Görülmüş Bazı Rüyalar ve Anlamları

Rüyalardan iki örnek:
Okuyucuya görülen rüyalardan iki örnek verelim, sonra bun­lardan yavaş yavaş mâna çıkaralım. Bunlardan sonsuz şekiller çı­karmak mümkündür:

Birinci rüya:
Rüyayı gören: Yirmi üç yaşında Avrupalı bir genç kadın.
Üzerimde siyah bir elbise olduğu halde bir gölün kenarında­yım. Birdenbire karar vererek kendimi suda buluyorum, karşı ki sa­hile yüzüyorum. Tamamıyla çıplağım, sahilin her tarafı aydınlan­mış, orada duran ve beni büyük bir sevinçle seyredip işaret eden dindar bir hatunu görüyorum. Bir hafta önce gördüğüm bu güzel rü­ya o kadar hoşuma gitti ki târif edemem.

Rüyayı gören: Otuz yaşlarında bir erkek.
Büyük bir istasyonun peronundayım, ekspresi bekliyorum. Bu katarı çeken güçlü lokomotife binmek istiyorum. Çok geçmeden trenin geldiğini görüyorum. Fakat onu küçücük bir lokomotif çek­mektedir, yakıtı da kibrit çöpleri idi. Bu durum beni cidden üzmek­te ve bedbaht etmektedir. Ağlayarak uyanıyorum.

Herhangi bir rüyayı tabir etmek mümkün mü?

Bir rüyayı tâbir etmemiz gerekirse o rüyanın mutlaka bir mâ­nası olmalıdır. Onun için doğru soru şöyle olmalıdır: Rüyaların mâ­naları var mıdır?

Muhakkak ki bu böyledir. Çünkü birinci rüyayı gören genç kadın, sevinçli ve neş’eli olarak, ikinci rüyayı gören erkek de ağla­yarak, üzgün bir halde uyanmışlardır.
Şimdi her iki rüyayı inceleyelim:

2. Rüya:
Aşağıda genç kadınla bu konu ile ilgili olarak yapılan bir ko­nuşma:
-Günlük hayatında seni en çok düşündüren şey nedir?
-Temizlik, iffet ve vicdanî huzur.
-Bu iş seni ne dereceye kadar düşündürüyor ve endişe içinde bırakıyor?
-Aman, çok düşündürüyor, bu hususta hiç rahat değilim, ken­dimi gereği kadar temiz ve pâk olduğumu hissetmiyorum.
-Ne yapmak istiyorsun?
-Her şeyden önce gerçek dindar bir kadın gibi olmak istiyo­rum. Fakat bu doğru yolda yürümek için önce nefsimden ve onun kötülüklerinden kurtulmalıyım.
Bu genç kadının rüyası ilk görünüşte, belirli bir âdeta üzerine ışık tutulmuş gibi açıktır.
1 Siyah bir elbise giymektedir. Hepimiz biliriz ki kara esvap­lar giymek hüzün, matem, ıstırap ve dertliliği temsil etmektedir. Bu duruma göre, genç kadın, gerçek dindar bir kadın olacak kadar iffet­li ve temiz olmadığı için üzgündür ve endişe içindedir.
2 Genç kadın bir gölün kenarında durmakta ve suya dalmak üzeredir. Burada suyun büyük bir rolü vardır. Bilindiği gibi su te­mizlenme vasıtasıdır, bilhassa ibadetlerden önce gereklidir.
Genç kadın tamamıyla çıplak olarak yüzmektedir. Elbisele­rinden kurtulması nefsinden kurtulmasına işarettir. Siyah elbiselerin kaybolması, ruhî ıstırabının bir ifadesidir.
Şimdi bu rüyadaki muhtelif unsurları toplayalım.

Rüya:
⦁ Üzerimde siyah bir elbise vardı.
⦁ Bir gölün kenarındayım.
⦁ Suya dalıyorum.
⦁ Tamamıyla çıplak olarak yüzüyorum.
⦁ Bütün sahil aydınlık içindedir.
⦁ Sahilde bana büyük bir sevinçle işaret eden bazı dindar ha­tunları görüyorum.

Tâbiri:
⦁ Tamamiyle iffetli ve temiz olmadığım için utanç ve üzüntü duyuyorum.
⦁ Beni tamamıyla temizleyecek bir şeyin yakınındayım.
⦁ Temizleyici bir suya daldığımı hissediyorum.
⦁ Nefsimin kötülüklerinden tamamıyla kurtulmuş bir halde sahile doğru yüzüyorum.
⦁ Aydınlık olan sahil, içimin aydınlığının tâ kendisidir.
⦁ Su beni pâklandırmıştır. Onun için sahilde gördüğüm din­dar hatunlar beni sevinçle yanlarına çağırmaktadır.
O halde bu rüyanın kısaca mânası nedir?
Kısaca tâbiri şudur: Bu rüya o genç kadının içindeki arzuları­nı bildirmekte ve onu üzen sebepleri açığa vurmaktadır.

2. Rüya:
Bu rüya, büyük bir tren istasyonu ile kibrit çöpleri yakan kü­çücük bir oyuncak lokomotifin çektiği komik bir ekspres treninden ibaret unsurlardan oluşmaktadır.
Burada gözümüze çarpan şey nedir? Rüya görenin beklediği kocaman lokomotifle, istasyona gelen küçük oyuncak lokomotifin arasındaki büyük fark..
Bu rüya için sahibiyle bir konuşma yapmaya hacet yoktur. Zira, rüya tamamıyla açıktır, hemen incelemesini yapabiliriz:

 1. Büyük bir tren istasyonu, bilindiği gibi istasyonlar günlük hayatımızda, muhtelif gezilerin ve işlere girişmelerin bir başlangıç noktası sayılmaktadır. Rüyada da öyledir.
 2. Ekspres treni, bu ekspres bizleri sür’atle uzak şehirlere git­memizi sağlar. Rüyalarda çoğu zaman ekspres treni hayattaki gaye­lere ulaşmakla, erişilmesi güç arzuların gerçekleşmesiyle tâbir edi­lir.
 3. Küçük lokomotif, uzun yollarda, ağır treni hiç aksatmadan çekebilir, bu araç umumiyetle kuvvet ve güçlülük sembolü olarak gösterilir.
 • Şimdi bu unsurları bir araya toplayalım:
 • Rüya:
 • Büyük bir tren istasyonunun peronundayım.
 • Büyük ekspres trenini bekliyorum.
 • Büyük ve güçlü lokomotife binmek istiyorum.
 • Trenin geldiğini görüyorum, fakat o treni kibrit çöpleri ya­kan küçücük bir lokomotif çekmektedir.

Tâbiri:

 • Uzun zamana mütevakkıf büyük işlere girişmek istiyorum.
 • Bununla beraber, her şeye rağmen bu isteklerimi sür’atle gerçekleştirmek kararındayım.
 • Gayeme ulaşmak için durmadan çalışmak ve üstün bir kuv­vete sahip olduğumu hissediyorum. Bu sebepten umduğum o büyük başarıya ulaşamayacağım, bilhassa bunun için aldığım gıda da ye­tersizdir ve ancak buna gücüm yetmektedir.

O halde bu rüyanın mânası nedir? Bu rüya bize o rüyayı gö­ren adamın ihtiraslarını ve kendisini nasıl gördüğünü göstermekte­dir, kafasındaki büyük plânları gerçekleştiremeyecek kadar zayıf ol­duğuna, bütün gücünün bu işe atılmaya yetmeyeceğine vicdani ka­ni değildir. Bu inanç onu o kadar ümitsizliğe sürüklemiş ve üzmüş olacak ki ağlayarak uykudan uyanmasına sebep olmuş.

Bütün bunlardan rüyayı gören bu zatın geçici bir rahatsızlık çektiğini veya aşağılık kompleksi olduğunu çıkarabiliriz.

Rüya gerçeği değiştiriyor:

Hiç şüphe yok ki rüyalarda görülen şekiller ve sahneler uya­nık olduğumuz zaman gördüğümüz gerçek şekillerin ve sahnelerin bozuntusundan ibarettir.

Yâni rüyada aynı sahneyi, bir takım imalar, aynı mâna ve ifa­deyi taşıyan şekiller halinde görürüz. Yukarıda anlattığımız birinci rüyadaki siyah elbise ve göl kenarı ve ikinci rüyadaki tren istasyo­nuyla lokomotif.. Fakat bu karışık düğümün sırrı nedir? İçimizde bu gerçekleri bozmaya zorlayan bir âmil mi var?

Evet, işte bunu yavaş yavaş meydana çıkarmaya çalışacağız.

İşte bir genç kadının gördüğü ve benzeri çok olan bir rüyayı örnek olarak veriyoruz:

Kendimi karanlık bir odada görüyorum, arkadaşım büyük bir masanın üzerinde duran bir tabutta yatmaktadır. Çok sevdiğim ve saydığım bu arkadaşımın bu halini görünce kendi kendime şöyle demiştim: “Bu kadıncağıza ne oldu?” İki ay evvel kızı öldüğü za­man durum da böyle idi…

Biri sorabilir: “Bütün bu rüya bundan ibaret midir? Bir ar­kadaşının öldüğünü rüyasında görmüş, bunda ne var?” Hakikatte iş bununla bitmiyor, rüyayı gören genç kadını sorguya çektiğim za­man şunları öğrendim:

 1. Arkadaşının iki ay önce bir kızı ölmüş.
 2. Bu olay üzerine arkadaşının erkek kardeşi bulunduğu şehir­den kalkıp yanına gelmiş.
 3. Rüyayı gören genç kadın arkadaşının erkek kardeşini sevi- yormuş ve onu çocuğunun ölümünden sonra bir daha görmemiştir.

Böylece her şey meydana çıkmış bulunmaktadır. Bu genç ka­dının şuuraltında şöyle bir düşünce yerleşmiştir: Şayet arkadaşı ölürse, cenazesinde bulunmak için, muhakkak erkek kardeşi gele­cek, bu vesile ile de sevdiği o genci görmek imkânını bulacaktır.

O halde bu rüya, genç kadının bir arzusunu meydana çıkar­maktadır. Fakat bu istek arkadaşının ölümünü görmek değildir. (Esasen rüyada akıl ahlâka önem vermektedir.) Kadının arzusu arkadaşının erkek kardeşini görmekten ibarettir. Akıl da rüya sahibi­nin arzusunu gerçekleştirmek için en basit çareyi seçmiştir.

Anahtarı nerede bulabiliriz?

Rüyanın, gerçekleri başka bir şekle soktuğunu öğrenmiş bu­lunuyoruz. Meselâ, bir delikanlı rüyasında, aklını çelen bir kızı gö­receği yerde beyaz bir zambak çiçeği görür. İnsan, hemen bu çiçe­ğin genç kızın iffetini temsil ettiğini fark eder.

Bunun için bir kimsenin rüyasını tâbir etmeden önce ondan evvel gördüğü birkaç rüyayı bilmesi, hayatına dair birçok şeyler öğ­renmesi lâzımdır.

Günlük Rüyalar:

Birçok rüyalarımız, dertler, istekler, heyecanlar ve çeşitli ma­ceralar içinde geçen günlük hayatımızdan bazı sahneler ihtiva et­mektedir.

İçimizden biri şöyle anlatır:

Bazı incelemelerde bulunmak için bir kitabı seçip aldım. Sayfalarını karıştırırken büyükçe bir elmas parçası buldum, birden­bire bir sevinç heyecanı içinde kaldım, fakat bu sevinç, elmas için değildi.”

Bu rüyanın sahibi birtakım güç sınavlar vermek zorunda ol­duğu anlaşılır, rüyasının tâbiri şudur:

Günlük rüyalarımızın çoğu bu şekilde dikkate şayandır. Çün­kü uyanık iken tamamıyla açık görmediğimiz bir durumu bize ay­dınlatmaktadır.

İşte size başka bir örnek:

Zifaf gecemizi takip eden gecede (halbuki bir senedir evli­yiz) elinde sini taşıyan bir kadının odamıza girdiğini gördüm. Bu kadın annemden başka bir kimse değildir ve elindeki sininin üzerin­de bir bardak sıcak süt bulunmaktadır. Birdenbire uykudan uyanıp, sinirli bir tavırla odamıza giren anneme utanç verici ağır lâflar sarfettiğimi hatırlıyorum.”

Bu rüyayı gören kişi annesi tarafından lüzumundan fazla se­vilmekte ve şımartılmaktadır. Bu durum onu ziyadesiyle rahatsız et­mekte, fakat bunu açığa vurmamakta ve içine atmakta, böylelikle şuuraltında birikmesine sebep olmaktadır.

O hâlde bu rüya neyi ifade etmektedir?

Bu rüyanın tâbiri şudur:

Annen halâ seni sevmekte ve evli olduğun halde seni yalnız bırakmak istememektedir. Halâ seninle yakından ilgilenmekte ve senin için her sıkıntıya katlanmaktadır. Kocaman bir erkek olduğu­nu bir türlü kabul etmemektedir, işte sana sıcak süt getirmekte ve evli bir erkek olmana rağmen halâ seni küçük bir çocuk olarak gör­mektedir.”

Şunu söylemek gerektir ki bu psikolojik inceleme adamın ta­hakkümü ile şahsiyetini yok eden annesinin bu davranışlarına karşı duyduğu büyük üzüntü ve ıstırabı ortaya çıkarmıştır.

Bundan anlaşılıyor ki rüyaların, olaylara ve ihtimallere karşı uyanık düşünceden daha uzak ve geniş görüşü vardır. O hayatımız­da unutulup tarihe karışan birçok şeylerden faydalanmakta, arzu ve imkânlarımızın derecesini bilmektedir, uyanık iken aklımızdan ge­çen bazı basit düşünce ve mülâhazaları çoğu zaman unutur, üzerin­de durmak lüzumunu duymayız. Fakat gerçekten unutuldu mu?.. Hayır, muhakkak ki o düşünce, günün birinde herhangi bir hâdiseyi açıklamak için göreceğimiz bir rüya vasıtasıyla meydana çıkıncaya kadar şuuraltımızın sinir merkezlerinden birinde dolaşmaktadır.

BİRKAÇ RÜYA ÖRNEĞİ DAHA

Herhangi bir durumu aydınlatan ve insana bazı hususlarda ta­kip edeceği yolu gösteren birkaç rüya örneği daha verelim. Bu rüya­lar, tanınmış batılı bir yorumcu ve psikolog olan Sigmund Freud‘un eserinden alınmıştır:

Rüya: 1.
Dolambaçlı bir yolda yürüyordum. Ayaklarımın ağrıdığını hissettim, bakınca çocukluğumda giydiğim bir pabucu giymiş oldu­ğumu farkettim. Ayakkabılarımın bağlarını gevşetip yola devam et­timse de fayda vermedi. Pabuç gittikçe sıkıyor, yol da daraldıkça daralıyordu. Nihayet karşıma yaşlı bir adam çıktı ve bana ayağım­daki pabucu çıkarıp atmamı emretti.”
Bu rüya sahibini sorguya çektiğimde, 26 yaşında oldu­ğunu, dört sene önce nişanlandığını, durmadan evlenmeyi ertelediği için nişanlısının ümitsizliğe kapılmasına sebep olduğunu söyledi ve şunu ekledi. “Evlenmeyi ertelememin sebebi, anne ve babamdan ay­rılmak istemiyorum, zira henüz olgun bir erkek çağına gelmiş deği­lim, evlilik sorumluluğunu kabul edecek hâle gelinceye kadar ev­lenmek niyetinde değilim.

Rüyanın anlamı:
Rüya sahibinin şahsiyetini dikkatle inceledikten sonra, bam­başka bir şey keşfettim. Anne ve babası (bilhassa annesi) tarafından çok şımartılan bu genç, şimdi iki istek arasında bocalamaktadır: An­nesinin eteğine yapışmış şımarık bir çocuk olarak kalma isteği ile evlilik sorumluluğunu yüklenmeğe hazır olgun bir adam olma iste­ği…

Bu rüya açıkça şu durumu aydınlatmaktadır:
“Dolambaçlı ve dar bir yolda yürümesi (hayatta gayesiz bir yol takip etmesiyle yorumlanır) çocuk yaşta iken giydiği pabuçlarla dolaşması: (kolay ve rahat çocukluk yaşantısını sürdürmek istediği­ni fakat bunun artık onun yaşında bir adama yakışmadığını anladı­ğına işarettir.) Yolun gittikçe darlaşması (günün birinde yanlış tutu­munun hayatta ilerlemesine engel olacağına alâmettir.) Karşısına çı­kan yaşlı adam (tecrübe ve hikmetle yorumlanır.) Çocuk iken giydi­ği pabucu atması için verilen emir (çocukça hareketlerinden vazgeç­mesi gerekir yolunda bir uyarıdır.)

Rüya: 2.
Rüyamda kendimi karanlık bir mağarada gördüm, mağarada açmaya bir türlü cesaret edemediğim bir sürü torbalar vardı. Bir ara­lık gözüme çarpan bir kapıdan çıktım ve karşıma çıkan bir kayayı elimdeki sopanın yardımıyla tırmanmaya başladım. Fakat birdenbi­re sopam kırılınca kendimi boşluğa yuvarlanmış gördüm.”
Bu rüya sahibi ile konuştuğumda, birçok iç sorunları ve müş­külleri olduğunu, bunlardan kurtulmaya çalıştığını çoğu zaman ken­dini sorunlarla yorduğunu fakat bir türlü huzura kavuşup kendini bulamadığını öğrendim.

Rüyanın anlamı:
Mağara nedir? Karanlık ve derin bir yerdir, burada unutulan şeyler birikmektedir. Rüyada çoğu zaman mağara, şuuraltındaki de­rin ve esrarlı şeyleri ifade eder. Bu rüya sahibi ruhunun karanlık de­rinliklerinde (torbalar şeklinde) gördüğü kendine ait hakikatleri bir türlü açmaya cesaret edememektedir. Daha sonra bir kayayı tırman­ması, (büyük bir güç sarfederek sorunlarını öğrenmeye çalışması) ile yorumlanır. Elindeki sopanın kırılması da (yükselmek için elin­de bunu sağlayacak maddî ve manevî imkânların bulunmamasına) işarettir.

Rüya: 3.
“Rüyam çok kısadır. Yanımda bütün ev eşyam ve giyecekle­rim olduğu halde istasyona geliyorum, müthiş kalabalığın gürültüsü kulaklarımı rahatsız etmektedir. Gar şefi, yanımdaki eşyalarla trene binemeyeceğimi söyleyince ona elimde tuttuğum bileti göstermek istedim, fakat o anda biletimin yok olduğunu gördüm.
Bu rüyanın sahibini sorguya çektiğimde, bu adamın her giriş­tiği işte başarı kazanamadığını, hayatta birçok ihtirasları olduğunu fakat bunu elde etmek için fazla çalışmaya, didişmeye hacet olma­dığına kanidir.

Rüyanın tahlili:
İstasyona gelmiş (burada istasyon yeni ufuklara ve teşebbüs­lere hareket noktası ile yorumlanır.) Yanında ev eşyasını getirmesi (içinde onu alıkoyan sebepler ve amillerden kurtulamadığını ifade eder.) Gar şefi ona: “Bütün bu eşyalarla trene binemeyeceğini söy­ler.” Esasen kendisi de, ayrılmak istemediği bütün bu eski ev eşya­ları yüzünden ayrılmak istemediği uzak bir yere gidemeyeceğini an­lamaktadır. Elindeki bileti göstermeye kalkışması da (bu husustaki sarfettiği gayreti ispat etmek içindir) fakat o anda biletin kayboluşu, (kendisine bu seyahati yapmaya yardım edecek şeyden yoksun ol­duğunu göstermektedir.)
Bu uyarıcı rüya, sahibine girişeceği işlere adamakıllı hazırlık­lı olması gerektiğini, kafasında yer etmiş birtakım eski usullerden ve düşüncelerden kurtulmadan başarı noktasına hareket edemeyeceği­ni anlatmaktadır.

İşte insana kendisini olduğu gibi gösteren ve ona karakterini açığa vuran bu nevi rüyalardan birkaç örnek vermiş bulunuyorum. Bu gibi düşler insana kendi kendine: “Ben neredeyim? Nereye gidi­yorum? Gerçek gücüm nedir?” sorularını sormaya yardım eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!

BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

Görülmüş Bazı Rüyalar ve Anlamları konusunda 117 mesaj

 1. Rüyamda geceleyin farklı farklı camii avluları gördüm. Birinde ceketimi astım askılığa hava biraz esiyodu. abdest aldım teravih namazı için

  1. 1001 Rüya Tabiri

   H Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Karşılaştığınız ya da karşılaşacağınız engelleri tek başına aşacağınıza, hayata karşı dimdik olmanız gerektiğine işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   R Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Üzüntüden kurtulmaya, geçiminizi sağlayacağınız kadar maaş almaya, helal olan şeylere, düşmanlarınızı yeneceğinize işarettir…

 2. Rüyamda sabahleyin bizim eski ilkokulun biraz ilerisinde çardakta liseden bi arkadaşım oturuyo yanındada çarsaflı bizim tanıdık bi hocaya benziyo ama annesi olarak ona yaani arkadaşıma hadi kalk toparlan artık namaz kıl, oruç tut falan diyo o da tamam anne ya deyip telefon oynuyo

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ak Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İtibarınızın artacağına, istenilen şeylerin gerçekleşeceğine, çevreden iyilik ve yardım görüleceği bir döneme girileceğine işarettir…

 3. Geceleyin arkadaşla playstation oyun salonunda kapının önündeyiz. Benim 3 tane bisiklet ekmek fırının biraz gerisinde duruyo hadi almaya gidelim diyorum ve gidiyoruz. o küçük olanı alıyo ben büyükleri alıyorum. Eve gidiyoruz. Evde mutfakta çeşit çeşit karışımlar var tuzlu, sirkeli, peynirli su ve kızartılmış mantar oluyo bunların hepsini bi yere koyup içemezsin diyolar arkadaşlar ben de birazcık alıyorum tadı çok iğrenç olduğu için ağźımda beklettikten sonra zar zor yutuyorum. Ve bi daha yemiyorum.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ak Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Eğlenceli zaman geçirmeye, önemli bir karar almanız gerekeceğine, hiç beklenmedik bir yerden paralar geleceğine işarettir…

 4. Rüyamda lise gibi okuldayız arkadaş sigara içmeye çağırıyo bi tane oda bulmuşlar. Orda içiyolar sigaraları. Sonra ben mescide gidyorum orda bi çocuk fotoğraf çektirmiş acaba amcagilden mi çektirdi diye bakmaya gidiyorum. Ama kocaman bi kağıtta ısb-n yazıyo ısb-n çekti diyolar yukarıki mescitten 3. teyzem arıyo sonra beni açıyorum. Bişiler söylüyo tam ben cevap vericem yanıt verilmiyo ben bi daha arıyorum. Teyzem açıyo o yine konuşuyo ben konuşamadan hat düşüyo aslında Anneme ulaşamadığı için beni arıyo oluyo (yorumlarsanız sevinirim)

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ak Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yakında karlı ve para getirecek işlere başlayacağınıza, şansınızın açılacağına, para getirecek haberleri alacağınıza işarettir…

 5. Rüyamda lise gibi okuldayız arkadaş sigara içmeye çağırıyo bi tane oda bulmuşlar. Orda içiyolar sigaraları. Sonra ben mescide gidyorum orda bi çocuk fotoğraf çektirmiş acaba amcagilden mi çektirdi diye bakmaya gidiyorum. Ama kocaman bi kağıtta ısb-n yazıyo ısb-n çekti diyolar yukarıki mescitten 3. teyzem arıyo sonra beni açıyorum. Bişiler söylüyo tam ben cevap vericem yanıt verilmiyo ben bi daha arıyorum. Teyzem açıyo o yine konuşuyo ben konuşamadan hat düşüyo aslında Anneme ulaşamadığı için beni arıyo oluyo

 6. Merhaba . Normalde suan hamileyim . Rüyamda düşük yaptığımı görüyorum bakıyorum çok binim ve nokta gibi eli ayağı nokta kadar belli oluyordu sadece öyle bi şekilde düşük yapıyorum korkuyorum hemen hastaneye koşuyoruz kesin düştü bu sefer falan diyorum üzülüyorum. Normalde de hamileyim gerçek hayatta ve tehlikemde var gerçekten. Yorumlarsaniz çok sevinirim .

  1. 1001 Rüya Tabiri

   İ.. Kardeşim Sizin Bu Rüyanız Çok Daha Önceden Yorumlanmıştır Anlayışınız İçin Teşekkür Ederim İyi Günler Dilerim…

 7. Fabrika gibi bi yerde birsürü çalışan var. yatıyoruz ama oranın sahibiyle aynı yatakta ben ortada solumda patron sağımdada annem var. birden baskına uğruyoruz. küçük büyük kızlar geliyo silahlarıyla ben yattığım yerden onlara gidin lan burdan diye bağırıyorum. Bi tanesi bize yaklaşıyo anneme bişey olacak diye anneme siper oluyorum. silahını elinden alıp bi iki vuruyorum git burdan diye bağırıyorum o da gidiyo. Sonra patron uyanıyo naptınız siz böyle diye bütün işçiler toplanmış. Patron annemi itekliyo bende patrona dalıyorum ama çok kuvvetli yaşça falan gücüm yetmiyo bende gel benim güzel kardeşim şöyle geçelim bi konuşalım diye köseye çekiyorum. Tatli dil hesabı. Ee bugün nasıl geçti bakalım anlat diye konu açıyorum o karşımda küçülmüş vaziyette meğerse geceleri cüce oluyomuş. Sıkıldı gitmek istedi bende anlatsana oğlum niye gidiyosun lan falan dedim yüzüde kızarmış gözleri kanlı kaçmaya başladı ve herkes ondan bıkmıştı artık hemen öyle cüce görünce ezdik ve öldürdük.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   K Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Mal ve paraya kavuşacağınıza, geçinebilmeniz için çok çalışmanız gerektiğine, işlerinizi kolaylıkla bitireceğinize işarettir…

 8. Rüyamda İnşaat gibi normal yere yakın yükseklikteki yere çıkıyorum. Tam karşımda yaralı durumda şeytan var. Ona zarar vermek isteyen cadı süpürgesiyle aşağı iniyo elinede birşey almış. Şeytana fırlatıyo ardındanda süpürgesini fırlatıyo şeytanın tam gövdesine saplanıyo süpürge. Şeytan onun bunu yapabileceğini biliyo. Sonra batman geliyo yarasa resimli adam şeytan ona tuzak kuruyo eliyle bi hareketinde bi sihirle yardım isteyen bi insan yapıyo ve o da lütfen bana yardım edin diyo batman bunu duyuyo tam şeytanı öldürecek. Öldürmüyo ve yardım isteyen kişiye yöneliyo kararsız kalıyo. Bende yukarda olanları izliyorum gri muşambaların içindeyim teyzemle annem, annemin kuzenime aldıği oyuncağı arıyorum yukarda bulamıyorum. oyuncağı kaybetmişler aşağı sol tarafta sıkışmış onu ordan alıyorum. Annemle teyzem annemin aldığı oyuncağı tartışıyolar yengeçi merak eden akrep diyo annem, teyzemde akrebi merak eden yengeç diye konuşuyolar ben oyuncağa bakıyorum. Kuzenimin burcu akrep olduğu için annem ona bu oyuncağı almış oyuncak annemin dediği gibi yengeçi merak eden akrep oyuncağı çıkıyo.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Bi kul işte Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Önemli sırları öğrenmeye, daha çok fazla yaşayacağınıza, elinize para geçeceğine, bir kimseden yardımlar göreceğinize işarettir…

 9. Rüyamda şu anda bulunduğumuz ev tamamen göçüktü düz toprak bi zemin vardı ama çatı katı yıkılmamış ve orda teyzemgilin sesleri geliyodu akşamüstü yemek yiyolardı hepside bende yan evde yaani eski yıkılıp tekrar bina olan ama rüyamda yıkılmamış haliyle eskisi gibi olan evin duvarlarındaydım beni görmediler ben birini bekliyodum muhtemelen annemi bekliyorum.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Az Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Kadir ve kıymetinin artmasına, ilim yolunda çalışmaya, kısa bir süre sonra para geleceğine, rızkınızın çok bollaşacağına işarettir…

 10. Bizim mahallede komşumuzun çocukları, annem ve ben top sektiriyoruz. Komşunun çocuklarının annesi geliyo komşunun çocuğu diyo – anne topu yuvarlasana, annesi de – hadi oğlum ne topu yürü eve diyo annemle ben kalıyorum memleketimin plakası kadar sektirmişim topu anneme sıra sende anne diyorum. Annemde o kadar sektiriyo..
  Geceleyin bizim üst mahallenin adını söylüyolar birileri bende bisikletle gidiyorum o mahalleye oralarda dolanıyorum sigara içiyorum. Bisikleti aşağıda bırakıyorum ama ayakçığını indirmiyorum ve yukarı doğru gidiyorum biraz sonra tekrar aşağı geliyorum aa bisiklet nasıl böyle dik bi şekilde duruyo deyip bisiklete binip camiinin avlusuna gidiyorum orda ordan telefon sesleri geliyo teyzemin sesi geliyo ve o konuşanın annem olduğunu anlıyorum. Anneme seslenmiyorum sürpriz yapmak için ama annen beni görüyo eliyle işaret ediyo eve gel diye ve gidiyo bende bi sigara yakıp öyle annemi takip ediyorum

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Hüs Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Her türlü hayra pek yakında kavuşmaya, bolluğa, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa, hiç beklenmedik haberler almaya işarettir…

 11. Rüyamda eski sevgilimle olan eski mesajların sosyal medyada paylaşıldığını gördüm neden olabilir acaba

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Nur Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İşinizde ve özel hayatınızda ilerlemeniz ve para kazanmanız için hiçbir engelin önünüzde kalmayacağına, güzel haberlere işarettir…

 12. merhaba rüyamda oruç olduğumu unutmuştum ve bişeyler yemiştim sonra aklıma geldi oruç olduğum ve hemen tükürdüm ağzımı çalkaladım yine tükürdüm bu rüyayı bir kaç kez gördüm

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Yusuf Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Problemlerinizden kurtulmanız için arkadaş ortamınızı ve çevrenizi değiştirmeniz gerektiğine, gizli haberler almaya işarettir…

 13. Rüyamda halamın eski evi çatı katına taşınmış oluyoruz. Suların soğuk değilde lavaboda bile sıcak olduğunu anlıyoruz. Ben ve kardeşim top oynamak istiyoruz. Ordan bakıyorum 3-4 tane top oluyo evde oynanan bizim eski evimizde oynadığımız gibi bi top seçiyorum orta boylarda ama oynamaya başlamadan ben lavaboya gidiyorum. Ellerimi yıkarken suyun sıcak olduğunu anlıyorum. Ve diyorum ki; – Aa, su burdada sıcak diyorum normalde soğuk olması gerekirdi. Ellerimi yıkayıp tam odaya geçicem elektrikler gidiverdi bi anda karşıdan ışıklı biri geliyordu. Çok korktum bi an için ama sonra annemin olduğunu görünce rahatladım ve odaya geçtim. O seçtiğim topu alacaktim orda bi kitap vardı. Demişlerdi ki bi hoca tarih kitabı alıncakmış. Ama elimdeki başka bi kitap o kitabı anlamam için tarih kitabi alınması gerekiyomuş. Daha önceden böyle demiş bi hoca nasıl alıcam ben bu kitabı diyerek kitabı bırakıyorum ve top oynuyoruz kardeşimle.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Rte Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Çevrenizden hoş sözler duyacağınıza, insanların sizin hakkınızda iyi şeyler konuşacaklarına, güzel ve iyi haberleri almaya işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   S Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Güzel günler yaşayacağınıza, işlerinizin bereketli olacağına, sıkıntılı zamanları atlatacağınıza, uğurlu işler yapacağınıza işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   A Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Menfaatinize uygun işler yapacağınıza, kendi gayretinizle sorunlarınızın çözümleneceğine, her yerde başarılı olunacağına işarettir…

 14. Ruyada bebegimi 4 aylık dogruyormusum ama 4 aylık olduğunu bilmiyorum hersey normal doğan bebek normal yani 4 aylık doğduğunu sonradan anlıyoruz. Görünürde normal zamaninda doğan bebek gibi ama hastanede ve normal odada kalicak kuvezde değil normal odada kalıyor yanımda annem ve babam kalıyor ben nedense eve gidiyorum ertesi gün emzirmeye gelince beşikten alıyorum bakıyorum şişe eskiden çocukken şişeden bebek yapardık o geliyor aklıma aynı oyle yani anneme diyorum neden böyle bebeğe benzemiyor falan diyorum annem düzelecek o diyor ben eve gidiyorum normal hayatıma devam ediyorum dışarı falan çıkıp geziyorum sonra eve gidince görüntülü arıyorum görmek için yatakta annemin yanında yatıyor normal bebek gibi herseyi normal ben gelip ords kalicam ben durucam yanında benim çocuğum falan diyorum bana sen gelme sen hastasın burda daha kotu olursun diyorlar ben baya kavga ediyorum gelicem falan diye orda uyanıyorum. Bu arada gerçek hayatta da hamileyim suan .Bu rüya beni çok etkiledi yorumlarsaniz çok sevinirim .

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ilayda Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Arzu ve isteğinizin yerine gelmesine, saygın ve yüce bir insanla muhattap olmaya, zengin ve varlıklı insanla çalışmaya işarettir…

 15. Geceleyin eski dostum köpekleri kovalıyor. bitanesini yakalayıp köpekle ilişkiye giriyo.
  Bir diğer rüyam ise arkadaşlarla başka bir arkadaşımı çağırmaya gidiyoruz fakat arkadaşımız gelmiyor. Babasını gönderiyor babasıda oyuncu mesleği. Gelip o bugün çıkamaz diyo bende hüseyini buraya çağırabilir misiniz? diyorum. çağırdığımız arkadaşın adı hüseyin ama başka hüseyin geliyor. Ve ardındanda çağırdığımız hüseyin geliyo tam ben hadi hüseyin gelsene dicem ama annesi gidin burdan bizi rahatsız etmeyin diye bağırıyo.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   RTE Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Helal mal elde edeceğinize, ihtiyaçlarınızın karşılanmasına, bolluk ve berekete, durumlarınızın güzel şekilde değişmesine işarettir…

 16. Rüyamda ünlü birisi Türkiye’ye tedavi olmaya geliyordu. Bende bunu herkese söylüyorum. Sonra okulda bir etkinlik yapıyoruz. O etkinlikte toprağı inceliyoruz. Toprağı bir çocuk inceliyor. Bende onu izliyorum. Sonra o ünlü kişi tedavisi tamamlanıyor. Bende onun yanına gidiyorum ve görür görmez sarılıyorum.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   B Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hayırlı olayların gerçekleşeceğine, saadet ve mutluluk dolu günlere, yakında izzet ve şeref içinde bir ömür süreceğinize işarettir…

 17. Geceleyin uzun boylu zayıf bi kişi tarafından bıçaklandım. Bıçaklayan kişi kaçtı. Yanımda bi kişi bana yardım etti.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Y Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hayatınızda beklemediğiniz şeyler yaşayacağınıza, hareketli günler geçireceğinize, önemli başarılara imza atacağınıza işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!