Rüyada Mektup Görmek, Almak Okumak Ne Demek? Diyanet Rüya Tabirleri

Mektup gormek veya ruyada postacıdan bir mektup aldığınızı gormek, bir sevdiğinize mektup yazacağınıza, erkekler için, bu ruya makamında yükseleceğine, kazancının artacağına, çalışan kadınlar için, ev işlerinde ve iş yerinde iyi huylu olarak tanınıp sevileceğine İşaret olarak kabul olunur. Genel olarak iletişimi ve sağlıklı haberleşmeyi simgele­yen mektup, başka insanlarla ilgili duygu, düşünce ve sezgilerimizden de izler taşıyabilir. Rüyada birinden mektup aldığımızı görüyorsak, o kişinin sağlık durumuyla ilgili endişelerimizi dile getirmiş olabileceğimiz gibi, ona duyduğumuz sevgi ve ilgiyi de vurgulamış olmamız mümkündür.

Rüyada Mektup Görmek

Rüyada görülen mektup: muradın kabulüne, işleri tamamlamaya işaret eder. Ruyada güzel yazılı bir mektup gormek, güzel ve müjdeli bir habere işaret eder. Rüyada görülen mektup, müjdeli bir habere, rızka, arzuların yerine gelmesine ve korkulan şeylerden emin olmaya işaret eder. Bir mektup yazıp bitiren, başladığı işi ta­mamlar, hâceti yerine gelir. Mektubu yarım bırakmak, bunun tersidir. Kendisine bir mektup verildiğini gören, her bakımdan hayra ve kuvvete nâil olur. Halka mektup dağıtan, onlara iyilik eder. Yazısız mektup hayır değildir. Mektubun içinde kötü bir şey yazıyorsa rüyâ iyi değildir.

Bir mektup gormek; yazıp tamamladığını gören başladığı bir işi bi­tirir ve ihtiyacını karşılar. Şayet mektubu tamamlayamaz ya da tamamla­makta zormanırsa işlerinde güçlüklerle karşılaşır. Kendisine bir mektup verildiğini gören her istediğine sahip olur. Bir rivayete göre, mektup hayır­dır. Mektup kapalı ise gizli habere, açıksa meşhur habere, mühürlüyse ha­berin doğru olduğuna işarettir.

Kendisine bir şeyin teslim edilmesiyle ilgili bir mektup verildiğini göre­nin eline mal geçer. Bir padişah tarafından kendisine bir mektup verildiği­ni veya bir padişahın kendisine bir mektup gönderdiğini gören eğer layık­sa büyük bir makama geçer, layık değilse her durumda hayır ve iyilik bu­lur. Kendisine saygı ve bağlılığı içeren bir mektup aldığını gören mal ve mülk sahibi olur. Halka mektup yazıp gönderdiğini gören insanlara iyilikte bulunur, gur­bette bulunan bir yakınından içinde yazı bulunmayan beyaz bir mektup al­dığını görmek iyi değildir. Bir rivayete göre beyaz ve yazısız mektup iki şe­kilde tabir olunur, Bir şey istemek veya isteğini elde edememek.

Diyanet Rüya Tabirlerine Göre: Rüyada mektup almak vermek yazmak

Ünlü rüya yorumcusu Kirmani’ye göre: Kendisine bir ölü tarafından mektup gönderildiğini görmek sevindirici bir haber almaya delalet eder. Sağ elinde yazılı bir kağıt görmek, o yılın bolluk ve bereket yılı olaca­ğını gösterir. Birine mühürlü bir mektup gönderildiğini, gönderilen kişinin- se mektubu almayarak iade ettiğini gören işlerinde başarısızlığa uğrar, tüccar ise zarar eder. Sol elinde yazılı bir kağıt gören, yaptığı bir işten do­layı pişman olur. Bir rivayete göre sol elinde yazılı kağıt görmek zina yo­luyla sahip olunan çocuğa veya meşru olmayan yolda kazanılan servete işarettir. Mektup mühürlüyse doğrunun kabul edileceğine işarettir.

Altı mühürlü yukarısı ünvanlı bir mektup görmek sevinmeyi gerektire­cek hayırlı bir haber demektir. Eğer mühürlü değil de zarflanmış ve sarılı ise hüzün anlamına gelir. Böyle bir zarfı açtığını gören üzüntü ve sıkıntı­dan kurtulur. Kendisine kimden geldiği belli ve zarflanmış bir mektup geldiğini ve açmadığını gören dışarıdan iyi göründüğü halde aslında hiç de iyi olma­yan bir işle uğraşır. Üzeri mühürlü ve adres yazılı uzun yazılmış bir mek­tup bulup mührünü açarak okuduğunu gören mevki sahibi olur, eğer mev­ki ve makam sahibi olmaya uygunsa vali olur, bu görev ve makamlara uy­gun değilse kadir ve kıymeti artar.

İslami Rüya Tabirlerine Göre: Rüyada Mektup Yazmak, görmek, almak, vermek

Ebu Sait El Vaiz’e göre: Rüya sahibinin, okur yazar olmadığı halde, kendini okur yazar görme­si şöhret ve servetinin artacağına, bir rivayete göre ecelinin yaklaşmış ol­duğuna işarettir.
Cafer Sadık (r.a.) göre: “Belirtilen bu özelliklerden birini mektupta yazılı görmek arzu ve isteklerine ulaşmakla, aksi ise bunların zıddı ile tabir olu­nur,” demiştir. Mektup kitapları görmek ve okumak, hüküm­dar ve devlet büyükleri yanında kâtip olmaya delalet eder.

 • Mektup verilmek: Kendisine bir mektup verildiğini gören kimse, o sırada neye muhtaçsa ona kavuşur.
 • Rüya­da birine mektup yollamaksa, o insanla ilgili önem­li bilgilere sahip olduğumuz anlamına gelir; o kadar ki, bu bilgile­ri onunla da paylaşmak ve onu haberdar etmek istiyor olabiliriz.
 • Bir diğer yoruma göre birine mektup yollamak, en kısa sürede o insanla görüşme isteğimizi ifade eder.
 • Zarfı açılmamış, kapalı bir mektup, henüz farkına varmadığımız duygu ve düşüncelerimizi simgeler.

Mektup Almak, Vermek Mektup Gelmesi Ne Demek?

Bir mektubun kendisine verildiğini görmek, maddi ve manevi yönden kuvvetlenmeye işaret eder. Mektup aldığını görmek, genel­likle kişinin halihazırdaki yaşam biçimiyle ilgili, dikkat edilmesi gereken bir durumun habercisi olarak yorumlanır. Rüyada başkasına mektup gönderdiğini veya başkasından mektup gelmesi görmek, büyük bir makama alâmettir. Mektupta iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak gibi iyi şeyler varsa kadir kıymetin yüksekliğine ve ihtiyaçların karşılanmasına alâmettir. Rüyanızda birinden bir mektup alıyorsanız; Çok yakın bir zamanda alacağınz bir habere fazlasıyla memnun olacağınıza, sevineceğinize, iş sahibi olacağınıza işarettir. Gurbette bulunan bir yakınından mektup aldığını görenin ya yakınının kendisi ya da bir haberi gelir.

Dini Rüya Tabirleri Yorumcularına Göre: Rüyada Mektup

Sevdiğinizden ya da uzun zamandır haber alamadığınız bir dostunuzdan mektup geleceğine işarettir.

 • Kendinizi mektup yazarken görmek: Mektup görmekle izah edildiği gibi yorumlanır.
 • Açık mektup görmek: Sevineceğiniz ve mutlu olacağınız bir habere işarettir.
 • Kapalı mektup görmek: Önemli ve sır dolu bir haber alacağınız anlamına gelir.
 • Mühürlü mektup görmek: Alacağınız haberin doğru olacağı anlamına ge­lir.
 • Mektup yazıp postaladığınızı görmek: Elinizdeki bir işi zor da olsa bitireceğinize işarettir.
 • Yazdığınız mektubu postalamadığınızı görmek: Elinizdeki işi bitiremeyeceğinize işarettir.
 • Elden mektup almak: Yardım­sever bir kimseden iyilik göreceğinize işarettir.
 • Birine mektup verdiğini­zi görmek: Verdiğiniz insana iyiliğinizin dokunacağı anlamına gelir.
 • Uzaklardaki bir yakınınızdan mektup aldığınızı görmek: Kısa bir zaman­da bir yakınınızın konuk olarak geleceğine işarettir.

Ruyada Mektup Gormenin 1001 Tabiri

Genel olarak iletişimi ve sağlıklı haberleşmeyi simgele­yen mektup, başka insanlarla ilgili duygu, düşünce ve sezgilerimizden de izler taşıyabilir. Rüyada birinden mektup aldığımızı görüyorsak, o kişinin sağlık durumuyla ilgili endişelerimizi dile getirmiş olabileceğimiz gibi, ona duyduğumuz sevgi ve ilgiyi de vurgulamış olmamız mümkündür. Rüya­da birine mektup yollamaksa, o insanla ilgili önemli bilgilere sahip olduğumuz anlamına gelir; o kadar ki, bu bilgile­ri onunla da paylaşmak ve onu haberdar etmek istiyor olabiliriz. Bir diğer yoruma göre birine mektup yollamak, en kısa sürede o insanla görüşme isteğimizi ifade eder. Zarfı açılmamış, kapalı bir mektup, henüz farkına varmadığımız duygu ve düşüncelerimizi simgeler.

Mektup Okumak Ne Anlama Gelir?

Mektup Okumak: Rüyada bir kitap ya da dergi okumak, bilgi ve enformas­yona ihtiyaç duyduğunuzu gösterir. Bir mektup okumaksa, her­hangi bir konuda haber alma ihtiyacı içinde olduğunuzu vurgu­lar. Bir belgeyi, listeyi ya da çizelgede yer alanları okumak, yaşamı­nızdaki düzensizliğe bir çözüm bulma isteğinde olduğunuzu ifa­de eder. Bir mektup okumaksa, her­hangi bir konuda haber alma ihtiyacı içinde olduğunuzu vurgu­lar.

Mektup Yazmak Nedir?

Rüyada mektup yazmak veya bir mektubu tamamladığını gören kimse, işinde sonuca ulaşır, ihtiyacı görülür. Yazdığı mektubu bitirememek, tersi ile yorumlanır. Rüyada belli belirsiz ve okunması güç el yazısı görmek; sizden emir ve yönetim alması dereken kimselere meramınızı yeteri kadar anlatamadığınıza; bir duvarda veya bir tahtada el yazısı ile yazılmış yazılar görmek; hayatınızda büyük bir değişiklik olacağına işarettir.

Rüyada Zarf Görmek

Rüyada mektup zarfı görmek, önemli bir sırrı öğrenmeye, herhangi bir evrakı koymak için büyük boyda bir zarf görmek, üstünlük ve öncülük anlamına gelir. Rüyada zarf görmek, arzu ettiği şeye ulaşmaya veya faydalı ilme işaret eder.

Rüyada Pul Görmek

Çoğunlukla maddi değerleri, sık sık da parayı simgeleyen pul, bir mektup zarfına yapışık ve üzeri damgalı olduğunda, resmi bir makamdan alınan onayı ve güçlü binlerinden size yönelen mad­di desteği ifade eder. Bir pul defterindeki koleksiyonunuzsa, biri­kimlerinizin ifadesidir.

Rüyada Postacı Görmek

Rüyada postacıyı görmek, yolculuğa, müjdeli bir habere veya hayra çalışan bir kimseyle tabir olunur. Rüyada görülen postacı, iyi habere ve sevgiliden gelecek mektupa işarettir. Rüyada postacıdan bir mektup aldığınızı görmek, sizinle bir kimsenin şaka edeceğine, posta kutusundan bir mektup aldığınızı görmek, sevinecek bir haber alacağınıza, postacının size bu hafta mektup yok demesini işitmeniz, çok önemli bir şeyinizi kaybedeceğinize yorumlanır. Rüyada şuraya buraya haber taşıyan bir kimse ile karşılaşmak, yeni haberler ve mektuplar alacağınıza yorumlanır. Uzaktan alacağınız habere yorumlanır. Postacıdan mektup almak: Kısa bir zamanda bir yakınınızın konuk olarak geleceğine işarettir.

Rüyada Yazı Yazmak

Rüyasında yazı yazmak, hile ile tabir olunur. Yazı yazan kimse ise hilekâr bir kimsedir. Bazen de yazı yazmak, ele geçecek miras ile tabir olunur. Kitap yazdığını gören bir kimse, haram bir mala kavuşur. Rüyada yazı yazdığınızı görmek, hileye, yazı yazan bir kimseyi görmek, hilekâr bir kimse ile karşılaşacağınıza işaret eder. Kendi yazdığınız bir yazının kötü olduğunu görmeniz, halka hile ve dalavere yaptığını, bundan vazgeçmesi vicdanını rahatlatacağına, bir mektup yazdığını, fakat onu tamamlayamadığını gören kimse, işlerini sona erdirmemiş sayılır. Böyle biri ölürse gözü arkada kalmış demektir.

Rüyada Kağıt Görmek-Rüyada Kağıt Para Görmek www.1001ruyatabiri.com
Rüyada Kağıt Görmek-Rüyada Kağıt Para Görmek www.1001ruyatabiri.com

El yazısı görmek: gökte dumanla yazılmış bir yazı görmek; gerçekleşmesine dünyada hiç bir an bir olasılık bulunmayan istek ve hayallerinizden vazgeçmeniz İçin size bir uyarı olduğuna; el yazısı ile mektup limanız veya görmeniz; işlerinizde bazı değişikler yaparak herkesi şaşırtacağınıza yorumlanır.

Rüyada Kağıt, Sayfa Görmek

Rüyada boş ve temiz bir kağıt, açıklanmamış duyguları, ifa­de edilmemiş düşünceleri simgeler. Eğer böyle bir kağıda yazı ya­zıyorsanız, iletişiminizin azaldığı biri ya da birileriyle bağlantıları­nızı sağlamlaştırmanız ya da yenilemeniz gerekiyor demektir.

 • Ayrıca sessiz ve suskun kalmak yerine, kendinizi daha etkili ifade etmeye çalışmanızda yarar olduğu size anımsatılmaktadır. Rüyada kağıt gören kimsenin ihtiyacı giderilir ve işi görülür.
 • Rüyada kağıt görmek, iyi insanlar için ilim sahibi olmaya, kötü insanlar için cahilliğe işarettir.
 • Rüyada bir kimsenin kağıt verdiğini görmek, o kimsenin arzularını rüya sahibine bildirmesine işarettir.
 • Rüyada yazılı bir kağıdın kendisine verildiğini görmek, bol miktarda para ile tabir olunur.

Diyanet Ruya Tabirleri: Mektup Gormek Ne Demek?

Diyanet yorumcuları der ki; rüyada bir mektup yazıp bitirdiğini görmek, başladığı işi tamamlamaya, istediği şeyin gerçekleşmesine işarettir. Rüyada yazmakta olduğu mektubu yarım bıraktığını veya tamam- layamadığını görmek, yukarıdaki yorumun tersidir. Kapalı mektup, gizli bir habere işaret eder.

 • Bir mektup aldığını görmek, hayırlı bir haber veya müjde almaya, bir göreve getirilmeye işaret eder.
 • Rüyada mektup almak, eşe ve çocuklarından iyilik görmeye, korku ve kaygılardan kurtulmaya işaret eder.
 • Rüyada güzel bir mektup yazıp bunu postaya verdiğini görmek, halktan itibar ve saygı görmeye, ihtiyaçları gidermeye işarettir.
 • Rüyada görülen mektup, gelecek bir habere çağrışım yapar. Bazen üzüntüye, kedere, hasret çekmeye işaret sayılır. Bazen da sevince, mutluluğa, müjdeye yorumlanır. Kimi zaman hastalığa, geçim zorluğuna işaret eder. Kimi zaman da zenginlik, evlilik, iyilik veya kötülük olarak tanımlanır.
 • Bir kimse rüyada bir mektup yazıp tamamladığını görse, rüya sahibinin başladığı bir işi bitireceğine işaret eder. Veya dileğine kavuşacağına yorumlanır. Eğer mektubu bitirmez, güçlük çektiğini görür ise, o kimsenin işlerinde de güçlüklerle karşılaşacağına hükmedilir.
 • Rüyada görülen mektup çoğunlukla iyiliğe yorumlanır.
 • Bir kimse rüyada aldığı mektubun zarfını kapalı görse, gelen haberin gizli olduğuna işaret eder. Eğer zarf açık ise herkesin bildiği bir haber olduğuna yorumlanır. Şayet zarfın mühürlü olduğunu görür ise, gelen haberin doğru olduğuna işarettir.

İslami Ruya Yorumu: Ruyada Mektup

Rüyasında evine postacının mektup vermesi veya postacıdan mektup alması; birisine mektup yazacağına, erkekler için makamında yükselmeye ticaret erbabı için kazancının artmasına, çalışan kadınlar için de bu rüya aynı şekilde yorumlanır.

Rüyanızı ücretsiz yorumlatmak ve rüya uygulamamızı indirmek için lütfen Buraya Tıklayın

Diğer tüm rüya tabirlerini dinlemek veya izlemek için Buraya Tıklayın

“Rüyada Mektup Görmek, Almak Okumak Ne Demek? Diyanet Rüya Tabirleri” konusunda 6 mesaj

  1. merhaba fatma kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Etrafınızda kötülüğünüzü isteyen insanların olduğuna veya olacağına, düşmanlarınızı alt edeceğinize, iyi şansa, işlerinizde başarıyı elde etmek için daha dikkatli olmanız gerektiğine, evde sakinliğe ve rahatlığa, çevrenizde size tuzak hazırlayan birilerinin var olduğuna işarettir… rüyalarınızın hızlı yorumlanmasını istiyorsanız lütfen ücretsiz uygulamamızı kurun linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com.ruya.a1001ruyatabiri.a1001ruyatabiri

  1. merhaba anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Hayatınızda bazı değişikliklerin olmasına, zengin olmaya, mal mülk sahibi olacağınıza, kız ya da erkek çocuğunuzun olacağına, aile veya arkadaşlardan yada akrabalardan birinin iyi ve mutlu haberini alacağınıza, iş yada ev değişikliği yapacağınıza, ün sahibi olmaya, şan şöhrete ulaşmaya, önemli haber alacağınıza, zor durumlardan kurtulmaya işarettir…

 1. Agbimle ailecek küsüz ayni binada o ikinci katta oturuyor ben giriş katta ruyamda agbim dairesinin salon camindan tut balkon mutfak camını kaplayan genişlikte ve iki kat aşağı sarkan devasa bir bayrak asiyor ben bunu kendi dairemden goruyorum ve kapiya cikip agbime bayrağı cabuk indir camları kabladi dedim ve ayrıca sen daha önce benim bayrak asma talebimi red etmiştim şimdi ben istemiyorum dedim bayrağı toplamasını istedim bunun yorumu nedir Allah hayırlı kilsin inşallah.

  1. merhaba turgut kardeşim rüyanın yorumu şöyle : mutlu olmaya, bir dileğinizin veya hayalinizin gerçekleşeceğine, işlerinizde başarılı olup çok paralar kazanmaya, sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerektiğine, ailenizi ihmal etmemeniz gerektiğine, olup bitenlerden haberdar olmanız gerekeceğine, her şeyin düzene gireceğine işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!