek, eğer evlat ve torunları varsa onların fakirleşeceklerine, birer suçlu olacaklarına işarettir.

Rüyada Ölü Görmenin 1001 Anlamı

Tanıdık olmayan birçok ölünün kabirleri üzerinde ayakta durduklarını görmek, o bölge insanlarının şiddetle karşılaşacaklarına ve içlerinden mü­nafıkların (iki yüzlü insanlar) çıkacağına, inançsız bir ölüyü gayet iyi du­rumda görmek evlat ve torunlarının durumlarının iyi olduğuna, yahut imanlı olarak ölmüş olduğuna; bir ölünün üzerinde kirli elbiseler içinde ve­ya hasta halinde görmek Allah’a karşı sorumlu olduğuna, bir ölünün iyi bir işle uğraştığını görmek onun ahirette iyi durumda olduğuna; eğer kötü bir işle uğraşıyorsa durumunun kötü olduğuna işarettir.

Karnından şikayetçi olduğunu görmek evlat ve akrabalarının hakkın­dan sorumlu olduğuna; ayağından şikayetçi olduğunu görmek malını Al­lah rızasına aykırı bir şekilde harcadığından azarlandığına; baldırından şi- kayetçiyse akraba ve sevenlerine karşı ilişkilerini kesmekten sorumlu ol­duğuna işaret eder.

Rüyada Hasta Olduğunu Görmek - Diyanet
Rüyada Hasta Olduğunu Görmek – Diyanet

Neresi olduğunu bilmediği bir yerde bir ölünün kendisini çağırdığını ve buna uyarak birlikte gittiğini görmek ölümüne, bir ölüye gideceği yere ka­dar refakat (eşlik) edip, ölünün girdiği yere girmediğini görmek ölüm dere­cesinde hastalanıp, sonra kurtulmaya, bir ölünün arkasından yabancı bir eve girdiğini ve oradan çıkmadığını görmek ölümüne delalet eder.

Ruyada Bir Ölünün Dirildiğini Görmek

Büyükbabanın veya büyük büyükbabanın yahut anneannenin dirildi­ğini görmek rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına, işlerinin yolunda gi­deceğine, talihinin düzgün olacağına işarettir. Anne ve babasının dirildiği­ni görmek iyidir. .Oğlunun dirildiğini görenin karşısına ummadığı yerden bir düşman çıkar. Kızının dirilmesi pek iyidir. Bazı ölmüş kadınların dirilmesi pek iyidir. Bazı ölmüş kadınların dirilerek yanına geldiklerini görmek dün­yanın yüzüne gülmesine ve hayra, mal ve mülk sahibi olmaya delildir.

Birtakım ölülerin dirilip beyaz elbiseler giyindiklerini görmek rüya sa­hibinin dindarlığına; eğer arkalarındaki elbiseler kırmızıysa günah ve dün­ya lezzetleriyle uğraştığına; eğer elbiseleri siyahsa servet ve zenginliğine; eğer elbiseler kirli ve yırtıksa rüya sahibinin günah işlediğine, bir rivayete göre o ölülerin günahkâr olduklarına; bir ölünün, içinde hiç namaz kılma­dığı bir yerde namaz kıldığını görmek yaşarken hayırlı fiillerinden dolayı sevap ve mükafat elde ettiğine; ölmüş bir vali veya memurun dirilerek ye­niden makamına geçtiğini görmek evlat ve torunlarından birinin o ilin me­murluğuna yahut valiliğe geleceğine delalettir.

Bir ölünün dirilerle beraber namaz kıldığını görmek onların yani yaşa­yanların ibadetlerini aksattıklarına; bir ölüyü başından şikayet eder gör­mek onun anne ve babasına karşı hatasından kendisini sorumlu hissetti­ğine, anne ve babasında şikayetçi olduğunu görmek onun birikmiş malın­dan veya karısının nikâhından sorumlu olduğuna; elinden şikayetçi oldu­ğunu görmek erkek kardeşinden, ortağından veya yalan yere yemin et­mekten sorumlu olduğuna; böğüründen şikayetçi olduğunu görmek karısı­nın hakkından sorumlu olduğuna işarettir.

Ünlü İslami Rüya Tabircilerine Göre: Ruyada Ölmüş Birini Görmek

Rüya tabircilerinden Kirmanî: “İnsanın tanıdığı bir ölüyü görmesi se­vinç demektir. İnsanın gördüğü rüyaların en iyisi anne ve babasını yahut atalarını yada akrabalarından birini görmesidir. Ne şekilde olursa olsun babasının geldiğini görmek -üzerinde ayıplanacak bir şey olmadan- eğer rüya sahibi ihtiyaç sahibiyse Allah ona rızık verir, gurbette bulunan bir ya­kını varsa döner, hastaysa iyileşir, üzüntü ve kederliyse bunlardan kurtu­lur.

Tanıdığı bir ölüyü ve onun kendisine selam verdiğini gören, o yıl ölür. Kendisinin ve ölünün kurtuluşuna, hayrına da delalet eder. Bir melik, vali veya memurun yeniden dirilip önceki gibi işleri yürüttüğünü görmek ya onun sülalesinden birinin onun ismini taşıyanlardan birinin ya da ona ve­kalet eden yani onun adına işleri yürüten birinin işlerin başına geçmesi an­lamına elir. Bir rivayete göre başlarındaki vali ve memurun ahlâk ve karak­teri iyi olur.

Firavunlardan birinin dirilerek yeniden makamına oturup yetki ve ka­rar sahibi olduğunu görmek ya o şehirde yaşayanların durumlarının deği­şeceğine ya kendilerini yöneten idarecinin ahlâk ve karakterinin değişece­ğine veya kaba ve sert birinin o ile vali olacağına işarettir.
Bir ölünün yorganının altına girdiğini gören hastalanır, sonra iyileşir.

Ruyada Ölmüş Birinin Dirilmesi

Bir ölünün dirildiğini görmek, ölü özellikle güler yüzlü bir görünümdeyse, bir yerden iyi bir haber almaya ve sevince delalet eder. Ölmüş babasının dirildiğini görmek -yüzü güleç ve elbisesi temizse- zenginlik, talih, değer ve dileğini elde etmeye, işlerin yolunda gitmesine işarettir. Eğer kısık yüzlü ve üzgünse, elbiseleri eski ve kirliyse işlerin yo­lunda gitmemesine, sıkıntı ve darlığa delalettir. Ölmüş annesinin canlanıp yeniden yaşadığını görmek, şiddetten son­ra rahata, ölmüş eşinin yaşadığını görmek fakirliğe, ölmüş oğlunun tekrar yaşadığını görmek düşmanını affetmeye işarettir.

Ölmüş kızının yaşadığını gören gam ve kederden sonra sevinçli olur, bir kadın ölmüş oğlunun yaşadığını görse kız doğurur. Ölmüş kızının diril­diğini görse bir erkek çocuk doğurur. Bir kadın ölmüş kız kardeşinin yaşa­dığını görse zayıflığı gider ve güçlenir. Bir kadın erkek kardeşinin yaşadı­ğını görse kaybolan herhangi bir yakını veya bir eşyası geri gelir. Garip ve ölmüş birinin dirildiğini görmek, o ölünün durumunun iyi olduğuna işaret­tir. Bir ölünün dirildiğini görenin sayesinde inançsız bir kimse müslüman olur.

Ruyada oldugunu Gormek-oldurmek-Ne Demektir-islami Ruya Tabirleri sozlugu ansiklopedisi-diyanet ruya tabiri
Ruyada oldugunu Gormek-oldurmek-Ne Demektir-islami Ruya Tabirleri sozlugu ansiklopedisi-diyanet ruya tabiri
 • Mağripli Cabir bu konuda şunları söylemiştir: Anne ve babasının di­rildiğini ve onların güler yüzlü olduklarını görmek kişisel işlerinde hata yapmaya, erkek kardeşinin dirildiğini görmek güçlenmesine, kız kardeşi­nin dirildiğini görmek çok sevinmeye, amca veya dayısının dirildiğini gör­mek şan, şeref ve onurunun artmasına, dostlarından birinin hayata dön­düğünü görmekse sevinçli haber duymaya delalet eder.”
 • İsmail Eş’as’a göre ruyada olu gormek: “Bir ölünün namazda ayakta durduğunu görmek onun hayattayken çok ibadet yaptığına, bir ölünün canlanarak sağken namaz kıldığı yerde namaz kıldığını görmek sonunun güzel olduğu manasına ge­lir,” demektedir.
 • Ebu Sait El Vaiz’e göre rüyada ölü görmek: bir ölünün dirildiğini gören kurtuluşa erer ve beklemediği bir yerden kendisini sevindiren bir şeyle karşılaşır.
 • İbn-i Şirin’e göre ruyada birinin dirilmesi şu anlama gelir: “Bir ölünün dirildiğini ve kendisine “Sen ölü müsün?” diye sorulduğunda, “Hayır ben diriyim,” dediğini görmek, o ölünün ahirette du­rumunun iyi olduğuna, bir ölünün rahat bir şekilde evine girdiğini görmek, sevaba, sadakaya ve ölü için yapılan duanın kabul olmasına; bir ölünün dirilerek evine gelip yanına geldiğni ve kendisine seslendiğini görmek se­lamete (iyiliğe), beden sağlığına, talih düzgünlüğüne ve muradına erme­ye; ailesinden ölen birinin kendisiyle kavga ettiğini görmek, bir dostunun kendisine darılacağına işarettir.

Bir ölünün kendisini çağırdığını gören çok yaşar. Bir ölünün uykuda olduğunu görmek onun rahat olduğu anlamındadır. Tanıdık bir ölünün ikinci kez öldüğünü ve üzerinde ağlanıldığını göre­nin ailesinden biri ya evlenir yada akrabalarından biri ölür. Bazı rüya tabircilerine göre tanıdık birinin ikinci kez öldüğünü görme­de eğer ağlama, feryat, figan, yani şivan yoksa evliliğe; eğer şivan varsa akrabasından birinin ölümüne işaret eder.

Bir ölünün denizde, derede veya göl gibi bir suda boğulduğunu gör­mek o ölünün cehenneme girmesine, ölülerin mezarlarından kalkıp evleri­ne döndüklerini görmek hapiste bulunanların salıverilmesine ya da paha­lılık ve kıtlıktan sonra bolluk ve berekete işarettir.

rüyada birini hasta görmek
Hasta Yatan Birini Görmek Ne Demek?

Rüyada Öldüğünü Görmenin Modern Tabiri

 1. Bir ölünün durumunun bozuk olduğunu, inlediğini görmek ilmini, bilgi­sini kötüye kullanmış olmasına ve kötü fiillerinden dolayı cezalandırıldığı anlamına gelir.
 2. Eğer ölü baş ağrısından inliyorsa dünyada kibirlendiği için cezalandırıldığına;
 3. eğer gözlerinin ağrısından inliyorsa dünyada insanla­rın ailelerine göz dikmesinden dolayı cezalandırıldığına;
 4. Eğer inlemesi dil acısındansa dünyada gıybet yaptığı için ceza çektiğine;
 5. Kulak ağrısından inliyorsa sağlığında küfürlü sözler dinlediğinden cezalandırıldığına, el ağ­rısından inliyorsa kardeşlerinin arkadaşı veya ortaklarına ihanet ettiği için ceza gördüğüne;
 6. Böğür (göğüs) ağrısından inliyorsa yaşarken eşlerine zulmettiği­nin cezasını çektiğine;
 7. Karın sancısından inliyorsa dünyada ailesi ve ço­cuklarına karşı kusurlu davrandığı için cezalandırıldığına;
 8. Üreme organının ağrısından inliyorsa yaşarken hazarda ve seferde (kendi vatanında veya başka yerlerde) işlediği kötü fiillerinden dolayı cezalandırıldığına delalet eder.

Rüyada Ölü Birini Görmenin Diyanet Tabiri

Bir ölünün aniden öldüğünü veya öleceğini haber verdiğini görmek o kimse ve rüya sahibi için hayır sayılmaz. Bir rivayete göre aniden ölür. Birtakım ölülerin bir yerde oturup bir şey yediklerini görmek o nesne­nin pahalanacağına işarettir. Bir ölüyü sarhoş görmek, rüya sahibi ve o ölü için hayır değildir.

Mağripli Cabir: Bir ölünün yemeğinden yediğini gören topraktan ha­zine bulur. Bir ölünün boynunu kestiğini gören -eğer salihlerdense- halk onun vasıtasıyla tövbekâr olur. Bir rivayete göre biriyle tartışarak onu yener. Bu rüyayı bir hükümdar veya hükümdara vekâlet eden biri görse esir ve mahkûmları serbest bırakır,” diyor.
Cafer Sadık (r.a.) göre rüyada bir ölü görmek: “Bir ölüye yol gösterdiğini gören ilim ve hikmet sa­hibi olur. Yolunu şaşırmışlardan bir grup da onun sayesinde kurtuluşa erer. Ölüyü dirilttiğini gören derici olur. Bir ölüyle minder üzerinde oturup kucaklaştığını gören çok yaşar. Bir ölünün kendi yerine oturduğunu gör­mek hayra yorulmaz. Eğer memursa görevinden alnır, yahut ölür. Bir ölü­nün bir kadınla evlendiğini görmek o kadının ölümüne işarettir. Bir ölünün kendisine ağır bir şey yüklediğini gören günah yüklenir.

Şehit Asker Görmek
Şehit Asker Görmek

Bir ölünün atına bindiğini; kılıcını kuşandığını veya elbisesini giydiğini görmek hayra yorulmaz. Bunların hepsi hüsrana (hayal kırıklığına), sapık­lığa delalet eder. Bir ölünün koştuğunu görmek rüya sahibinin afet ve be­ladan kurtulacağına işarettir. Bir ölünün kalede olduğunu görmek büyük korkuya karşı güvende olacağına ve kurtuluşa işarettir. Bir ölünün şarkı söylediğini görmek hayır değildir, demiştir.

 • Bazı rüya tabircileri, bir ölüyü kötü bir durumda ya da kötü bir fiil işler­ken görmek dünyadayken umduğuna ahirette de sahip olamadığına,
 • bir ölüyü güzel elbiseler giyinmiş görmek tanrının ondan razı olduğuna;
 • çirkin ve pis elbiseler giyinmiş görmek tanrının rızasına eremediğine;
 • bir ölünün hacca gittiğini görmek onun ahirette mutlu olduğuna,
 • bir ölüde bulunması mümkün olmayan bir şeyi görmek şaşkınlık ve hayret verici bir durumun ortaya çıkmasına, bir rivayete göre rüya sahibinin faydasına de­lalet eder, demişlerdir.
 • Bir ölünün herhangi bir sanatla uğraştığını görmek -eğer uğraşılan sanat halkın beğenisini kazanmışsa- iyidir, -eğer iyi bir sanat dalı değil­se- kötüdür.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


“Rüyada Ölü, Ölüm, Öldüğünü Görmek” üzerine 243 yorum

Rüyanızı yazın, yorumlayalım