Her Derde Deva Dualar: Nazar, Beladan ve Kötülüklerden Korunma Duası, Bereket Duası, İş İçin, Yemek Duası

Merhaba saygıdeğer kardeşim, bu yazıda çok sayıda faydalı, şifalı, koruyucu ve günahlarınızı affettiren ve tüm isteklerinizin gerçekleşmesi için gereken birçok dua bulacaksınız. Nazar duası, Bereket duası, en güzel dua, korunma duası veya yemek duası gibi daha onlarca dua. kötülüklerden korunma duası, beladan korunma duası, yemek duası, rızık duası, şifa duası, dilek duası, tövbe duası ve sabah duası gibi daha birçoğu bu sayfada. Hem Türkçe okunuşu, arapça okunuşu, Türkçe anlamı, nerede, ne zaman ve nasıl okunacağını da bulacaksınız.

Beladan Koruyan, Belaya Karşı Koruyan Dua

Belalardan ve belaya karşı koruyan duanın Türkçesi: “Allâhü ekberu Allâhü eazzü min halkıhî cemiy’â Allâhü eazzü mimmâ ehâfü ve ahzer. Eûzü billâhellezî lâ ilahe illâ hüvel mümsiküs semâvâtis seb’ı en tekaa alel ardı bi iznihî min şerri abdike fülânin ve cünûdihî ve etbâıhî ve eşyâıh. Minel cinni vel ins. Allâhümme kün lî câran min şerrihim. Celle senâüke ve azze câruk Ve tebârakesmük Ve lâ ilâhe ğayruk.”

Beladan Korunma Duasının Faydası ve Fazileti: Efendimiz Aleyhisselam: “Kötülüğünden ve şerrinden çekindiğiniz kimseye karşı (bu duayı) okuyunuz” buyurmuşlardır. (İbni Ebi Şey be)

Beladan Korunma Duası Ne Zaman Nasıl Okunacak: Seni gücü ile ezmek isteyen zalimi tesirsiz hale getirmek için (41) gün “sadakatlabu” duayı (41) defa okuman yeterlidir. Ya vazgeçer, ya belasını bulur.

Sizi Beladan Koruyacak Duanın Arapçası:

beladan koruyan dua-belaya karsi okunacak dua-okunmasi gereken dua

HER KÖTÜLÜKTEN KORUNMA DUASI

Okunacak Duanın Türkçesi:

“Bismillâhirrahmânirrahıym. Kul hüvellâhü ehad. Allâhüs samed. Lem yeli d ve lem yûled ve lem yektin lehû küfüven ehad. Kul eûzü bi rabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. Kul eûzü bi rabbin nâs. Melikin nâs İlâhin nâs Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs.”

Beladan Kötülüklerden Korunmak için Okunacak Duanın Arapçası:

her-kotulukten-koruyan-dua-sizi-kotulerden-fenaliklardan-beladan-seytandan-koruyan-okunacak-dua

Kötülüklerden Korunma Duasının Faydası ve Fazileti: Efendimiz (s.a.v.) buyuruyorlar: Sabah ve akşamları üçer defa bu sureleri okursan her türlü kötülükten seni muhafaza ederler.”

Kötülüklerden Korunma Duası Ne Zaman Nasıl Okunacak: Zamanımızın fesadından korunmayı arzu edersen bu mübarek sureleri sabah ve akşamları üç defa oku. Allah’a tevekkül et. Böylece her türlü fenalıktan korunmuş olursun. “En kötü insan; yalnız başına yiyen, kimseye yardım etmeyen, çalıştırdıklanna zulmedendir.”

10 Sevap Yazan, 10 Günah Sildiren, Şeytandan ve Kötülükten Koruyan Dua

Duanın Türkçe Okunuşu:Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadir.”

Duanın Türkçe Anlamı: “Allah’tan başka bir ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’nadır. Dirilten ve öldüren O’dur. Ve O her şeye kâdirdir. ”

Okunan duanın faydası ve fazileti: Efendimiz (s.a.v.) bu tevhidi okumanın faziletini şöyle anlatırlar: “Kim sabah namazının farzından selam verip ayaklarını bozmadan önce on defa bu zikri okursa Allah Teala okuyan için on sevap yazar, on günahını siler, on derecesini yükseltir. O gün içinde her türlü kötülükten ve şeytandan korunur. O gün içinde amel defterine şirkten başka bir günah yazılmaz.” (Tîrmizî)

Okunacak duanın Arapçası:

Gunah Sildiren-seytandan ve Kotulukten Koruyan Dua

Bir başka hadisi şerifte: “Kim akşam namazının sonunda (bu zikri) on defa okursa, Allah Teala on silahlı melek gönderir, sabaha kadar onu korurlar. Cenneti vacip kılan on sevap yazılır. Cehennemi gerektiren on günahı silinir. On mü’min köleyi hürriyetine kavuşturmuş kadar ecre nail olur.” (Tirmizî)

Ey ümmetinin halini bilen benim biricik efendim! Sana sonsuz salâtlar, selamlar olsun.

Bütün Gün Şeytandan Korunma Duası

Duanın Türkçe Okunuşu: Eûzü billâhil azıymi ve bi vechihil kerîmi ve sultânihil kadîmi mineş şeytânir racîm.

Duanın Türkçe Anlamı:Şeytandan yüce Rabbime sığınıyorum…

Okunan duanın faydası ve fazileti: Efendimiz (s.a.v.) buyuruyorlar: “Kim camiye girdiğinde bu duayı okursa, şeytan şöyle der: “Bu adam bütün gün benim şerrimden himaye altına alınmıştır.” (Ebu Davud) Kısa fakat manası çok yüce olan bu duayı, bir defacık okumak, bütün gün şeytanın tasallutundan seni koruyacaktır.

Okunacak duanın Arapçası:

butun gun şeytandan korunma duası-okunacak dua

ŞİFA DUASI: 99 HASTALIĞIN VE DERDİN DUASI

Duanın Türkçe Okunuşu: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

Okunan duanın faydası ve fazileti: Efendimiz buyuruyor: “Bu mübarek kelimenin okunması 99 hastalığın geçmesi için bir ilaçtır. O hastalıkların en küçüğü sıkıntıdır.” (Hâkim)

Bu Dua Ne Zaman Nasıl Okunacak: Bu mübarek kelimelerde manevî ilaç kuvveti vardır. Bilhassa ruhî bunalım, stres, sıkıntı ve huzursuzluklara karşı günde en az (101) defa okunmalıdır. Buna (41) gün devam edilecek. Gün geçtikçe bunalımlar bir bir Allah’ın yardımı ile geçecektir.

Okunacak duanın Arapçası:

99 HASTALIGIN DERDIN ILACI- OKUNACAK DUA

72 DERTTEN BELADAN SIKINTIDAN KURTULMA DUASI

Duanın Türkçe Okunuşu: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi ve lâ mencee minellâhi illâ ileyh.

Okunan Duanın Faydası ve Fazileti: Resulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyor: “Kim bu duayı okursa Allah Teala yetmiş iki dert ve musibeti ondan bertaraf eder. Bu dertlerin en küçüğü fakirliktir.” (Tirmizî)

Bu Dua Ne Zaman Nasıl Okunacak: Türlü dertlerden ve musibetlerden kurtulmak istersen bu mübarek zikri günde (41) defa (41) gün okumalısın.

Okunacak duanın Arapçası:

72 DERTTEN BELADAN SIKINTIDAN ŞEYTANDAN-KÖTÜLÜKTEN KURTULMA DUASI

İÇİNDE BİR SIKINTI VE DERT OLUNCA

Duanın Türkçe Okunuşu: Hüvel evvelü vel âhıru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli şey’in alîm.

Bu Dua Ne Zaman Nasıl Okunacak: Resulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyor: “İçinizde bir şek veya bir sıkıntı ve tereddüt olunca bu ayeti kerimeyi okuyunuz.” (Ebu Davud)

Okunacak duanın Arapçası:

icinde bir sikinti dert beladan kurtaran kurtulma duasi-okunacak dua-arapca ve turkcesi-okunusu

FELÇTEN KORUNMA DUASI (HASTA veya FELÇLİ DUASI)

Duanın Türkçe Okunuşu: Sübhânel azıymi ve bi hamdih.

Felç Duası Ne Zaman Nasıl Okunacak: Sabah namazından sonra üçer defa bu teşbihi okuyan, körlükten, cüzzamdan ve felçden kendini koruma altına almış olur.” (İmamı Ahmed)

Okunacak duanın Arapçası:

felcli duasi-felcten kurtaran dua-felclilerin okumasi gereken-hasta duasi hastalik duasi

KONAKLAMA DUASI

Duanın Türkçe Okunuşu: Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min şerri mâ halak.

Konaklama duasının Türkçe anlamı: “Yaratılan şeylerin şerrinden Allah Teala’nm tastaman kelimeleri olan kelamı ilahisine sığmınm.”

Okunan Duanın Faydası ve Fazileti: Efendimiz bu duanın faziletini bizlere şöyle beyan buyurmuşlardır: “Bir yere konaklayan kimse bu duayı okursa oradan ayrılıncaya kadar hiç bir şey ona zarar veremez.” (Müslim)

Okunacak duanın Arapçası:

KONAKLAMA DUASI-turkce arapca okunusu

YEMEK DUASI (GEÇMİŞ GÜNAHLARI TEMİZLEYEN BİR DUA)

Duanın Türkçe Okunuşu: “Elhamdü lillâhillezî at amenî hâzet taâme ve razekanîhi min gayri havlin minnî ve lâ kuvveh.”

Yemek duasının Türkçe anlamı: “Bu yemeği bana yedirip onu bana çok kolayından rızık olarak ihsan eden Allah’ıma hamd ederim. ”

Okunan Yemek Duanın Faydası ve Fazileti: Sevgili Efendimiz Aleyhisselam yemek yendikten sonra okunan bu duanın fazileti hakkında şöyle buyuruyor: Yemeğini yedikten sonra bu duayı okuyanın geçmiş günahları affolunur.” (Tîrmizî)

Yemek Duası Ne Zaman Nasıl Okunacak: Çok kısa fakat fazileti çok yüce olan bu duayı yemek yedikten sonra okumayı ihmal etme. Biz günahkar bir kuluz. Bu yemek duası, günahların yok olmasına sebep oluyor. Günah kirinden bizleri yıkıyor. Böyle veciz dualan bize öğreten sevgili Peygamberimiz’e, Efendimiz’e Rabbimizin kelimelerinin adedince salâtü selam olsun.

Okunacak duanın Arapçası:

YEMEK DUASI GEcMis GuNAHLARI TEMiZLEYEN BiR DUA

BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.


https://1001ruyatabiri.com/wp-content/uploads/2019/12/hayirli-ruyalar-hayirsiz-ruyalar-hangi-ruyalar-hayirlidir-kotu-iyi-ruyalar-diyanet-dini-islami-bebek-yilan-altin-para-gormek-1001ruyatabiri.mp4
hayırlı rüyalar- hangi rüyalar iyi hangileri kötü

Her Derde Deva Dualar: Nazar, Beladan ve Kötülüklerden Korunma Duası, Bereket Duası, İş İçin, Yemek Duası konusunda 49 mesaj

 1. Merhaba hocam,
  2 gun önce bir rüya gördüm. Rüyamda başka bir evdeymişim ama o ev de benimmiş. Hava kararmış. Evdeyim. Bir bakıyorum yabancı biri benim evimde. Korkuyorum ve bagirmaya calişiyorum. Fakat sesim çıkmiyor
  Pencereye yonlenip bağirmaya calişiyorum yine istedigim gibi kimseye sesimi duyuramiyorum. Adam da bana boşuna bagirma biz sana bir şey yapmayacagiz. Meger 3 kişi eve girmişler. Eve nereden girdiklerini bana soyluyorlar. Ben de icimden biran once oralari kapatayim da kimse iceriye giremesin diyorum. Hocam, yorumlarsaniz cok sevinirim. Biraz saglik problemlerim var. Bu ruya beni biraz korkuttu. Yorumunuz icin şimdeden teşekkür ederim.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   GÜLKAR Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hayatınızın sonuna kadar rahat huzur ve mutluluk içinde yaşayacağınıza, gizli bir hazine bulup mutlu olacağınıza işarettir…

 2. Ŕüyamda tarlada ýüŕürken önümde kuş biluyorum hasta uçamiyormuş elime aldim canlandi kirmızı boyanmiş sonra uçtu

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Nedime Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Gizli bir haber alacağınıza, rızk sahibi olacağınıza, yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerektiğine, kuvvetli ve güçlü olmaya işarettir…

 3. Hocam merhaba,
  Ben rüyamda ünlü bir kadın sarkıcının fasıl yapıyormuş kendi evinde onu gördüm. Ben de gece o fasıla gitmişim. Sonra şarkı soylemesi bitince ben de sizin gibi Malatyalıyim diyorum. Bana sarıliyor ve öpüyor. Sonra ünlü kadın sanatçı başkalarinin yanina gittiginde eteğinin arkadan kalkmış ve poposunun açıkta kaldigini gorunce etegini arkadan düzeltiyorum. Gece saat 1 oldugunu görunce evime gitmek istiyorum. Bir bakıyorum kabanım yok. Çalınmiş. Ama evde onlarca ayni desende kaban var. 2 tane kadina rast geliyorum. Kabanimı gordüler mi diye onlarda bilmiyorlarmiş. Sonra ünlü kadin sanatćiya soyluyorum. O da bunlardan birini giy diyor. Bir de saat çok geciktigi icin de evime gitmeye korkuyorum. Yorumlarsanız sevinirim.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   GÜLKAR Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hayatın tadını çıkartmaya, dünya nimetlerinden faydalanmaya, alacağınız yeni kararları hemen almanızın gerekli olduğuna işarettir…

 4. Rüyamda internet kablosu kopmuş oğluma kabloyu toplamasını söylüyorum oğlum kabloyu çekiyor ama kablo gelmiyor

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Sahver Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İşlerinizin sağlam tutulmasına, itimada, şansınızın açılmasına, sıkıntıların sona ermesine, duanızın kabul olmasına işarettir…

 5. Rüyamda karanlık bir evde iki oğlumla bulunuyorum büyük oğlum uyuyo küçük oğlumla birileri bize saldırıyor kim olduklarını karanlıktan göremiyorum kapının açık olduğunu farkeddiyorum fakat birileri girmeye çalışıyor kapatamıyorum korkuyla uyandım

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Nedime Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Problemlerinizden kurtulmanız için arkadaş ortamınızı ve çevrenizi değiştirmeniz gerektiğine, yeni arkadaşlıklar kurmaya işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : İşlerinizde acele etmeniz gerektiğine, başarılı bir iş yapacağınıza, geçinmenizi sağlayacak bir mülke sahip olacağınıza, daha çok kabiliyetli olacağınıza işarettir…

 6. Hocam ben de orta yasalarında bı adam bı genc kızı kaçırdığını gordum ve adam etrafa attes etmeye başladı ve kursun ıkı tanesi bacağımda hısetım bıtanesıde oğluma yanağına da geldiğini de gördum

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Evde sakinliğe ve rahatlığa, dargın olduğunuz biri ile barışmaya, içinizde bulunan ruh sıkıntısından kurtuluş yolunun açılacağına, terfi edeceğinize, bütün yaşamınız boyunca sevgiyi ve mutluluğu bulmak için çalışacağınıza işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Selvi Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Neşeli ve keyifli olmaya, kazançta umulmadık bir miktarda artış olacağına, yeni bir seviyeye adım atmaya, sizin başkasına iyilik yapmanız gerektiğine işarettir…

 7. nje dhome me domate shume te medhaja i kishin blere per hajvar
  nje fis i im
  por ai ndodhet ne mergim dhe kishin mbetur domatet ktu ne shtepi

 8. Selam
  Hocam ben ruyamda sag ust bacakta buyuk acik yara goruyorum ama kan akmiyor tum eti filan gordum
  sonra iltihaplanmasin diye demirle yaktim bir sure sonra kapaniyor
  bunun anlami nedir
  Tesekkur ederim

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Amina Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Mutlu bir şekilde hayatınızı sürdürmeye, para sıkıntısının olmayacağına, rahat bir yıl geçirileceğine, yükselmeye işarettir…

 9. Slm hocam ben kızkardeşi mi rüyamda gördüm ve kavga etmiştik ne halin varsa gör diyip ayrildim yanından rüyam kısaydı uyandım ve sabaha gördüğüm bu rüya akşamı kızkardeşim tutuklanmıştı ve ceza evine gitti anlamadigim için ve kafama takıldığı için size soruyum dedim

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Sevcan 87 Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Çevrenizdeki açlığı giderecek kişiye ya da olaya veya durumlara, uzun ömürlü olunacağına, huzurlu olmaya işarettir…

 10. Selam aleykum ben dun rüyamda bir yaşli nine gördüm bana dediki senin nefsin çok yüksek sen uflesen bile insanlara yardımın var. Ne anlama geliyor hocam

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Nuretrin Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Neşeli ve keyifli olmaya, kazançta umulmadık bir miktarda artış olacağına, yeni bir seviyeye adım atmaya, sizin başkasına iyilik yapmanız gerektiğine işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Elo Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hayırlı bir girişime niyet edileceğine, emeklerinizin karşılığında çok büyük miktarda paraya sahip olmaya, galibiyete işarettir…

 11. Rüyamda hacca gitmenin yollarını arıyorum ama pandemi yüzünden gidemeyen birine soruyorum oda bana bizde gidemedik dedi ama öncesinde oraları gördüm ondan sonra gitmeyi düşünerekten araştırmayı düşündüm yorumu nedir allah razı olsun

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Yusuf Kardeşim Rüyanın Yorumu Şöyle : Beklenmeyen bir haber almaya, bir sırrınızın açıklanmasına, hedeflerinize ulaşıp aynı zamanda başarılı bir sosyal yaşam süreceğinize işarettir…

 12. Selam
  bebek arabasında yeğenim var abimin oğlu, kuzenim onu ​​tutuyor, merdivenlerden aşağıya inmesine yardım ediyorum, yeğenim bana gülümsüyor. sonra namaz ettiğimi görüyorum, her şeyi bulanık görüyorum galiba 2 rekat kılıyorum.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   muhammat Kardeşim Rüyanın Yorumu Şöyle : Sevinmeye, kazanca, yardımseverliğe, başarılı ve zengin olmaya, en yüksek makama çıkacağınıza işarettir…

 13. Abimi büyük bakır leğenin icinde parçalara ayrılmış şekilde olduğunu gördüm ama sadece et olarak ama abim olduğunu biliyormusum karsidada abim duruyor us bana bir poşetin icerisinde büyük geniş siyah ayakkabı tabanliklari veriyormuş bunlar bana büyük deyip almıyorum oğlumda legenin başında duruyormuş abim ona biseyler söylüyormuş ama ben anlamıyorum

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Saime kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Geçici bir süre para sıkıntısı çekeceğinize ve daha sonra bu sıkıntıdan kurtulup rahata ve huzura erişeceğinize işarettir…

 14. Merhba hocam dun istihareye yattimdi niyet ettim di busene seraya hangi meyveyi ekeyim diye bnde soyle ruya gördüm karşımda kadin oturuyor bna dediki sende büyü var dedi beni okudu biraz rahatsız oldum hoca okurken sanki üzerimde birşey cikar gibi çıldırdım sonra hoca dedi yanında birileri olsun seni tutmasi lazim dedi okumayı bıraktı sonra okucguz dedi bu rüya neye cikar hocam cevaplarsanız sevinirim

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ersin kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Güzel ve mutlu bir hayat süreceğinize, çok güzel bir aile sahibi olacağınıza, çok yakında birinin evlenmesine işarettir…

  1. Benimkide korkunc Bir suru insan yilanin kafasini yiyiordu diri diri agzina tika tika cok korkdumne anlama geldigini bilmiyorum

  2. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : işlerinizde ve hesaplarınızda daha dikkatli davranmanız gerektiğine, mutluluğa, sevince, iyiliğe, elinize mal geçeceğine, bol paranın geleceğine, bolluk ve bereketli günlerin çok yakında olduğuna, neşeli dakikaların geleceğine, ele geçecek rızka, vaktinizin hoş geçeceğine, murat ve isteklerinize kavuşacağınıza, çok hayırlı haberler alıp sevineceğinize işarettir…

  3. Hocam ben rüyamda üzerlik otunun içinde büyü buluyorum bana yapmişlar anlami ne?

  4. 1001 Rüya Tabiri

   Gül Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Huzur içinde yaşayacağınıza, hayatınızdan memnun olacağınıza, elinize toplu para geçeceğine, iyi ve güzel haber almaya işarettir…

 15. Rüyamda cinsi belli olmayan çok büyük mor renk bir kuşun beni alıp götürmeye çalışıp götürememesi ne demek ve bana bakması gözlerini bana dikmesi

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Bilge kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Mutluluğa, berekete, dertli günlerin gelip geçeceğine, keder ve sıkıntılardan kurtulacağınıza, mevki düşmeye, yakında tuhaf bir olay ile karşılaşacağınıza, bir maceraya atılmaya, üzüntülerin bitmesine, çok büyük başarı kazanacağınıza, mutlu olacağınıza işarettir…

  1. Rüya Yorumcusu

   Meliha kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Birisinden önemli sırları öğreneceğinize, beklenmedik ve istenmeyen insanın geleceğine, problemin çözüleceğine, bir işin sonuçlanacağına, bir olaydan dolayı üzüleceğinize, bereketli günlerin yaklaşmakta olduğuna, zorluklara göğüs gereceğinize, doğru yoldan ayrılmamanız gerektiğine işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!