Rüyada Dişçi Görmek, Dişçi Olmak, Olduğunu Görmek

Rüyada dişçi görmek; üzüntülü bir anınızda dost bir elin sizi teselli edeceğine işarettir. Dişçi görmek, sıkıntılarınızda ve üzüntülerinizde sizi gerçekten seven birisi ta­rafından teselli edileceğiniz anlamına gelir. Rüyada dişçi görmek, tanıdıklardan bir kimsenin hastalanacağına işaret eder. Bazen bu rüyayı hastalıktan şifa bulmakla da tabir eden yorumcular vardır.

 • Dişçinin diş çektiğini görmek: Bir vefat haberi alacağınız anlamına gelir.
 • Diş kırdığını görmek yukarıda diş bahsinde açıklandığı gibi dişin işa­ret ettiği kişinin bela ve kötülük göreceğine işarettir.
 • ibn-i Sirin’e göre; bir kimsenin bir di­şinin düştüğünü ve onu düştüğü yerden aldığını görmesi ölen çocuğunun yerine başka bir çocuğunun dünyaya gelmesi anlamına gelir.
 • İbn-i Kesir’e göre: dişlerin küçüldüğü­nün görülmesi iyilik ve güzellikle, büyüdüklerinin görülmesi de müjdeli ha­berle tabir olunur.
 • Salimi’ye göre, dişlerinden birinin kucağına elbise­sinin eteğine veya eline düştüğünü görmek iki şekilde yorumlenır: Hamile kadının doğurması, eline mal geçip ondan fayda görülmesi.

Rüyada Dişçi Olmak, Olduğunu Görmek

Dişçi olduğunu gormek, Güçlü ve kudretli bir kişiden he­men hemen her konuda yardım göreceğinize, o kişinin sayesinde düşmanla­rınızı da uzaklaştıracağınıza işarettir. Diyanet ruya tabirlerine göre dişçi olmak veya olduğunu görmek, Tüm sıkıntılarınızdan, üzüntülerinizden kurtulacağınıza, rahata ve huzu­ra ereceğinize, sağlığınızın ve geçiminizin yerinde olacağına işarettir.

Diş Çektirmek

Dişinizi çektirdiğinizi görmek; bir ölüm haberi alacağınıza işaret eder. Başka bir ruya alimine göre diş çektirmek, dostlarınızı, arkadaşlarınızı kendi çıkar­larınız için kollanmaya zorunlu tutacağınıza, hatta yeri geldiği zaman da onların sıkıntından geçiminizi sağlamaya çalışacağınıza işarettir.

Ruyada Dis Doktoru Gormek

Rüyada diş doktorunu görmek; para veya mal bakımından bir zarara gireceğine işaret sayılır. Bir başka ruya alimine gore diş doktoru gormek, Kendi işinizi kurmak için çok çaba harcayacağınıza, ancak hep başkalarının yanın­da çalışacağınıza işarettir.

Ruyada Diş Gormek

Üst sıra dişleri erkek, alt sıra dişleri kadın, azı dişleri de aile fert­leri ve akrabalarla tabir olunmuştur. Bazı rüya tabircilerine göre üst sırada enyab (çenenin yan tarafında­ki kesici dişler) adı verilen sivri dişin yanındaki azı dişlerinden sağ tarafta bulunan, baba ya da ona vekalet amacıyla makamında oturan erkek ev­lada; sol tarafta bulunan azı dişi ise amcaya ve ikinci erkek evlada; onla­rın yanlarındaki azı dişleri de sırasıyla aile reisine, alt sırada bulunanlarsa bu düzen ile anne, kız evlat, hala ve teyzeye, ön dişlerse akrabaya dela­let eder.

DİŞ FIRÇASI GÖRMEK: Rüyada diş fırçası görmek, eğer o rüyayı gören kadın ise başma üzücü bir olay geleceğine, rüyayı gören erkek ise, özel yaşantısına çeki düzen vermesi gerektiğine işaret eder. Rüyada diş fırçaları görmeniz ve bu fır­çalardan biri ile dişlerinizi temizlemeniz; etrafınızı saran bazı kötü ruhlu kimselerden kurtulacağınıza. Sağlığınız ile fazla ilgileneceği­nize delâlet ettiği gibi, ev hayatınızda olacak yeni bir gelişme ile çok fazla sevineceğinize işarettir. Dişlerinizi misvakla temizlemek; Borç ödemeye delâlet eder. Diş arasında sıkışmış bir şeyi çıkarmak, ailevî bir zarara işarettir.

DİŞÇİ GÖRMEK: Rüyada diş tabibi görmek, para bakımından ziya­na uğranılacağının işaretidir. Rüyada diş doktoru görmeniz, canınızı sı­kacak bir haberin etkisinden uzun zaman kurtulamayacağınıza. Kö­tülük göreceğinize. Mal, mülk belki de can kaybı ile karşılaşacağı­nıza yorumlanır.

Diş kaybetmenin acı verici ve kanlı olması halinde ise planlarınızın gerçekleşmeyeceğinin; dişlerin deforme olduğunu görmenin ailenizle veya sevdiklerinizle ciddi tartışmalar yaşayacağınızın işareti olduğunu söyler. Rüyada fildişi görmek iyiye işarettir; dişlerin balmumundan olduğunu görmek ölüme, camdan veya tahtadan olduğunu görmek ise ciddi bir şiddete maruz kalınacağına işarettir. Eski dönemlerde dişleri kaybettiğini ve yerine yenisinin çıktığını görmenin insanın hayatında olumlu yönde değişiklikler olacağını gösterdiğine inanılırdı. Modern yazarlar dişlerle ilgili başka yorumlarda da bulunmuşlardır.

Bazılarına göre dişler saldırganlığı simgeler ve rüyada dişlerini göstermek tüm sorunlarınızla yüzleşecek durumda olduğunuza işarettir. Bazıları da sağlıklı dişlerinizi gösterdiğinizi görmenin bolluk ve zenginlikle dolu bir döneme gireceğinizi, durumunuzun düzeleceğini ve hem iş hem de aşk ilişkilerinizde başarıya ulaşacağınızı simgelediğini söyler. Diğer taraftan, rüyada çürük ve kırık dişler görmek zorluklarla ve büyük maddi kayıplarla karşılaşacağınıza işarettir. Modern yazarlar için tüm dişlerin düştüğünü veya kaybedildiğini görmek genellikle nereden geldiği belli olmayan bir zenginlikle karşılaşacağınızı ve gelecekte mutlu olacağınızı, bu beklenmedik zenginliğin size istediğiniz hayatı sağlayacağını gösterir. Tüm dişlerin kaybı duygusal alanda mutlu olacağınıza, fakat bu mutluluğu kaybetmemek için çok çabalamanız gerektiğine ve sevdiğiniz insanları kaybetmek istemiyorsanız çok dikkatli olmanız gerektiğine işarettir.

Rüyada diş görmek çeşitli şekilde yorumlanır. Şöyle ki:

 1. Alt çenedeki dişler; anne tarafından kadınlara, ikisi üst, ikisi de alt çenede bulunan dişler ki dört ön dişleri kendi çocuklarına işaret eder.
 2. Üst çenedeki ön dişler, ana, baba, büyük amca bunların sağ olan babası ve sol taraftaki dişler, amcasına işaret eder.
 3. Ön dişlerden seniyye ismi verilen, ön dört dişin ardın­da bulunan sivri dişler rüyayı görenin amcasının oğludur, yahut da iki sadık dostudur. Adı geçen sivri dişlerin ardın­da bulunan göz dişlerin ardında bulunan, ailesinin her veçhile kendisine isnat olunacak ailesine veya onun üstün­de en hürmete layık başkan makamındaki büyüğüdür.
 4. Göz dişinin ardında bulunan dişlerde dayılar ve onların oğludur. Azı dişleri ise, dedeleri yahut kendileriyle iftihar olunan ve çok sevilen küçük erkek torunlarıdır.
 5. Şimdi alt çenede bulunan iki ön dişler haladır. Eğer rü­yayı görenin anası ve halası yoksa, o dişler onun iki kız kardeşi veya kız kardeşinin kızlarıdır.
 6. Yukarıda bahsi geçen ön dört dişlerin ardında bulunan alt çenedeki sivri dişler rüya sahibinin eşinin babası veya büyük babasıdır.
 7. Göz dişlerinin arkasındaki dişler büyük olan hürmete layık kimselerdir.
 8. Azı dişleri de ailesinden uzak olanlar ve büyük valide­leri ve sevilen küçük kız torunlarıdır.
 9. Dişlerinden birisinin rüyada sallanması hastalığa ala­mettir. Düşmesi ise; kendisine nisbet olunanların, yukarı­daki izahata göre, vefatı veya bir daha görülmeyecek şe­kilde gaip olmasına;
 10. Diş çıkarması bir yakınından o dişin bedeli kadar mal eline geçeceğine işaret eder.
 11. Gümüş diş görmek bir yakınını kaybedeceğine işarettir.
 12. Bazı dişler çürüyüp belirsiz olsa, o dişin delalet ettiği şahsa bela isabet eder.
 13. Ön dişlerini normalden uzun veya kısa görmek; onun baba veya amcası, dünyada en büyük kuvvetlere sahip ola­cağına işaret eder.
 14. Bütün dişlerini sallanıyor görmek; aile efradı arasında geçimsizlik ve kavganın vuku bulacağına;
 15. Ön dişlerinin birlikte çürümesi, diğerlerine zarar ver­miş ise eşinin ahlaksız olduğu şeklinde yorumlanır.
 16. Dişlerinin kamaştığını görmek ailesinin kendisine yardım etmeyeceğine,
 17. Rüyada çekip çıkarttığı dişi değişmesi halinde kârlı bir ticarete ulaşacağına;
 18. Damağında altın ve gümüşten dişlerinin çıkması; onun malına erişecek herhangi bir afet veya hastalığa; işa­ret eder.

Rüyada diş görmek, ömrün sona ermesine delalet eder. Diş, aileye, akrabalara, kız ve erkek evlada alamettir. Ba­zen mala, hayvanlara, gelir getiren ev ve tarlaya, ölüm ve haya­ta, ayrılığa ve birleşmeye işaret eder.
Bazen de emanet ve gizli şeylere de delalet eder.
İbn Kesir, rüyada dişlerin küçüklüğü güzellik, büyüklüğü müjde ile tabir edilir, demiştir.

 • Üst çenedeki dişler: Rüya sahibinin baba tarafından akra­balarına işaret eder.
 • Alt çenedeki dişler: Anne tarafından akrabaları temsil eder.
 • Alt çenedeki iki ön diş: Rüya sahibinin neslinden gelecek oğul ve kız veya torunlarına delalet eder.
 • Düşen dişi yerde görmek: Vefat eden çocuğun yerine do­ğacak evlada işaret eder.
 • Düşen dişi kaybolursa: Akrabadan birinin vefat edeceğine delalettir.
 • Bir dişin ağrıyarak düşmesi: Sevilen akrabadan birinin ve­fatı.
 • Dişin ağrımadan düşmesi: Uzak akrabadan birinin vefatı.
 • Ağrıyan dişi çektirmek: Hayır ve menfaat, üzüntüden kur­tulmakla tabir edilir.
 • Dili ile dişleri kökünden koparmak: Fena bir sözden dola­yı aile halkının işlerinin bozulmasına delalet eder.
 • Dişleri çürümüş görmek: Aile durumunun zayıflığı.
 • Dişleri aralıklı olarak görmek: Aile halkının dağılması ve inalın noksanlığı.
 • Azı dişleri: Büyük adamlar, ileri gelenler.
 • Dişlerin siyah veya noksan olması: Üzüntü ve keder.

Rüyada görülen dişler, ehlibeyt ve insanın ev halkına işaret eder. Üst sırada bulunan dişler, baba tara­fındaki akrabalara, alt çenede bulunan dişler ise ana ta­rafındaki akrabalara delâlet eder. Üst çenede bulunan iki ön diş baba ve amcadır. Sağ taraftaki diş baba, sol taraf­taki diş ise amcadır. Bazen de üst çenede bulunan ön diş­ler kadeşlere işarettir.
Alt çenede bulunan iki ön dişler, ana ve halaya işaret eder. Sağ tarafta bulunan diş ana, sol tarafta bulunan diş halaya tabirdir. Alt çenede bulunan ön azı dişler, teyze ve dayı kızına işaret eder. Arka azı dişler de rüya sahibi­nin uzak akrabalarına tâbir olunur.
İbn-i şirin rahmetullah demiştir ki: Bir kimse rüyasın­da bir dişinin düştüğünü ve onu düştüğü yerde bulduğu­nu görse, vefat eden evlâdının yerine diğer bir evlâdının doğmasına işaret eder. Düşen dişi arayıp bulamaz ise ak­rabasından biri vefat eder.
Dişler, uzun ömre, emanete ve aileye işaret eder. Sağ­lam dişler güçlü olmaya ve problemler karşısında ayak­ta durmaya delâlet eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


44 thoughts on “Rüyada Dişçi Görmek, Dişçi Olmak, Olduğunu Görmek”

 1. Rüyamda dişlerimi yaptirmak istiyorum tedavi olacağim ama param yok çok uzuluyorum ve ağlayarak insanlardan bana yardim etmelerini istiyorum

  Reply
 2. Üst iki dişim yarıdan fazlası kırıldı elimde ayaktayım birinden yardım istedim doktor gibi biri sanki kırılan dişlerimi yerine taktı ama sağ tarafdak yerine takılan dişimde kırılan yerinden iz kaldı bende bu böyl olmayacaktı diyerek dişimi yerine takan doktor gibi erkeğin peşinden seslenerek gittim o da arkasını döndü giderken

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Yeni karlı bir işe girmeye, hayatınızda kendiniz için dikkatli olmanız gerektiğine, para kazanmaya, zorlukların sona ermesine işarettir…

 3. Merhabalar. Yeni işe başladım ruyamda ofisteymisim fakat cok onceki isyerimdeyim eski arkadaslarimla ofisteyiz fakat konteynermiş goya konteyner icindeyken bir tasiyci konteyneri tasiyor sanki araba ustunde hareket ediyor gibi yol aldikca binala goruyorum yuksek. Sonra seviniyorum goya evimin yakinina tasiniyormus is yeri sviniyorum arkadaslarimla cok guzel bi ortamdayiz. Sonra benim disimmis agzimin icinde dört ici oyuk sanki yanlarinda dis metalleri var göya icine mercimek tanesi konulacamis disin uzerine baski oldukca icinden vitamin cikacakmis iyi olacakmis fakat sadece ici oyuk ve temiz4 adetyanlarinda metal tel olan dis. Tesekkür ederim yorumlariiz icin.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : İş hayatınızdaki sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza, itibar sahibi olacağınıza, hakkın ve hukukun yerini tamamen bulacağına işarettir…

 4. Rüyamda kadın diş doktoruna kontrole gitmişim sol üstteki arka azı dolgulu dişime vuruyor bunda birşey yok diyor.ben acıyordu damağım diyom.sağ üstteki ön azı dişime vururken kırılıyor.bak gördün mü diyor doktor buradaki çürükmüş diye.lakin çürük görmüyom kırılan yerde.oraya dolgu yapalım diyor.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Çok büyük kazançlar ve menfaatler elde etmeye, aile fertleriniz tarafından saygınlık şeref ve itibar kazanacağınıza işarettir…

 5. rüyamda Sabah uyandım aynaya baktım dişlerimin hepsi dökülmüş yatağa baktım hepsi bembeyazdı yatağın üstündeydi sonra terlemişsim. sonra uyandım hocam kısa bi Rüya gördüm Rabbim Hayırlara cevirsin çok sıkıntı içindeyim zaten son 3 senedir şimdiden teşekkür ederim hocam

  Reply
  • yasemin Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yaşadığınız sıkıntılarınızın ortadan kalkacağına, maksada kavuşmaya, işlerinizi daha çabuk kolaylıkla yapacağınıza işarettir…

 6. Merhaba ,hocam gercekten haftalardir devletten 2 disim icin randevu almaya calisiyorum mumkun olamadi, ruyamda alt cenemdeki sondan 18 lik disimide sayarsak 3. Azi disim agriyomus( gercektende o ve ustundeki azi disim sıkıntılı kafama cok taktım napıcam diye psikolojik olabilir) ruyamda gunduz annemde doktormus güya annem evdeyiz gidip cek disimi diyorum ama disim ruyamda sallanmiyor bile agrım var annemde aciyacak diyor uyusturma falan yok boyle koltugun onune diz cokmusum agzim acik o arada cekme diyorum sallanmiyor bile dolgumu cikar bidaha doldur diyorum kerpetenin bile yok cekmek icin oda ayni anda baska bir disciden kerpetenle ucu sivri maşa gibi bisiy buluyor o sirada disimle ugrasirken dolgumu cikariyor ama disimin icinden upuzun kagit cikiyor ,tutup cekiyorum da cekiyorum bitsin diye ,neyse kagit cikiyor simdi napicaz disim bos kaldi diyorum uyaniyorum ,umarim hayir olsun insallah

  Reply
  • Mina Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Kolaylıkla elde edilecek rızka, güzel bir hayat sürmeye, düşmanı yenmeye, kederden kurtulmaya, şöhret olmaya işarettir…

 7. Erkek arkadaş ile gezerken birsürü ada bizi rahatsız ediyor biri ise iş yerinden kaçalım derken güvenlik bizim yerimizi söylüyordu neyseki kaçıyorduk sonra ben dişçiye gidip diş dolgumu yaptım diyorum arka dişime işte rötgen istediler dolgu ile toplam 1000 lira diyorlardı bende sekreter diyorum gelecek ay geleyim orda bende hoşlanan biri nasılsın diye sorunca ne sor ne ben söyleyim diyorum ve uyanıyorum

  Reply
  • Roseistan Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Özel hayatınızın renkleneceğine ve bu sayede heyecan dolu günler yaşayacağınıza, kısmetinizin ve şansınızın açık olmasına işarettir…

 8. Merhabalar,

  Rüyamda dişçi, dişimi çekmeden önce uyuşturmak için iğne yapıyordu. İğne yaptıktan sonra dişimi çekmek için hazırlık yapıyordu. Sonrasında ben dişimle dilimle oynarken dişim kendiliğinden çıktı. Sağ en arka alt dişim. Sonra dişimi elime aldım. Dişimin altında tam 4 tane zımba telinin köşeleri uzunluğunda iğneye benzer şeyler saplıydı. Elimde inceliyordum. Sonra sanırsam dişler gri renkteydi. koyu gride olabilir. Bunun anlamı nedir? Teşekkürler.

  Reply
  • Ertugrul Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İşlerinizde başarı sonucu zengin olacağınıza, dertlerinizden ve sıkıntılarınızda en kısa zamanda tamamen kurtulacağınıza işarettir…

 9. rüyamda annemle dışarıda geziyoruz sakız çiğniyorum bende sakızı çıkarmak istiyorum ama çıkaramıyorum dişim çürük olduğu için dişime yapışmış çıkarmaya çalışırken de çürük olan dişim de çıktı eşime aldım anneme gösterdim dişim çürümüş siyahlaşmış dedim.

  Reply
  • nur Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Geçmişte yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığını görmeye başlayacağınıza, baht açıklığına, aradığınız işi bulacağınıza işarettir…

 10. Arka üst dişimin parça parça elime düşmesi ve dişin yarısı altın ve beyaz ve ağzımdan bir sefer sulu kan gelmesi abimin de yanımda olması

  Reply
  • İlhan Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Sıkıntılı bir yaşam geçirmemek için biraz daha sıkı ve disiplinli çalışmanız gerektiğine, hoş ve güzel sözleri işitmeye işarettir…

Leave a Comment