Görülmüş Bazı Rüyalar ve Anlamları

Rüyalardan iki örnek:
Okuyucuya görülen rüyalardan iki örnek verelim, sonra bun­lardan yavaş yavaş mâna çıkaralım. Bunlardan sonsuz şekiller çı­karmak mümkündür:

Birinci rüya:
Rüyayı gören: Yirmi üç yaşında Avrupalı bir genç kadın.
Üzerimde siyah bir elbise olduğu halde bir gölün kenarında­yım. Birdenbire karar vererek kendimi suda buluyorum, karşı ki sa­hile yüzüyorum. Tamamıyla çıplağım, sahilin her tarafı aydınlan­mış, orada duran ve beni büyük bir sevinçle seyredip işaret eden dindar bir hatunu görüyorum. Bir hafta önce gördüğüm bu güzel rü­ya o kadar hoşuma gitti ki târif edemem.

Rüyayı gören: Otuz yaşlarında bir erkek.
Büyük bir istasyonun peronundayım, ekspresi bekliyorum. Bu katarı çeken güçlü lokomotife binmek istiyorum. Çok geçmeden trenin geldiğini görüyorum. Fakat onu küçücük bir lokomotif çek­mektedir, yakıtı da kibrit çöpleri idi. Bu durum beni cidden üzmek­te ve bedbaht etmektedir. Ağlayarak uyanıyorum.

Herhangi bir rüyayı tabir etmek mümkün mü?

Bir rüyayı tâbir etmemiz gerekirse o rüyanın mutlaka bir mâ­nası olmalıdır. Onun için doğru soru şöyle olmalıdır: Rüyaların mâ­naları var mıdır?

Muhakkak ki bu böyledir. Çünkü birinci rüyayı gören genç kadın, sevinçli ve neş’eli olarak, ikinci rüyayı gören erkek de ağla­yarak, üzgün bir halde uyanmışlardır.
Şimdi her iki rüyayı inceleyelim:

2. Rüya:
Aşağıda genç kadınla bu konu ile ilgili olarak yapılan bir ko­nuşma:
-Günlük hayatında seni en çok düşündüren şey nedir?
-Temizlik, iffet ve vicdanî huzur.
-Bu iş seni ne dereceye kadar düşündürüyor ve endişe içinde bırakıyor?
-Aman, çok düşündürüyor, bu hususta hiç rahat değilim, ken­dimi gereği kadar temiz ve pâk olduğumu hissetmiyorum.
-Ne yapmak istiyorsun?
-Her şeyden önce gerçek dindar bir kadın gibi olmak istiyo­rum. Fakat bu doğru yolda yürümek için önce nefsimden ve onun kötülüklerinden kurtulmalıyım.
Bu genç kadının rüyası ilk görünüşte, belirli bir âdeta üzerine ışık tutulmuş gibi açıktır.
1 Siyah bir elbise giymektedir. Hepimiz biliriz ki kara esvap­lar giymek hüzün, matem, ıstırap ve dertliliği temsil etmektedir. Bu duruma göre, genç kadın, gerçek dindar bir kadın olacak kadar iffet­li ve temiz olmadığı için üzgündür ve endişe içindedir.
2 Genç kadın bir gölün kenarında durmakta ve suya dalmak üzeredir. Burada suyun büyük bir rolü vardır. Bilindiği gibi su te­mizlenme vasıtasıdır, bilhassa ibadetlerden önce gereklidir.
Genç kadın tamamıyla çıplak olarak yüzmektedir. Elbisele­rinden kurtulması nefsinden kurtulmasına işarettir. Siyah elbiselerin kaybolması, ruhî ıstırabının bir ifadesidir.
Şimdi bu rüyadaki muhtelif unsurları toplayalım.

Rüya:
⦁ Üzerimde siyah bir elbise vardı.
⦁ Bir gölün kenarındayım.
⦁ Suya dalıyorum.
⦁ Tamamıyla çıplak olarak yüzüyorum.
⦁ Bütün sahil aydınlık içindedir.
⦁ Sahilde bana büyük bir sevinçle işaret eden bazı dindar ha­tunları görüyorum.

Tâbiri:
⦁ Tamamiyle iffetli ve temiz olmadığım için utanç ve üzüntü duyuyorum.
⦁ Beni tamamıyla temizleyecek bir şeyin yakınındayım.
⦁ Temizleyici bir suya daldığımı hissediyorum.
⦁ Nefsimin kötülüklerinden tamamıyla kurtulmuş bir halde sahile doğru yüzüyorum.
⦁ Aydınlık olan sahil, içimin aydınlığının tâ kendisidir.
⦁ Su beni pâklandırmıştır. Onun için sahilde gördüğüm din­dar hatunlar beni sevinçle yanlarına çağırmaktadır.
O halde bu rüyanın kısaca mânası nedir?
Kısaca tâbiri şudur: Bu rüya o genç kadının içindeki arzuları­nı bildirmekte ve onu üzen sebepleri açığa vurmaktadır.

2. Rüya:
Bu rüya, büyük bir tren istasyonu ile kibrit çöpleri yakan kü­çücük bir oyuncak lokomotifin çektiği komik bir ekspres treninden ibaret unsurlardan oluşmaktadır.
Burada gözümüze çarpan şey nedir? Rüya görenin beklediği kocaman lokomotifle, istasyona gelen küçük oyuncak lokomotifin arasındaki büyük fark..
Bu rüya için sahibiyle bir konuşma yapmaya hacet yoktur. Zira, rüya tamamıyla açıktır, hemen incelemesini yapabiliriz:

 1. Büyük bir tren istasyonu, bilindiği gibi istasyonlar günlük hayatımızda, muhtelif gezilerin ve işlere girişmelerin bir başlangıç noktası sayılmaktadır. Rüyada da öyledir.
 2. Ekspres treni, bu ekspres bizleri sür’atle uzak şehirlere git­memizi sağlar. Rüyalarda çoğu zaman ekspres treni hayattaki gaye­lere ulaşmakla, erişilmesi güç arzuların gerçekleşmesiyle tâbir edi­lir.
 3. Küçük lokomotif, uzun yollarda, ağır treni hiç aksatmadan çekebilir, bu araç umumiyetle kuvvet ve güçlülük sembolü olarak gösterilir.
 • Şimdi bu unsurları bir araya toplayalım:
 • Rüya:
 • Büyük bir tren istasyonunun peronundayım.
 • Büyük ekspres trenini bekliyorum.
 • Büyük ve güçlü lokomotife binmek istiyorum.
 • Trenin geldiğini görüyorum, fakat o treni kibrit çöpleri ya­kan küçücük bir lokomotif çekmektedir.

Tâbiri:

 • Uzun zamana mütevakkıf büyük işlere girişmek istiyorum.
 • Bununla beraber, her şeye rağmen bu isteklerimi sür’atle gerçekleştirmek kararındayım.
 • Gayeme ulaşmak için durmadan çalışmak ve üstün bir kuv­vete sahip olduğumu hissediyorum. Bu sebepten umduğum o büyük başarıya ulaşamayacağım, bilhassa bunun için aldığım gıda da ye­tersizdir ve ancak buna gücüm yetmektedir.

O halde bu rüyanın mânası nedir? Bu rüya bize o rüyayı gö­ren adamın ihtiraslarını ve kendisini nasıl gördüğünü göstermekte­dir, kafasındaki büyük plânları gerçekleştiremeyecek kadar zayıf ol­duğuna, bütün gücünün bu işe atılmaya yetmeyeceğine vicdani ka­ni değildir. Bu inanç onu o kadar ümitsizliğe sürüklemiş ve üzmüş olacak ki ağlayarak uykudan uyanmasına sebep olmuş.

Bütün bunlardan rüyayı gören bu zatın geçici bir rahatsızlık çektiğini veya aşağılık kompleksi olduğunu çıkarabiliriz.

Rüya gerçeği değiştiriyor:

Hiç şüphe yok ki rüyalarda görülen şekiller ve sahneler uya­nık olduğumuz zaman gördüğümüz gerçek şekillerin ve sahnelerin bozuntusundan ibarettir.

Yâni rüyada aynı sahneyi, bir takım imalar, aynı mâna ve ifa­deyi taşıyan şekiller halinde görürüz. Yukarıda anlattığımız birinci rüyadaki siyah elbise ve göl kenarı ve ikinci rüyadaki tren istasyo­nuyla lokomotif.. Fakat bu karışık düğümün sırrı nedir? İçimizde bu gerçekleri bozmaya zorlayan bir âmil mi var?

Evet, işte bunu yavaş yavaş meydana çıkarmaya çalışacağız.

İşte bir genç kadının gördüğü ve benzeri çok olan bir rüyayı örnek olarak veriyoruz:

Kendimi karanlık bir odada görüyorum, arkadaşım büyük bir masanın üzerinde duran bir tabutta yatmaktadır. Çok sevdiğim ve saydığım bu arkadaşımın bu halini görünce kendi kendime şöyle demiştim: “Bu kadıncağıza ne oldu?” İki ay evvel kızı öldüğü za­man durum da böyle idi…

Biri sorabilir: “Bütün bu rüya bundan ibaret midir? Bir ar­kadaşının öldüğünü rüyasında görmüş, bunda ne var?” Hakikatte iş bununla bitmiyor, rüyayı gören genç kadını sorguya çektiğim za­man şunları öğrendim:

 1. Arkadaşının iki ay önce bir kızı ölmüş.
 2. Bu olay üzerine arkadaşının erkek kardeşi bulunduğu şehir­den kalkıp yanına gelmiş.
 3. Rüyayı gören genç kadın arkadaşının erkek kardeşini sevi- yormuş ve onu çocuğunun ölümünden sonra bir daha görmemiştir.

Böylece her şey meydana çıkmış bulunmaktadır. Bu genç ka­dının şuuraltında şöyle bir düşünce yerleşmiştir: Şayet arkadaşı ölürse, cenazesinde bulunmak için, muhakkak erkek kardeşi gele­cek, bu vesile ile de sevdiği o genci görmek imkânını bulacaktır.

O halde bu rüya, genç kadının bir arzusunu meydana çıkar­maktadır. Fakat bu istek arkadaşının ölümünü görmek değildir. (Esasen rüyada akıl ahlâka önem vermektedir.) Kadının arzusu arkadaşının erkek kardeşini görmekten ibarettir. Akıl da rüya sahibi­nin arzusunu gerçekleştirmek için en basit çareyi seçmiştir.

Anahtarı nerede bulabiliriz?

Rüyanın, gerçekleri başka bir şekle soktuğunu öğrenmiş bu­lunuyoruz. Meselâ, bir delikanlı rüyasında, aklını çelen bir kızı gö­receği yerde beyaz bir zambak çiçeği görür. İnsan, hemen bu çiçe­ğin genç kızın iffetini temsil ettiğini fark eder.

Bunun için bir kimsenin rüyasını tâbir etmeden önce ondan evvel gördüğü birkaç rüyayı bilmesi, hayatına dair birçok şeyler öğ­renmesi lâzımdır.

Günlük Rüyalar:

Birçok rüyalarımız, dertler, istekler, heyecanlar ve çeşitli ma­ceralar içinde geçen günlük hayatımızdan bazı sahneler ihtiva et­mektedir.

İçimizden biri şöyle anlatır:

Bazı incelemelerde bulunmak için bir kitabı seçip aldım. Sayfalarını karıştırırken büyükçe bir elmas parçası buldum, birden­bire bir sevinç heyecanı içinde kaldım, fakat bu sevinç, elmas için değildi.”

Bu rüyanın sahibi birtakım güç sınavlar vermek zorunda ol­duğu anlaşılır, rüyasının tâbiri şudur:

Günlük rüyalarımızın çoğu bu şekilde dikkate şayandır. Çün­kü uyanık iken tamamıyla açık görmediğimiz bir durumu bize ay­dınlatmaktadır.

İşte size başka bir örnek:

Zifaf gecemizi takip eden gecede (halbuki bir senedir evli­yiz) elinde sini taşıyan bir kadının odamıza girdiğini gördüm. Bu kadın annemden başka bir kimse değildir ve elindeki sininin üzerin­de bir bardak sıcak süt bulunmaktadır. Birdenbire uykudan uyanıp, sinirli bir tavırla odamıza giren anneme utanç verici ağır lâflar sarfettiğimi hatırlıyorum.”

Bu rüyayı gören kişi annesi tarafından lüzumundan fazla se­vilmekte ve şımartılmaktadır. Bu durum onu ziyadesiyle rahatsız et­mekte, fakat bunu açığa vurmamakta ve içine atmakta, böylelikle şuuraltında birikmesine sebep olmaktadır.

O hâlde bu rüya neyi ifade etmektedir?

Bu rüyanın tâbiri şudur:

Annen halâ seni sevmekte ve evli olduğun halde seni yalnız bırakmak istememektedir. Halâ seninle yakından ilgilenmekte ve senin için her sıkıntıya katlanmaktadır. Kocaman bir erkek olduğu­nu bir türlü kabul etmemektedir, işte sana sıcak süt getirmekte ve evli bir erkek olmana rağmen halâ seni küçük bir çocuk olarak gör­mektedir.”

Şunu söylemek gerektir ki bu psikolojik inceleme adamın ta­hakkümü ile şahsiyetini yok eden annesinin bu davranışlarına karşı duyduğu büyük üzüntü ve ıstırabı ortaya çıkarmıştır.

Bundan anlaşılıyor ki rüyaların, olaylara ve ihtimallere karşı uyanık düşünceden daha uzak ve geniş görüşü vardır. O hayatımız­da unutulup tarihe karışan birçok şeylerden faydalanmakta, arzu ve imkânlarımızın derecesini bilmektedir, uyanık iken aklımızdan ge­çen bazı basit düşünce ve mülâhazaları çoğu zaman unutur, üzerin­de durmak lüzumunu duymayız. Fakat gerçekten unutuldu mu?.. Hayır, muhakkak ki o düşünce, günün birinde herhangi bir hâdiseyi açıklamak için göreceğimiz bir rüya vasıtasıyla meydana çıkıncaya kadar şuuraltımızın sinir merkezlerinden birinde dolaşmaktadır.

BİRKAÇ RÜYA ÖRNEĞİ DAHA

Herhangi bir durumu aydınlatan ve insana bazı hususlarda ta­kip edeceği yolu gösteren birkaç rüya örneği daha verelim. Bu rüya­lar, tanınmış batılı bir yorumcu ve psikolog olan Sigmund Freud‘un eserinden alınmıştır:

Rüya: 1.
Dolambaçlı bir yolda yürüyordum. Ayaklarımın ağrıdığını hissettim, bakınca çocukluğumda giydiğim bir pabucu giymiş oldu­ğumu farkettim. Ayakkabılarımın bağlarını gevşetip yola devam et­timse de fayda vermedi. Pabuç gittikçe sıkıyor, yol da daraldıkça daralıyordu. Nihayet karşıma yaşlı bir adam çıktı ve bana ayağım­daki pabucu çıkarıp atmamı emretti.”
Bu rüya sahibini sorguya çektiğimde, 26 yaşında oldu­ğunu, dört sene önce nişanlandığını, durmadan evlenmeyi ertelediği için nişanlısının ümitsizliğe kapılmasına sebep olduğunu söyledi ve şunu ekledi. “Evlenmeyi ertelememin sebebi, anne ve babamdan ay­rılmak istemiyorum, zira henüz olgun bir erkek çağına gelmiş deği­lim, evlilik sorumluluğunu kabul edecek hâle gelinceye kadar ev­lenmek niyetinde değilim.

Rüyanın anlamı:
Rüya sahibinin şahsiyetini dikkatle inceledikten sonra, bam­başka bir şey keşfettim. Anne ve babası (bilhassa annesi) tarafından çok şımartılan bu genç, şimdi iki istek arasında bocalamaktadır: An­nesinin eteğine yapışmış şımarık bir çocuk olarak kalma isteği ile evlilik sorumluluğunu yüklenmeğe hazır olgun bir adam olma iste­ği…

Bu rüya açıkça şu durumu aydınlatmaktadır:
“Dolambaçlı ve dar bir yolda yürümesi (hayatta gayesiz bir yol takip etmesiyle yorumlanır) çocuk yaşta iken giydiği pabuçlarla dolaşması: (kolay ve rahat çocukluk yaşantısını sürdürmek istediği­ni fakat bunun artık onun yaşında bir adama yakışmadığını anladı­ğına işarettir.) Yolun gittikçe darlaşması (günün birinde yanlış tutu­munun hayatta ilerlemesine engel olacağına alâmettir.) Karşısına çı­kan yaşlı adam (tecrübe ve hikmetle yorumlanır.) Çocuk iken giydi­ği pabucu atması için verilen emir (çocukça hareketlerinden vazgeç­mesi gerekir yolunda bir uyarıdır.)

Rüya: 2.
Rüyamda kendimi karanlık bir mağarada gördüm, mağarada açmaya bir türlü cesaret edemediğim bir sürü torbalar vardı. Bir ara­lık gözüme çarpan bir kapıdan çıktım ve karşıma çıkan bir kayayı elimdeki sopanın yardımıyla tırmanmaya başladım. Fakat birdenbi­re sopam kırılınca kendimi boşluğa yuvarlanmış gördüm.”
Bu rüya sahibi ile konuştuğumda, birçok iç sorunları ve müş­külleri olduğunu, bunlardan kurtulmaya çalıştığını çoğu zaman ken­dini sorunlarla yorduğunu fakat bir türlü huzura kavuşup kendini bulamadığını öğrendim.

Rüyanın anlamı:
Mağara nedir? Karanlık ve derin bir yerdir, burada unutulan şeyler birikmektedir. Rüyada çoğu zaman mağara, şuuraltındaki de­rin ve esrarlı şeyleri ifade eder. Bu rüya sahibi ruhunun karanlık de­rinliklerinde (torbalar şeklinde) gördüğü kendine ait hakikatleri bir türlü açmaya cesaret edememektedir. Daha sonra bir kayayı tırman­ması, (büyük bir güç sarfederek sorunlarını öğrenmeye çalışması) ile yorumlanır. Elindeki sopanın kırılması da (yükselmek için elin­de bunu sağlayacak maddî ve manevî imkânların bulunmamasına) işarettir.

Rüya: 3.
“Rüyam çok kısadır. Yanımda bütün ev eşyam ve giyecekle­rim olduğu halde istasyona geliyorum, müthiş kalabalığın gürültüsü kulaklarımı rahatsız etmektedir. Gar şefi, yanımdaki eşyalarla trene binemeyeceğimi söyleyince ona elimde tuttuğum bileti göstermek istedim, fakat o anda biletimin yok olduğunu gördüm.
Bu rüyanın sahibini sorguya çektiğimde, bu adamın her giriş­tiği işte başarı kazanamadığını, hayatta birçok ihtirasları olduğunu fakat bunu elde etmek için fazla çalışmaya, didişmeye hacet olma­dığına kanidir.

Rüyanın tahlili:
İstasyona gelmiş (burada istasyon yeni ufuklara ve teşebbüs­lere hareket noktası ile yorumlanır.) Yanında ev eşyasını getirmesi (içinde onu alıkoyan sebepler ve amillerden kurtulamadığını ifade eder.) Gar şefi ona: “Bütün bu eşyalarla trene binemeyeceğini söy­ler.” Esasen kendisi de, ayrılmak istemediği bütün bu eski ev eşya­ları yüzünden ayrılmak istemediği uzak bir yere gidemeyeceğini an­lamaktadır. Elindeki bileti göstermeye kalkışması da (bu husustaki sarfettiği gayreti ispat etmek içindir) fakat o anda biletin kayboluşu, (kendisine bu seyahati yapmaya yardım edecek şeyden yoksun ol­duğunu göstermektedir.)
Bu uyarıcı rüya, sahibine girişeceği işlere adamakıllı hazırlık­lı olması gerektiğini, kafasında yer etmiş birtakım eski usullerden ve düşüncelerden kurtulmadan başarı noktasına hareket edemeyeceği­ni anlatmaktadır.

İşte insana kendisini olduğu gibi gösteren ve ona karakterini açığa vuran bu nevi rüyalardan birkaç örnek vermiş bulunuyorum. Bu gibi düşler insana kendi kendine: “Ben neredeyim? Nereye gidi­yorum? Gerçek gücüm nedir?” sorularını sormaya yardım eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!

BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

Görülmüş Bazı Rüyalar ve Anlamları konusunda 117 mesaj

 1. Geceleyin bi transitin içindeyiz yolcular var samanlar var arka tarafta bizde ordayız 2-3 kişi bi tane bayağı sigara olan bi poşet var içinde tütünler olan adamın biri onları alıyo elinde silah birine silah tutuyo bende hani bana sigara yok mu? Adam bişey demiyo sonra poşeti alıp çıkıp gidiyo. bende sigara arıyorum ve sonunda bazı sigaralar buluyorum. Tütünün birini alıp dısarı çıkıyorum. Tam içicem kızın biri beni engelliyo tütün ve kağıtlar yere dökülüyo içemiyorum. Meğerse sigara kızınmış. Bana ondan engel olmuş. Sonra ben herhangi bi garaja gidiyorum. ordan 70 tl ye bilet alıyorum. Ama gelirken bi şoför bi de ben evime kadar getiriyo beni çok iyi birisi kendisi hal ve hareketlerinden belli oluyo ama ben ona borcum ne diye yine soruyorum. O da bana ilkten ağzından 400 diyo ne diye şaşırıyorum ben borcum kaç diye soruyorum o sonra 30 ama sen 28 tl versende olur diyorum. Tamam sana 30 lira borcumu vereyim gel bakalım diyorum şoföre o evin önünde bekliyo annem parayı denklestiriyo bende ona su içer misin? diyorum. İçerim diyo su getiriyorum . Yalnız ben diyorum zaten garajda para vermedim mi neden tekrar veriyorum diye mırıldanıyorum o bişey demiyo.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Bay Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Maksadın gerçekleşmesine, gönül huzuruna, her şeyin yoluna gireceğine, mal ve mülk para sahibi olup rahata kavuşmaya işarettir…

 2. Geçen sene ramazan ayıydı yine. Rüyamda karşılıksız sevdiğim kızla evlenmişiz düğün falan bitmiş. Yatak odasındayız ama odanın içi karanlık karşımda sevdiğim var. Onun yüzünü görebiliyorum. Bana bakıp gülüyordu. Bende Allah’ım sana şükürler olsun dualarım kabul oldu diye sevinçten havalara uçuyorum. Fakat sevdiğimin yanında annemin olduğunu gördüm. Dedim ki ; – Anne senin orda ne işin var. Gerisini hatırlamıyorum.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ak Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Kazanç bolluğuna, servete erişeceğinize, liderliğe seçilmeye, ömrünüzün uzun olmasına, mal ve mülk para sahibi olacağınıza işarettir…

 3. Hocam Rüyamda rüyada yım uyanınca saçımı kesilmiş gördüm üç harflilerden şüphe duyuyorum sonra çalıştğım yerdeki kızla yürüyorum konuşuyorum bana yardımcı oluyor muş eşimi de karanlkta gördüm

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Elif Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Her konuda kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz gerektiğine, rahat ve huzurlu hayat yaşamaya, hayırlı işler yapmaya işarettir…

 4. Sabahleyin eski evimizin içinde oturuyoruz. Ben, annem, babam daha sonra telefonlar çaldı. Arayan teyzemdi anneme verdim. Tam ven lavaboya gidicem birisi daha aradı bu seferde büyük dayım aradı onu da anneme verdim.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   AK Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Güzel bir haber almaya, büyüklerden yardım görmeye, başarı ve şöhret sahibi olacağınıza, hayatınızın değişeceğine işarettir…

 5. Geceleyin herhangi bi camdan bakıyodum. Alt kattaydım. Ve camın diğer tarafındada çamurda debelenen bi timsah vardı. Bende dışarı çıkıp yanına gittim. Ben yanına gidince timsah pandaya dönüştü.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ak Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Geçiminizi eskisinden daha rahat kazanacağınıza, başınızdan aşk geçeceğine, iyi bir insanla dost olacağınıza, haber almaya işarettir…

 6. Rüyamda birbirinden güzel kızlar gördüm. Hepside bi tane yatakhanedeydi. Bi tanesi geldi ve diğerini çağırdı. İkisi beraber gittiler ama nereye gittiklerini bilmiyorum.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ak Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hareketlerinize ve sözlerinize dikkat etmeniz gerektiğine, para ve ün sahibi olacağınıza, isteklerinizin gerçekleşeceğine işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Z Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İleride çok başarılı olacağınıza, yeni insanlarla tanışacağınıza, büyük servetleri ve bol olan paraları zamanla kazanacağınıza işarettir…

 7. En yakın arkadaşlarımla harabe gibi yerlere gidiyoruz. Önce yanımda 1 kişi oluyo onunla balkonun altından geçmeye çalışıyoruz. O yandan geçiyo ben altından geçiyorum. Virâne, bataklık gibi yerler görüyoruz. Daha sonra o yanımdaki kayboluyo diğer en yakın arkadaşımla devam ediyoruz. Kar yağmış ama bi çoğu erimiş. Onunlada yüksek yerlere çıkmaya çalışıyoruz. Yine yerler yıkık dökük tabi iki denememizde olmuyor. Üçüncü ve son denememizde bu sefer çıkıyoruz harabe gibi evin çatısına.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ali Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Güzel bir aşk hayatının başlayacağına, yakın zamanda bolluk ve berekete kavuşulacağına, emellerinizin gerçekleşeceğine işarettir…

 8. Okul çıkışı kız arkadaşımla birlikte giderken yolun kenarında güya benim telefon, şarj aleti koyduğum yere özürlü, rahatsız birisi bulunuyor. Ben ona naptın len falan diyorum. Sanki daha önceden tanıyomuşum gibi. Yalnız telefonu evde unuttuğum için kız arkadaşıma eve gidip telefonumu alalım hem seni annemle tanıştırayım diyorum. O da tamam diyor. Gidiyoruz (not; bu arada kız arkadaşım falan yok) sonra ben kız arkadaşıma sen benim için bi lütufsun diyorum. Gülüşmeler falan el ele eve geliyoruz. Annem çamaşır seriyodu. Annem bizi el ele görünce şok oldu. Ben dedim eve geçelim diye gidicem fakat kız arkadaşım gelmedi. Annem dedi ki; -Bu kız kim? Bende; – Anne bu bahar. dedim. Kız arkadaşımda kadının siniri başından aşıyo dedi. İyi bi tanışma olmadı.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ali Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Daha fazla para kazanmaya, çok iyi zaman geçireceğinize, bir toplantıya veya davete katılacağınıza, önemli haberlere işarettir…

 9. Bizim üst mahallede yaşayan komşumuzun evinde kardeşimi gördüm. Ben hemen alt kattaydım oturuyodum. Kardeşimde üst taraftan alta düştü. Adeta tavan yarılmıştı. Bende ona hani burdan düşülmezdi falan diyodum. Sonra kendimi dışarda buldum. Rahmetli dedem ve arkadaşları vardı. Bi yere gidiyolardı. Dedemin arkadaşları benimle vedalaşıyodu. Üstelik seni tanıdığıma çok memnun oldum falan gibi enteresan şeyler söylüyolardı. Çünkü normalde dedemin arkadaşlarını bile bilmiyorum. İşin garibi dedem bana bakıyodu sadece sanki böyle sitem eder gibi onunla konuşmadık. Ama benim içim buruktu onunla konuşmadığımız için.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ali Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Bolluk ve berekete erişeceğinize, işlerizde başarılar sağlamaya, uzun yolculuğa çıkmaya, en üst makamlara çıkılacağına işarettir…

 10. Ünlü Hintli oyuncu Aamir Khan ile tanıştım . Aamir Khan ile sohbet ettik . Aamir Khan ile birlikte sosyal sorumluluk projesine katıldım .

  1. 1001 Rüya Tabiri

   B Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Malınızın artacağına, yaptığınız iyiliklerin karşılığını fazlası ile alacağınıza, işlerinizin daha iyi ve güzel düzene girmesine işarettir…

 11. Ben askerde oluyorum. Anneannemde arabayla beni evime götürüyor. Giderken sigara içmeme müsaade etmiyor. Ve yolun yarısından beni tekrar askere getiriyor.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ali Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Fazla para kazanmaya, malın artmasına, işinizde yükselmeye, çevrenizdeki insanlara daha çok güvenmeniz gerektiğine işarettir…

 12. Rüyamda deprem oluyordu . Sonra biz başka bir eve gidiyoruz ve 1 hafta orda kalıp evimize geri dönüyoruz. Sonra evdeki kolonların kötü olduğunu fark edip onları güçlendiriyoruz . Ben akciğerimi çıkarıp suya tutuyorum ve geri yerine takıyorum .

  1. 1001 Rüya Tabiri

   B Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Birinin çıkarlarının ortaya çıkmasına, her türlü tedbirler alacağınıza, en üst mevkilere çıkıp makam sahibi olmaya işarettir…

 13. Merhaba,
  Müdürüm beni rüyasında görmüş. Telefonda İngilizce konuşan bir Arap varmış. Müdürüme “Ayşegül Hanım isterseniz ben konuşayım, korona yüzünden 11 ay evde oturunca eşim bana ingilizce öğretti” demişim. Konuş bakalım dedikten sonra benim telefonda konuşmamış dinlemiş. O kadar iyi konuşmuşum ki müdürüm şaşırmış, “ne kadar güzel konuşuyorsun, bize de öğret, ben konuşmaya konuşmaya unuttum” demiş. Önemli olan pratik yapmak, biz sürekli eşimle evde İngilizce konuşuyoruz” demişim.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Zehra Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İstenilen ve murat edilen bir şeyin hayırla sonuçlanacağına, servet sahibi olmaya, işlerinizin yoluna gireceğine, iyi habere işarettir…

 14. Rüyamda yolda yürürken karşıma bir tilki cıktı tilki beni kovaladi bende kaçtim tilki zik zak çizerek geliyordu ve beni yakaladi sol bacagimi isirdi ve birakmadi 2 elimle kafasina vurdum birakmasi için yukuştan 1 kurt indi uluyarak kurt mavi gözlü giri renkte heybetli bir kurtu hirliyark yanima geldi ve tilkiye pençe ati sonra tilki arkasına bakmadan kaçtı ve kurt bana bakti zarar vermeden giti

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Emirhan Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Size verilecek görevleri yerine getirmeniz gerektiğine, işlerinizi ihmal etmemenizin gerekli olduğuna, para kazanmaya işarettir…

  2. Bundan 1, 1,5 ay önce rüyamda sevdiğim kızı gördüm. Ama tek taraflı seviyorum karşı tarafın haberi olmasına rağmen karşılık vermedi. Neyse bana ciddi bi şekilde bakıyodu. Ben ise ona bakarken utanıyodum. Ve kafamı çekip çekip tekrar bakmaya çalışıyodum. Bulunduğumuz yerde okuldu. Sınıftaydik öğrenciler falan vardı.

  3. 1001 Rüya Tabiri

   Er Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Eğlenceli zaman geçirmeye, önemli bir karar almanız gerekeceğine, hiç beklenmedik bir yerden paralar geleceğine işarettir…

 15. Selam aleyküm hayırlı günler hocam rüyada eve yeni eşyalar gelecekmiş o yüzden eski eşyalar dışarı çıkartılıyor ama atmak için değil değerlendirilmek için komşular yardım ediyormuş

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Hikmet Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Saygı duyduğunuz büyük birisi tarafından bir yardım göreceğinize ve onun sayesinde iyi yerlere geleceğinize işarettir…

 16. Merhaba
  8 ay önce baba vefat etti rüyümda babm ölüm döşeğinde annem dört kız başındayız ağlıyoruz bani yıkayın ölüyorum diyo yıkıyolar sonra elini gördüm avcunun içinde kona vardı sımsıkı kapatmıştı dua ediyoriz kalabalıktı millete yemek veriliyo daha sonra bulunduğimuz yerde birdin bire su nehir gibi su akıyo

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Serap Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Devlet kapısında bir işinizin olacağına, üzüntüerinizin son bulacağına, beklenmedik büyük mükafatlar kazanacağınıza işarettir…

 17. Rüyamda Siyah bir boşluktayim sonra bir anda sırat köprüsüne gidiyorum ordan çok yavaş geçiyorum tam ortalarinda aşariya düşüyorum aşarıda ateşvar sonra bir anda bir yere gidiyorum karşımda büyük bir kapi var sonra kapı aciliyor bir ışık patlaması olunca rüyam bitiyor

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Atakan Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Her türlü tehlikeden kurtuluşa, servet sahibi olacağınıza, neşeli arkadaşlar kazanacağınıza ve mutlu olacağınıza işarettir…

  2. Bən böylə bir söyleyiyim ana anem vefat eti1-2yıl önce bən onu dün uykumda gördüm şöyle parkda idik ikimizdə bana sarıldı sonra anem geldi alladı didim ki anne git ana aneme sarıl annem alayarak sayıldı amma ana anem çokda mutlu olmadı

  3. 1001 Rüya Tabiri

   zeynəb Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Adalet sahibi bir kimseyle tanışılacağına, elinizi attığınız ya da atacağınız her işinizde başarılara kolaylıkla ulaşacağınıza işarettir…

 18. Selam aleyküm hayırlı günler ben rüyamda uzunlamasına babam ile oturuyorduk tam arkamızda uzun ağaçlı karanlık orman vardı önümüzde ise tepeler vardı tepenin birinde eski mezar taşı gibi taşlar vardı tepeler yeşil çayırla kaplıydı ayrıca güneş vardı babam rahmetli sevinçli bir şeyler anlatıyor du ayrıca yanımızda bank vardı

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Hikmet Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Çoğu yerlerde tedbirli olmanız gerektiğine, her duyduğunuzu ve her gördüğünüzü herkese anlatmamanızın gerekli olduğuna işarettir…

 19. Merhaba, rüyamda sağ alt köpek dişim sallanıyordu. Elimle kontrol ederken çıkardım köpek dişimi. Kanamaya başlayınca hemen yıkadım ve gerekli pansumanı yapıp kanı durdurdum. Hiç ağrı sızı yoktu ama kanı görünce korktum o kadar. Annem ve yakın arkadaşı da bana doğru geliyorlardı ve durumumu gösterince daha yakınıma gelmeden uzaktan bakmaya devam ettiler.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Kübra Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Gizli saklı bir teşebbüste bulunulacağına, şansınızın iyi olacağına, hayatınızda daha çok başarılı olmaya, iyiliğe işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!