Rüyada Diş Görmek

Rüyada görülen dişlerin hangi diş olduğu ve ne şekilde görüldüğü ne anlama geldiğini değiştirir. Bazen ölüm, bazen hastalık bazen mutluluk bazeş iş bazen para demek. Rüyada diş görmek, diş kırılması veya diş düşmesi görmek farklı şey demek. Ruyada dis cikmasi, çürük diş görmek veya diş çekmek çektirmek farklı anlama gelir. Bu büyük islami dini ve diyanet rüya tabiri sorgulama tabirinde ruyada dis gormek ne demek her yönüyle öğreneceksiniz.

Üst dişler erkeği, alt dişler kadını, azı dişleri evin reisini temsil eder. Rüyasında bir dişinin acı vererek düştüğünü gören yakın bir akrabasını kaybeder. Dişinin ağrı vermeden düştüğünü görenin ise uzak bir akrabası ölür. Herhangi bir dişin yanında fazla bir diş çıkması, hayır ve menfaattir. Ağzında diş bulunmaması gereken bir ye­rinde diş görmek çirkin bir işte bulunmaya işârettir.

Dişlerin uzaması hayırdır. Kısalması bunun aksidir. Dişlerinin bir kısmını veyâ tamâmını yutan haram yer. Dökülen dişlerinin yerine aynı dişlerin geldiğini gören, akrabalarıyla barışır. Dişlerinden birinin kucağına yâhut eline düştüğünü görenin karısı kolay doğum yapar ve eline faydalı bir mal geçer. Güzel ve parlak diş hayırdır. Dişleri sivri bir şeyle karıştırmak iyi değildir.


Rüyada Diş Görmek

ruyada-dis-gormek-ruyada-dis-dusurmek-dis-kirilmasi-dis-cekmek-dis-cikmasi-dis-dokulmesi-curuk-dis-cekmek-1001ruyatabiri

Rüyada Diş Görmek: On iki imamdan biri olan Cafer Sadık’a (r.a.) göre, diş görmek altı şe­kilde yorumlanır: Akraba ve aile bireyleri, mal, menfaat, gam ve keder, ak­rabadan uzaklaşmak, zarar ve ziyan. Ruyada dis gormek; Üst sıra dişleri erkek, alt sıra dişleri kadın, azı dişleri de aile fert­leri ve akrabalarla tabir olunmuştur. Bazı yorumculara göre, diş, rüya sahibinin veya akrabalarının ömür­lerinden geçen yıllar şeklinde yorumlanmıştır. Dini rüya tabircilerine göre üst sırada enyab (çenenin yan tarafında­ki kesici dişler) adı verilen sivri dişin yanındaki azı dişlerinden sağ tarafta bulunan, baba ya da ona vekâlet amacıyla makamında oturan erkek ev­lada; sol tarafta bulunan azı dişi ise amcaya ve ikinci erkek evlada; onla­rın yanlarındaki azı dişleri de sırasıyla aile reisine, alt sırada bulunanlarsa bu düzen ile anne, kız evlat, hala ve teyzeye, ön dişlerse akrabaya dela­let eder. Yorum bunlara göre yapılır.


Rüyada Diş Kırılması

ruyada kirik dis gormek-ruyada dis dusurmek-kirilmasi-cekmek cektirmek-dis dokulmesi-islami ruya tabirleri-1001ruyatabiri

Rüyada Diş Kırılması: Diş kırdığını görmek yukarıda diş bahsinde açıklandığı gibi dişin işa­ret ettiği kişinin bela ve kötülük göreceğine işarettir. Dis kirilmasi gormek; yakın ve sevdiği akraba­sından birinin hastalığına, ağrı duymayarak dişinin kırıldığını görmek uzak akrabalardan birinin hastalığına işarettir.


Rüyada Diş Çıkması

ruyada-dis-cikmasi-ruyada-dis-dusurmek-dis-kirilmasi-dis-cekmek-dis-dokulmesi-1001ruyatabiri

Rüyada Diş Çıkması: Ağzın diş olmaması gereken bir yerinde diş çıktığını görmek kendisi­ne faydası olmayacak bir işle meşgul olacak anlamına gelir. Dişin çıkması: Yakınlardan birinin vefatına işaret eder. Dişlerinin yeniden çık­ması sırasında, ağrı duymak akrabaları yüzünden felakete düşmeye; dişi­ni tutup çıkardığını görmek yakınlarından iyiliği keseceğine ya da onlara zorla yardım edeceğine işarettir. Dişini çıkarmak: Mala, çıkan diş kaybolursa ayrılık ya da ölüme işa­rettir. Damağında altın ve gümüşten dişlerinin çıkması; onun malına erişecek herhangi bir afet ve hastalığa tutulacağı anlamına gelir.


Rüyada Diş Dökülmesi

ruyada-dis-dokulmesi-ruyada-dis-dusurmek-dis-kirilmasi-dis-cekmek-dis-cikmasi-cekmek-cektirmek-diyanet-1001ruyatabiri

Rüyada Diş Dökülmesi: Üst dişlerin dokuldugunu gormek: Ticarette mala ve kazanca işarettir. Alt dişlerin dokulmesi: Üzüntüye ve sıkıntıya işarettir. Dişlerin yere döküldüğünü görmek: İllet bir hastalı­ğa ve ölüme işarettir. Dislerin dökülmesi: Ruyada dislerin dokulmesi uzun ömre işarettir. Borçlu olan bir kimse dişlerinin döküldüğünü görse borcunu öder. Dökülen dişler; Mal sahibi olmak, soyunun çoğalması, akrabalarının belli bir yere toplanmaları, borçtan kurtulma, elinden çıkan malına tekrar ka­vuşma, ömrünün otuz iki yıl olması, para cezası ve borç yoluyla sorumlu­luktan kurtulmak demek. Bü­tün dişlerinin döküldüğünü görmek üç türlü yorumlanır; Kendisinin ya da bir akrabasının büyük bir hastalığı, bütün malını ve zenginliğini kaybetmesi, geçim sıkıntı­sı.


Rüyada Çürük Diş Görmek

ruyada-curuk dis-gormek-ruyada-dis-dusurmek-dis-cekmek-cektirmek-diyanet-1001ruyatabiri

Rüyada Çürük Diş Görmek: Curuk dis: Kimde görülüyorsa o insanın başı dertten kurtulmayacak demek­tir. Dişlerinin çürümesi, diğerlerine zarar vermiş ise eşinin ahlaksız olduğuna yorumlanır. Bazı dişler çürüyüp belirsiz olsa; o dişin belirttiği kişiye kötülük gelir.


Rüyada Diş Düşmesi Görmek

ruyada-dis-dokulmesi-ruyada-dis-dusurmek-dis-kirilmasi-dis-cekmek-dis-cikmasi-cekmek-cektirmek-diyanet-1001ruyatabiri

Rüyada Diş Düşmesi Görmek: ibn-i Sirin’e göre dis dusmesi; bir kimsenin bir di­şinin düştüğünü ve onu düştüğü yerden aldığını görmesi ölen çocuğunun yerine başka bir çocuğunun dünyaya gelmesi anlamına gelir. Bir kimse, dişlerinden birinin yere düşerek kaybolduğunu görse akra­balarından biri hastalanır. İslami rüya tabircisi Salimî’ye göre, dişlerinden birinin kucağına elbise­sinin eteğine veya eline düştüğünü görmek iki şekilde yorumlanır: Hamile kadının doğurması, eline mal geçip ondan fayda görülmesi. Bu rüya sahi­binin eşi hamileyse rahat ve kolay bir doğum yapar. Düşen diş üst sıra­dansa çocuk erkek, alt sıradansa kızdır. Rüya sahibi bekârsa ya da evli ancak eşi hamile değilse eline mal geçer ve o maldan faydalanır.


Rüyada Diş Çekmek-Çektirmek

ruyada-dis-gormek-ruyada-dis-cekmek-cektirmek-disci-gormek-1001ruyatabiri

Rüyada Diş Çekmek-Çektirmek: Ruyada ağrıyan dişini çektirdiğini görmek hayır ve menfaat elde etmeye, üzüntü ve kederden kurtulmak demek. Bir kimse rüyasında dişinin çekildiğini görür ise, bu, o rüya sahibinin hastalığa, yorgunluğa ve halsizliğe düşeceği şeklin­de yorumlanır. Rüyasında dişini ağrı sebebiyle çektirdiğini görmek, bol rızık ve fayda elde etmeye delalet eder. Ruyada çekip çıkardığı dişi değişmesi halinde; iyice kazandıktan sonra kârlı bir sonuca ulaşacağına delalettir.


Rüyada Diş Fırçalamak

ruyada dis fircalamak-dis temizligi-ruyada dis gormek-dis kirilmasi ne demek diyanet ruya tabirleri-1001ruyatabiri

Rüyada Diş Fırçalamak: Dişlerini hilal ile veya başka bir şeyle temizlemek ve aralarını ayıklamak rüyası hayra yorulmaz. Mağripli Cabiregöre diş fırçalamak: “Bir kimsenin dişlerinin aralarını ayıklayıp birşey çıkar­dığını görmek aile ve akrabalarından birşey almak demektir,” demiş. Dişlerinin arasından çıkardığı şeyi birine verdiğini gören ailesinden al­dığı şeyi bir başkasına verir. Bazı rüya tabircileri, diş aralarını temizlemek ve ayıklamak temizliğe ve tiksinti verici bir şeyin giderilmesine delalet eder, demişlerdir. Dişlerinizi fırçalarken diş macununun fazla köpürdüğünü görmeniz, bazen cesaret gösterme ve kendinizi savunmayı abarttığınıza işaret ediyor olabilir.


Rüyada Diş Fırçası Görmek

ruyada dis fircasi gormek-dis fircalamak-dis macunu dis gormek-ne demek-diyanet islami-dini ruya tabirleri ansiklopedisi-sozlugu-1001ruyatabiri

Rüyada Diş Fırçası Görmek: Kadın görürse üzücü bir olay yaşayacağı, erkek görür ise yaşantısına çekidüzen vermesi gerektiği anlamına gelir. Ruyada dis fircasi gormek; eğer rüyayı bir kadın gördüyse; başına üzücü bir olay geleceğine, rüyayı gören erkek ise; özel yaşantısında biraz usturuplu hareket etmesi menfaati gereği olduğuna yorumlanır. Rüyada diş fırçası gören erkek, özel hayatına bir an önce çeki düzen vermesi gerektiğine dair bir ihtardır. Kadın görmüşse, fena bir olaya maruz kalacağına işarettir.


Rüyada Beyaz Diş Görmek

ruyada-disci-gormek-dis-cekmek-dis-cektirmek-ruyada-dis-macunu-dis-fircasi-gormek-dis-agrisi-dusmesi-1001ruyatabiri

Rüyada Beyaz Diş Görmek: Rüyada bembeyaz diş görmek, o rüya sahibinin: sağlıklı olacağına, müjdeli haberler alacağına, ya da, annesi veya babası tarafından gelecek yardım haberlerine işaret olarak yorumlanır. Ruyada beyaz dis gormek, güç, mevki, makam ve saygınlığın artmasına;


Rüyada Takma Diş Görmek

ruyada takma dis gormek ne demek-ruyada dis kanamasi-ruyada dis sallanmasi-dis agrisi-dis yaptirmak-1001ruyatabiri

Rüyada Takma Diş Görmek: Takma dişler: Aileden birinin hastalığına ve varsa yaptığı işlere sizin bakacağınıza işarettir. İslami rüya tabirleri sözlüğüne göre takma diş gormek; üç şekilde yorumlanır: İşlerinin değişmesi, uzun ömür, problemle­rini güzelce halletme. Takma dis gormek, gerek kendisinin gerekse başkasının malından helal yemeye delalet eder.


Rüyada Diş Sallanması

ruyada-dis-cikmasi-ruyada-dis-dusurmek-dis-kirilmasi-dis-cekmek-dis-dokulmesi-1001ruyatabiri

Rüyada Diş Sallanması: Dişlerin sallanması, Rüyada görülen dişlerin sallanması hastalıktır. Hastalık sahibi bir kimse rüyasında dişinin yerinden oynadığını görür­se, bu o kimsenin hastalığının çoğalacağına bir işaret olarak yorumlanır. Dişlerden birisinin rüyada sallandığını görmek; hastalığa alamettir. Dişinin yerinden oynadığını görmek üzüntü ve sı­kıntıdan kurtulmaya, cömert ve iyilik sahibi olmak demek. Bütün dişlerini sallanıyor görmesi; aile bireyleri arasında geçimsizlik ve kavganın olacağı anlamına gelir.


Rüyada Diş Kanaması

ruyada dis gormek-ruyada dislerin kanamasi-dislerin dokulmesi-diyanet-1001ruyatabiri

Rüyada Diş Kanaması: Ruyada diş eti kanaması: Bu rüya, akrabaları yüzünden gireceği, sıkıntı ve kedere işaret eder. Diyanet ruya tabiri sorgulama: Dis kanamasi, harcamalar yüzünden malının azalması, çalışmaların­dan kendisinin değil daha sonrakilerin, gelecek kuşakların yararlanması, ölen çocuk ve akrabalarının yerlerine yenilerin doğması anlamına gelir.


Rüyada Diş Ağrısı

ruyada dis gormek-ruyada dis dusurmek-dis kirilmasi-dis cekmek-dis cikmasi-dis dokulmesi-curuk dis-cekmek cektirmek-diyanet-1001ruyatabiri

Rüyada Diş Ağrısı: Diş ağrısı: Yakın akrabalarınızdan kötülük göreceğinize işarettir. Çekilen dişin yerinin ağrıması: Uzaktan bir akrabanın hastalığına veya vefatına işarettir. Dis agrisi: Kan bağı olan yakınlarınızdan birinin zarara uğrayacağı anlamına gelir. Rüyada dişinin ağrıdığını gören kimse, bir yakınından kötü bir söz işitir. Bazen bu rüya, akrabası sebebiyle üzüntü veya sıkıntıya düşmeye de işaret eder.


Rüyada Diş Yaptırmak

ruyada-disci-gormek-dis-cekmek-dis-cektirmek-ruyada-dis-macunu-dis-fircasi-gormek-dis-agrisi-dusmesi-1001ruyatabiri

Rüyada Diş Yaptırmak: Ruyada dis yaptirmak veya yaptirdigini gormek, o rüya sahibinin yakınlarından birisiyle tartışacağına işaret olarak yorumlanır. Aynı rüyayı genç bir kadın görmüş ise, bu onun hamile kalacağı; evlilik arefesinde bir kimse görmüş ise, evliliğinde problem yaşaya­cağı; genç bir kimse görmüş ise, bereketli bir döneme gire­ceği şeklinde yorumlanır. Yeni diş taktırmak veya yaptırmak, aile ve yakınlarına karşı utanılacak bir fiili işleyeceğine delalet eder.


Rüyada Dişçi Görmek

ruyada-disci-gormek-dis-cekmek-dis-cektirmek-ruyada-dis-macunu-dis-fircasi-gormek-dis-agrisi-dusmesi-1001ruyatabiri

Rüyada Dişçi Görmek: Sıkıntılarınızda ve üzüntülerinizde sizi gerçekten seven birisi ta­rafından teselli edileceğiniz anlamına gelir. Dişçinin diş çektiğini görmek: Bir vefat haberi alacağınız anlamına gelir. Rüyada dişçi görmek, tanıdıklardan bir kimsenin vefat edeceğine işaret eder. Bazen bu rüyayı hastalıktan şifa bulmakla da tabir eden yorumcular vardır.


 • Rüyada diş görmek; Çok çeşitli şekillerde yorumlanır.
 • Azı dişi: Karı koca ve erkek ço­cuğuna işarettir.
 • Uzun Diş: Uzun yaşamaya, yakınlara, mala ve mülke işaret eder.
 • Diş etlerini görmek: Evlatların çoğalacağına işaret­tir.
 • Kirli ve sarı dişler: Özensiz yapılan işlere delalettir.
 • Diş uzaması: Görenin ailesinde tartışma çıkacağına delalettir.

Rüyada Diş Macunu Görmek

Rüyanızda dişlerinizi fırçaladığınızı görmeniz, hakla­rınıza sahip çıktığınızı ve gerektiğinde, kendinizi savunmakta zor­lanmadığınızı gösterir. Ancak bu sırada, dişlerinizin dikkat çekici bi­çimde belirgin olması, içsel bir saldırganlığı belirtir ve eğer dikkat­li olmazsanız, çevrenizdekilere zarar verebileceğinizi vurgular.

rüyada diş görmek-dis kırılması-diş dökülmesi-diş çürümesi-diş düşmesi-1001ruyatabiri

Rüyada Diş Görmenin 1001 Rüya Tabiri

Herhangi bir dişinin yanına fazla bir dişin çıktığını görmek o dişin sim­gelediği akrabadan hayır ve menfaat görmeye ve kendisinin misvak kul­lanması akrabalar arasındaki çekişme ve tartışmayı bertaraf etmeye (gi­dermeye) muvaffak olacağı anlamına gelir.

 1. Halk arasında büyük (iri) diş makbul ve beğenilir olduğundan dişlerin seyrek ve aralık olduğunu görmek rüya sahibinin halk arasında beğenilip sevilmesine, bir rivayete göre seyrek diş görmek eviyle ilgili güzel övgüler duymaya işarettir.
 2. Yeni doğ­muş bir çocuğun dişlerinin çıktığını görmek belâ ve kötülüğe; dişlerinin ye­niden çıktığını görmek akrabalarının çoğalması demek.
  1. Düşen dişi arayıp da bulamazsa yakınlarından biri ölür. Dişlerinin her birinin ikişer ol­duğunu gören akrabasından hayır ve menfaat görür. Dişlerinden birinin veya birkaçının uzadığını görmek akraba ve aile bireylerinin mal mülk sa­hibi olacaklarına işaret eder. Dişlerinden birinin veya birkaçının kısaldığı­nı görmek akrabasının mal ve nimetinin azalmasına işaret eder.
  2. Yine büyük rüya tabircilerinden İbn-i Kesir’e göre, dişlerin küçüldüğü­nün görülmesi iyilik ve güzellikle, büyüdüklerinin görülmesi de müjdeli ha­berle tabir olunur.

İslami rüya yorumcusu imam-ı Güray der ki ruyada dis gormek; “Dişlerinde, uyanıkken çirkin görünen cinsinden’bir kusur bulunduğunu görmek üç şekilde yorumlanır: Üzüntü ve keder, iflas ve mal kaybetmek, hastalık ve anlaşmayı bozmak. Dişlerinde böyle bir kusur bulunduğunu gö­ren üzüntü ve kedere düşer veya iflas eder, yahut hastalanıp zayıflar.”

Bir kimse bütün dişlerinin döküldüğünü görse, bütün akrabaları tarafından sevilmez. Servet sahibiyse bütün malı elinden çıkarak geçim sıkıntısı çeker.

rüyada diş görmek diyanet
Rüyada diş görmek ne demek? Diyanet

Dini, İslami ve Diyanet Rüya Tabircileri: Rüyada Diş

Dişlerinin dökülmüş ve yemek yemesinin zor bir hale gelmiş olduğu­nu görmek fakirlik ve zarurete, sıkıntı ve ihtiyaç sahibi olmaya, bir kürdan­la dişlerini temizlediğini görmek hayır ve selametin uzaklaşmasına delalet eder.
Mağripli Cabir’e göre diş görmek; ağrımakta olan dişine ilaç koyduğunu veya dişlerinin döküldüğünü ve yerine yeniden aynı dişlerin çıktığını görmek akrabalarından kendisine karşı meydana gelen çekingenliğin, ürkekliğin ortadan kalkacağına delalet eder.
Ebu Said El Vaiz’e göre diş görmek; dişlerinin madenden veya odun ve tahtadan olduğunu gören ölür.
İsfahanlı Halid’e göre diş görmek; ağzında bir tek dişinin bulunduğunu görmek ömrünün tamamlanmasına bir yıl kaldığına işarettir. Ağzında bulunan her bir diş bir yıllık ömrü ifade eder. Ondan fazla dişlerin her biri iki seneye işa­rettir. Rüyada diş görmek, duruma göre:

 1. mal-mülk-servetin, ya da,
 2. ana-babanın, ya da,
 3. geçimsiz bir kadının veya erkeğin simgesi, ya da,
 4. o rüya sahibinin sıkıntılarının, çevresinde bulunan insanla­rın desteğiyle biteceğine bir işaret olarak yorumlanır.
 5. Rüyada altın diş görmek, o rüya sahibinin hem bereketi­nin bol, hem de saltanat sahibi olacağı şeklinde yorumla­nır.
rüyada diş görmek ne demek? rüyada diş kırılması, dis düşmesi, diş çıkması-diyanet-1001ruyatabiri

Rüyanızın anlamını bulamadıysanız ruayda dis gormenin bütün anlamını okumak için lütfen Buraya Tıklayın.

BİZİ TAKİP EDİN BİZE SORUN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanlımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

54 thoughts on “Rüyada Diş Görmek”

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Mine Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yüksek mevki sahibi birinden elinize mal ve para geçeceğine, sevindirici bir haber alacağınıza, para kazanmak için bir yolculuk yapacağınıza, kazanç sağlayacak bir işe gireceğinize, daha fazla adil bir insan olduğunuza ya da olacağınıza işarettir…

 1. Rüyamda üst dişlerim yarışı düştü elime ve elime düşenlerin hepsi siyah ve un ufak olmuştu düşmeyenlerde beyazdı.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   İlknur. Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hayatta bazı hususlarda başarılı olmaya, kendinize ve etrafınızdaki insanlara daha dürüst davranmanız gerektiğine, güzel hayata, bazı nedenlerden dolayı planlarınızı değiştirmek zorunda kalacağınıza işarettir…

 2. Iyi gunler. Ruyada saglam disimi cektirmek icin doktora gitmis ve cektirmistim. Ust siradan, sag tarafta olan 1 disimi cektirdim ve dilimle damagima dokundugumda, hala agriyi hiss ediyordum. Gercekci agriydi. Ve o disim aslinda saglam. Yorumlarsaniz sevinirim.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Tahmina Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Her engeli yıkıp devirerek kolaylıkla başarıya ulaşılacağına, çok güzel bir haber alacağınıza, her şeyi doğru şekilde yapmaya işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Üzerinize aldığınız bir sorumluluğu yerine getirerek başarı elde edeceğinize, bir zaman sonra ev yada araba alıp mutlu olmaya işarettir…

 3. Bir okuldayım yine öğretmenim annemde var kız kardeşim de hani sanki okulda kalıyoruz üstü direkt daireler falan gibi bir durum var. Benim moralim çok bozuk böyle bir huzursuz dolaşıyorum bir yarışma mı ne var nasıl kazanacağız onu düşünüyorum sonra birden sağ üst arka dişlerimden biri çıkıyor kanıyor tabi orası peçete koyuyorum sonra baktığımda yanındaki dişte ondan hemen önce çıkmış kanaması yeni durmuş

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Tugba Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Çok kolay elde edilen ve edilecek başarılara, sonunda çabalarınızın semeresini göreceğinize, başarıya ulaşacağınıza işarettir…

 4. Hümeyra sümeyya

  Sabah namazına kalktığımda rüyamda aynadan ön iki dişimi olmadığını tel tedavisiyle kökten yeni dişler geldiğini gördüm ne anlama gelir kan yoktu ama kırmızıydı damağım

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Hümeyra sümeyya Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Mutluluğun sıkıntıların atlatılmasından sonra gerçekleşeceğine, hayatta başarıya, yarım kalan işlerinizi halletmeniz gerektiğine işarettir…

 5. Merhaba rüyamda alt ön 2 dişimin dininin açıldığını ve dişlerimin kökünün göründüğü ancak düşmediği ve düşecek diye çok korktuğumu gördüm. Ruyada dişler düşmedi ama düşme tehlikesi geçirdim anlami nedir teşekkürler.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Fatih Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Misafire, dostlarınızın yardım edeceğine, iş konusundaki değişimlere, bütün hedeflerin gerçekleşeceğine, birinin yalanlarının ortaya çıkmasına işarettir…

 6. Merhaba, rüyamda arkadaşım tarafından çenemin çıkarıldığını gördüm ve aynı zamanda dişlerimden birinin bembeyaz şekilde elime düştüğünü. Daha sonra hastaneye yetiştirildiğimi ve doktor çenemi yerlestirirken bayıldığımı uyandigim da elimde 2 tane bembeyaz diş olduğunu ve ağzımdaki dişlerin birinin de sallandığını gördüm. Sallanan dişim ve düşen dişimin biri alt dişlerimdendi.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   ANONIM Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Pek yakında muradınıza ereceğinize, çabuk ve iyi güzel müjdeli habere, yakın zaman sonra para geleceğine işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!