Avuç İçindeki Çizgilerin Anlamı

Aşağıda avuç içinizdeki çizgilerin ne anlama geldiğini iyi mi kötü mü öğreneceksiniz. Neredeyse herkesin avucunda birtakım çizgiler vardır ve bunların hepsinin bir anlamı vardır. İşte size avucunuzdaki çizgilerin manası…

TALİH VE KADER – ZUHAL ÇİZGİSİ

Kader hattı, bütün avucu boydan kateder ve hayatta, talih, şans, istikbal, servet, saadet ve bedbahtlığı gösterir. Bu çizginin boyu parmak hattını geçerse o elin sahibinin çok büyük bir saadet ve refah içinde yaşayacağını gösterir. Şayet, o çizgi, tırnak boğumuna kadar uzayıp orada yıldıza benzer bir işaret taşmsa, bu el sahibinin bir suç iş­leyeceğini haber verir, bu çizginin dallan fazla ise, fakirlikten ve züğürtlükten kurtulup zengin bir adam olacağını müjdeler.

Avuç içi çizgilerinin anlamı

Şayet, zuhal çizgisi, hayat çizgisi üzerinden başlarsa, o el sahibinin şahsî kıymet ve kabiliyeti yüzünden büyük bir başan kazanacağını gösterir. Bu çizgi, bilekteki üç çizgiyi keserse, can sıkıcı bir olayın vukuuna işarettir. Eğer çizgi, kalp hattında kınlıyor­sa, bir buhrana alâmettir. Eğer zühre çizgisi düz ve âşikar ise, o avuç sahibinin iyiliğini ifade eder.

Şayet geniş ve belirsiz ise birçok güç­lüklere rastlanacağını gösterir.
El çizgileri mütehassıslanna göre, zuhal çizgisi olmayan bir elin sahibi ekseriya hayatı mânâsız tatsız geçermiş () Bazı insan­ların avuçlarında bu çizgi, diğer parmaklarla doğru yön alır. Meselâ, müşteriye doğru yön alan çizginin bulunduğu elin sahibi büyük bir gurur ve azamet sahibidir. Eğer güneşe doğru yükseliyorsa, resim, müzik gibi ince sanatlarda muvaffakiyet ve istidada işarettir.

Bu kader çizgisi âdeta vâdeye bağlıdır. Şöyle ki, üç yılda bir değişebilir. Bu çizgiden el mütehassislan, insan yaşını da tahmin ederler, bun­lara göre: Meselâ, kader çizgisinin, baş çizgisiyle karşılaştığı yer, yirmi yaşı gösterirmiş. Orada, bir kayma oluyorsa, yirmi yaş sahibinin hayat hakkındaki fikirlerinin değişeceğine alâmetmiş. Çizginin iki noktası, hayatm uzunluğunu gösterirmiş. Nerede kesiliyorsa, insan o kadar sene yaşarmış ()Yapılan tetkiklere göre, bazı iptidaî hayat yaşayan insanların avuçlarında Zuhal çizgisinden eser yoktur.

MÜŞTERİ (SAADET ÇİZGİZİ)

Müşteri hattı, yani kalp çizgisi, belirtili ve uzunluğu tabiî ise, sahibinin iyi kalpli, hüs­nüniyet sahibi olduğunu gösterir. Bunun aksi, yani yer yer kırık ve belirtisiz olursa, süiniyete ve kötümserliğe delâlet eder. Bu elin sahipleri geçimsiz olurlar ve hiçbir şeye kolay kolay karar vermez­ler. Bazen de tehlikeli adamlar vasıflarım taşırlar. Müşteri çizgisi, bazen elin ters tarafına kadar uzanır, bu halde elin sahibinin kalbi çok yumuşak ve merhametlidir. Aynı zamanda engel dinlemeyen bir aşkın yolunu muvaffakiyetle aşacaktır.

Kalp çizgisi, uzun ve derin olursa, o adamın iç hayatı kor­kunçtur. Bazı ellerde bu hat, çok belirtili ve kırmızı renkte olur. Bunun sahibi, ağır suçlar işleyerek bir karaktere maliktir.
Eğer kalp çizgisi, hayat ve yaş çizgileriyle birleşiyorsa, o adamm ânî olarak bir gün hayata vedâ edeceğini gösterir. Kalp, çiz­gisi dallı olursa, bunun sahibinin birçok gelip geçici aşk maceraları geçireceğine alâmettir. Kalp çizgisi dümdüz uzanırsa, hissizliği, lâkayıtlığı gösterir.

BAŞ ÇİZGİSİ (MERİH)

Baş çizgisi, dümdüz olduğu zaman bunun sahibi olan insan, sağlam bir muhakeme kabiliyetine sahiptir.
Bir çizgi, insanın kudretinin ölçüsüdür. Bu çizgi umumiyetle Merih’te nihayet bulur. Baş çizgisi başka bir yönde uzanırsa, o in­san delice projeler, çılgın teşebbüsler, olmayacak aşklar ve imkan­sız işler peşinde koşar. Bunun sebebi, baş çizgisi Ay tepesine doğru muvazenesizce yön alır, hayat mefhumunu kaybeder. Ay tepesi avu­cun dibinde parmakların uzağındadır. Hususiyeti, hayal, muhayyile ve zihin dinlemesini mümkün kılar. Halbuki burada bunun ifratma kaçıyor, zararlı oluyor.

Ara sıra Baş çizgisi, Hayat hattıyla birleşmez. Bu takdirde bu elin sahibi olan adam, kendine aşırı derece itimat besliyor, herkesle mücadele eder. Baş çizgisi soluk renkte olursa; az bir zekânın, düşüncesiz­liğin timsalidir. Zühal tepesi altında üst üste gelen ve kesik olan bir Baş çizgisi kaba yaradılışlı bir elde ahlâkın bozulmuş olduğunu gös­terir. Uzun bir Merih çizgisi, hafızanın iyiliğini belirtir. Eğer Baş çizgisi çatal olursa, o adamın kurnazlığını gösterir.

Baş çizgisi zühal altında kesilirse bu havaîliğe işarettir. Eğer baş çizgisi kalp çizgisini iki defa kesiyorsa, sahibinin genç yaşta başka bir âleme intikal edeceğine delâlet eder. Eğri büğrü bir baş çizgisi kabalığı ve zihin bozukluğunu gös­terir. Canilerin ellerinde yuvarlak işaret bir cinayeti, kırmızı nok­tacıklar da yaralanmayı, kazaları gösterir.

SERVET ÇİZGİSİ (GÜNEŞ)

Bu çizgi sahibi olup da sanatla uğraşmayan bir adam için, o adamın ince zevkini duyuşu belirtir, açıklar. Sanat adamlarında hep bu çizgi vardır. Güneş çiz­gisi olan insanın istikbâli çok parlak ve zengindir. Fakat bu çizginin düz, iyi aşikâr renkli ve net olması lazım gelir. Eğer güneş çizgisi kalp çizgisi hizasında iki çizgi ile birleşiyorsa, hem servete, ve hem de şeref sahibi olacağını gösterir. Bu üç çizgi güneş tepesini aşıyor­sa tam bir şöhrete alâmettir.

HAYAT ÇİZGİSİ (ZÜHRE)

Bu çizgi karakteri belirtir. Bu çizgi iyi renkte ve net çizilmişse, güzel bir sıhhate alâmettir. Bu çiz­gi derin ve soluk olursa iyi olmayan bir sıhhat ve inatçılığı gösterir. Hayat çizgisinin birden kesilmesi, aklın durgunluğuna işarettir. Kesilme her iki elde de görülürse ağır kazaya alâmettir. Eğer bu hayat çizgisi çift olursa, kuvvetin timsalidir.

Muhteris bir insanın hayat çizgisi müşterit tepesine doğru dalar çıkarır. Her bir hastalık hayat çizgisi üzerinde ufak kesiklerle gözükür. Sıhhatimize iyi bakarsak bunu önleyebiliriz. Eğer hayat çizgisi bilek çizgisi üzerinde dallanırsa fukaralığa ve boş yere vakit geçirildiğine alâmettir. Yine dışarıya doğru her bir dal halindeki doğru bir ideali ifade eder.

UTARİT ÇİZGİSİ

Sağlığı ifade eder. Hayat çizgisine yakınsa kalp zafiyetini gösterir. İnce ve hafif olursa fena olan bir sıhhate alâmettir. El kenarına kayıyorsa, çok âni kararlara, maymun iştahlığa işarettir.

ZÜHRE HALKASI

Bazı ellerde kalp çizgisinin üzerinde servet ve Müşteri par­maklarının altında yarım daire şeklinde bulunur. Bu çizgi barizse aşkta adeta bir kötülüğü ifade eder. Eğer bu bir elde bulunmazsa aş­kın nezahetini kaybedeceğine alâmettir.


Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


Leave a Comment